Sol ve Sosyalist Düşünce platformu

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

 


 SDP PARTİ TÜZÜĞÜHaziran 03, 2020, 06:52:15 ÖS
Okunma sayısı 8 defa

SoLForum

 • Administrator
 • *****

 • Proleter Devrimci

 • 15
  İleti
 • Karma: +0/-0

  • Profili Görüntüle
  • SolForum
SDP PARTİ TÜZÜĞÜ
« : Haziran 03, 2020, 06:52:15 ÖS »
TÜZÜK

Madde 1: PARTİNİN ADI:

Sosyalist Demokrasi Partisi'dir. Kısaltılmış adı; SDP'dir. Merkezi Ankara'dadır

Madde 2: PARTİNİN TANIMI

Sosyalist Demokrasi Partisi, işçi sınıfının, emekçilerin, sömürülenlerin, ezilenlerin ve dışlananların ve onlarla aynı saflarda yer alanlar ile eşit, özgür, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya kurmayı isteyen herkesin partisidir.


Madde 3: PARTİNİN AMACI

Partimizin amacı, insanın insan tarafından sömürülmesine ve ezilmesine, cinsler ve uluslar arasındaki eşitsizliğe, doğal çevrenin yağmalanmasına son verecek, insanın ve insanlığın ortak kültürünün gelişiminin önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracak olan, bayrağında "herşey insan için" ve "herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar" şiarlarının dalgalandığı sosyalizmdir.

Sosyalizme, bir dizi mücadele evresinden geçilerek, bütünsel ve kesintisiz bir devrimci süreç sonucunda; kapitalist toplumun devrimci tarzda aşılmasıyla, işçilerin ve emekçilerin öz iktidarı olarak sosyalist demokrasinin ilan edilmesiyle ve son çözümlemede bölgesel ve enternasyonal çapta ulaşılabilir.

Sosyalist Demokrasi Partisi, işçi sınıfının, emekçilerin, ezilenlerin ve dışlananların partisi olarak onların kurtuluşunu sosyalizmde gören, Marksist teoriyi eyleminin kılavuzu olarak benimseyen, sosyalist feminizmin ve sosyalist yeşillerin teorik katkılarına açık olan, kendisini sol-liberalizmden ve sol-milliyetçilikten ayıran bütün sosyalist hareketlerle birliği hedefleyen, örgütsel ilkesi sosyalist demokrasi-çoğulculuk olan, devrimci, enternasyonalist, sınıfsal bir kitle partisidir.


Madde 4: PARTİNİN NİTELİĞİ ve İLKELERİ

a) Parti, bir mücadele örgütü olarak gücünü ve inisiyatifini 2. maddede belirtilen güçlerden ve toplumsal meşruiyetten alır, siyaseti bu güçlerin yaşamın her alanında söz ve karar sahibi olması olarak algılar, faaliyetlerini çalışma ve yerleşim birimlerini temel alarak sürdürür.

b) Partinin birliği, farklılıkların meşruiyetine dayanan çeşitlilik içinde birliktir. Çeşitlilik içinde birlik, üyelerin ve bileşenlerin tarif edilmiş kolektif haklarının toplamından oluşur. Partinin birliği, belirlenmiş hakların kullanımı, karşılıklı sorumlulukların ve görevlerin yerine getirilmesiyle sağlanır.

c) Parti, tüzel kişiliğini belirleyen program ve tüzüğünde tarif edilmiş çerçevede bütün parti üyelerini birleştiren ve faaliyete/eyleme yönlendiren tek bağlayıcı kolektif iradedir.

d) Partide eylem birliği esastır. Kararlar konsensus aranarak alınır ve uygulanır. Konsensus sağlanamadığı durumlarda oylama yapılır ve salt çoğunlukla karar alınır. Partinin eylem birliği ve azınlık haklarını tarif eden esaslar bir yönetmelikle düzenlenir.

e) Kadınlara başta parti organları olmak üzere parti yaşamının her alan ve düzeyinde lehte ayrımcılık uygulanır. lehte ayrımcılık herhangi bir organ ya da kişinin niyet ya da inisiyatifine bırakılmaz. Onu parti içinde sistematik olarak realize edecek etkili yöntemler geliştirilir ve güvenceye alınır. Partide her türlü organ seçimlerinde kadın üyelerin seçimi için, aday olmaları halinde organ tam sayısının en az % 30’u oranında lehte ayrımcılık uygulanır. Lehte ayrımcılık, parti üyeleri arasındaki eşitlik ve demokrasi esasalarına aykırı olamaz.

f) Partide üye hukuku esastır. Üyeler arasında eşit ve demokratik ilişki kurulur. Parti üyeleri, kendilerini parti içinde ister birey olarak, isterse grup, çevre veya platform biçiminde ifade edebilir, görüşlerini ve tutumlarını partiye veya kamuoyuna sözlü ve/veya yazılı olarak açıklayabilirler.

g) Parti üye ve bileşenleri, bilgi alma, toplanma, görüş oluşturma, görüşlerini yayma, yayın faaliyetinde bulunma haklarına sahiptir. Herkes partinin olanaklarından (yayın, mekan, iletişim, vb.) eşit olarak yararlanır ve parti bileşenleri arasında herhangi bir ayrım yapılamaz, ayrıcalık tanınamaz.

Parti grupları, çevreleri ve platformları, partiyle ilgili çalışmalarını parti üyelerine ve diğer bileşenlerine açık bir şekilde yapar ve yürütürler. Bu çalışmalar hakkında ilgili parti organ(lar)ını bilgilendirirler.

h) Partide tüm faaliyetler tam bir açıklık içinde yürütülür. Tüm parti üye ve örgütlerinin parti çalışmaları hakkında zamanında sürekli ve yeterli bir biçimde bilgiye engelsiz ulaşabilme, çalışmaları denetleyebilme hakları vardır. Partinin her kademesinde ilgili organlara başvurmak, parti yayınlarından yararlanmak her üyenin ve bileşenin hakkıdır. Partinin, tüm çalışmaları ve mali durumu üyelerin denetimine açıktır. İlgili parti organları bunları düzenlemekle yükümlüdür.

ı) Partide tüm üyelerin söz ve karar sahibi olacakları, üyelerin irade ve inisiyatiflerini doğrudan veya temsilcileri vasıtasıyla yansıtmalarına elverişli demokratik bir model oluşturulur. Tüm yönetici organlara seçimle göreve gelinir. Seçenler seçtiklerini her zaman denetleme ve geri çağırma hakkına sahiptir. Geri çağırmada seçen organ ile seçim yöntemi esas alınır.

i) Partide organlı faaliyet ve kollektif çalışma tarzı temel alınır. Parti organ ve kurullarında “kişisel sorumluluk ve kollektif yönetim” esastır. Başkanlık ve aynı yönetici organ(lar)da üst üste iki dönemden fazla yer alınamaz. Ancak bir dönem ara verildikten sonra başkanlık veya aynı yönetici organa aday olunabilir.

j) Parti, seçim ilkesini çoğulcu yapısal özelliklerini koruyacak şekilde belirler. Parti üyelerinin kişisel ya da kollektif irade ve inisiyatifini yansıtacak eşit, adil, demokratik sonuçlar doğuracak ve azınlığın haklarını güvenceye alacak bir nispi temsil yöntemi uygular. Nispi temsil talebi olmadığı haller ile tek adaylı seçimlerde çoğunluk seçim sistemi (çarşaf liste) uygulanır. Seçim esasları ve usulleri seçim yönetmeliği ile düzenlenir.

k) Parti merkezi, il ve ilçe örgütleri gerektiğinde parti içine veya kamuoyuna yönelik yayın çıkarabilirler. Yayınlar partinin amaçlarına ve ilkelerine aykırı olamaz.

l) Partide tartışmalar tam bir açıklık içinde yapılır. Parti organlarındaki tartışmalar, o organ(lar)ı seçenlerce izlenebilir. Parti üyeleriyle yapılacak tartışmalar belli bir plan, zaman ve organizasyon çerçevesinde yapılır. Parti organ(lar)ı parti yayınlarını tartışmaya katılan tüm üye ve bileşenlerin görüşlerine açmak, yayımlamak ve tartışma sonuçlarını üyelere duyurmakla yükümlüdür.

m) Partide, tüzükte tarif edilmiş ve yaptırımları belirlenmiş onur kırıcı davranışlar (taciz, tecavüz, parti malları

nı çalmak, vb.) dışında yaptırım uygulanamaz.

Madde 5: ÜYELİK


Partinin programını ve tüzüğünü, istediği parti örgütünde çalışmayı ve parti görevlerini düzenli olarak yerine getirmeyi, aidatını her ay düzenli ödemeyi kabul eden herkes partiye üye olabilir.


Madde 6: ÜYELİK YÖNTEMİ


Partinin programını ve tüzüğünü, istediği parti örgütünde çalışmayı ve parti görevlerini düzenli olarak yerine getirmeyi, aidatını her ay düzenli ödemeyi kabul eden herkes partiye üye olabilir.

Madde 6: ÜYELİK YÖNTEMİ

Partiye üyelik başvurusu kişinin oturduğu veya çalıştığı ilçenin parti örgütüne yapılır. Üyelik başvurusu, başvuranın kimlik belgesine göre 3 nüsha olarak doldurularak üyelik fişini imzalaması ile yapılır. Başvurana alındı belgesi verilir. Başvuranın bulunduğu yerde ilçe örgütü kurulmamışsa, üyelik başvurusu il örgütüne; il örgütü de kurulmamışsa genel merkeze yapılır.

Partiye üyelik başvuruları parti panosunda ilan edilir. Üyelik başvuruları 30 gün içinde olumlu ya da olumsuz karara bağlanır. Bu süre içinde karar alınmadığı takdirde başvuru kabul edilmiş sayılır.

Üyeliğe ilişkin ret kararları bir yazı ile başvuran kişiye bildirilir. Üyelik başvurusu ilçe yönetim kurullarınca reddedilenler, 10 gün içinde il yönetim kuruluna, il örgütü kurulmamış yerlerde merkez yürütme kuruluna itiraz edebilirler. İtiraz üzerine verilen karara karşı, 10 gün içinde il yönetim kurulu kararları için merkez yürütme kuruluna, merkez yürütme Kurulu kararları için de parti meclisine başvurulabilir. Bu kurulun kararı kesindir.

Üyeliği kesinleşen kişiye, fotoğraflı bir parti üye kimlik belgesi verilir.

Üyeliğe kabul edilen kişinin, üye kayıt fişinin bir nüshası il örgütüne, diğer nüshası da genel merkeze gönderilir.

Üyelik işlerinin ve kayıtlarının düzenlenmesi için Parti Meclisi tarafından bir yönetmelik çıkarılır.

Cezaevlerinden ya da yurtdışından yapılacak başvurular, başvuru sahibinin yakın bağlarının devam ettiği ilçe veya il örgütüne, yoksa doğrudan merkeze yapılır.Madde 7: FAHRİ ÜYELİK

Parti, özel katkısı olabilecek ve isteyen partisiz kişilerin de çalışmalara katkısının alınmasını sağlar. Parti örgütleri bu amaçla, isteyen partisiz kişiler arasından fahri üyeler kayıt edebilir. Fahri üyelerden tüm parti örgüt, organ ve kademelerinde etkin bir biçimde yararlanılabilmesi için parti meclisi gerekli yönetmelikleri çıkarır.

Madde 8: PARTİ ORGANLARI


A) Merkez Karar ve Yürütme Organları

a) Büyük Kongre

b) Genel Başkan

c) Parti Meclisi

d) Merkez Yürütme Kurulu

e) Merkez Disiplin Kurulu

B) Merkez Danışma Organları

a) Parti Danışma Meclisi

b) Parti Danışma Konferansı

C) Yerel Karar ve Yürütme Organları

a) İl Kongresi, İl Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu

b) İlçe Kongresi, İlçe Başkanı, Yönetim Kurulu, Belde Örgütü

D) Yerel Danışma Organları

a) İl ve İlçe Danışma Meclisi

b) İl ve ilçe Danışma Konferansı

c) İl ve İlçe Parti Örgüt Toplantısı

d) İl ve İlçe üyeleri ile Partisiz Yurttaşlar Toplantısı

e) Yerleşim ve çalışma birimleri

E) Parti Grupları

a) TBMM Parti Grubu

b) İl Genel Meclisi Parti Grubu

c) Belediye Meclisi Parti Grubu

F) Tüzük ve yönetmeliklere göre kurulmuş diğer parti komisyon, büro, danışma ve çalışma gruplarından oluşur.


Madde 9: BÜYÜK KONGRE


Büyük kongre, partinin en yüksek organıdır. Seçilmiş ve doğal delegelerden oluşur.

a) Seçilmiş Delegeler

İki büyük kongre arasında yapılmış son il kongrelerince seçilir. Seçilecek delege sayısı o ilde seçilecek milletvekili sayısının en fazla iki katı kadardır.

İl sınırları içerisindeki toplam parti üyelerinin sayısı 600' den fazla değilse il kongresi, tüm il örgütü üyelerinin katılımı ile toplanarak büyük kongre Delegelerini seçebilir.

İlçe örgütü bulunup, henüz il merkezi açılmamış illerde, ilçeler il delegelerini oluşturur. Büyük kongre delegeleri bu il delegeleri tarafından seçilir.

b) Doğal Delegeler

Genel başkan, parti meclisi, merkez disiplin kurulu üyeleri, partili bakan, milletvekilleri ve kurucular, doğal delegeleri oluştururlar. Kurucu doğal üyelerin sayısı seçilmiş delege sayısının yüzde birinden fazla olamaz. Fazla olması halinde her büyük kongrede bir sonraki büyük bongre için, divan tarafından yapılacak ad çekme ile kurucu doğal delegeler saptanır. Büyük Kongrenin doğal delegeleri ayrıca il kongrelerinde delege seçilemezler.

c) Toplanması

Büyük kongre olağan olarak iki yılda bir toplanır, ancak PM veya büyük kongre kararı ile bu süre bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Toplantının yer, gün ve gündemi PM tarafından kararlaştırılıp en az bir ay önce örgüte bildirilir. PM'nin çalışma raporu, PM veya Genel başkan tarafından hazırlanmış karar tasarıları delegelere büyük kongreden1 ay önce gönderilir. Kurulacak komisyonlarda görev almak isteyenlerin adlarının bildirilmesi istenir.

Büyük ongrenin toplantı yeter sayısı büyük kongre delegelerinin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaz ise, büyük kongre nisapsız olarak çağrılan gündemle, belirtilen yerde ertesi gün toplanır. Büyük kongre için gazete ilanı verilmez.

d) Olağanüstü Toplanma

Genel başkan ve PM'nin gerekli görmesi ya da büyük kongre delegelerinin en az 1/5'nin imzası ile toplantıya çağrılabilir.

Olağanüstü büyük kongre çağrılı olduğu gündemi ile bağlıdır. olağanüstü büyük kongre isteminin, usulüne uygun biçimde ilgili yönetim birimine ulaştırılmasından başlayarak en geç 45 gün içerisinde yapılır.

Kongrenin yeri, gündemi ve varsa diğer kongre belgeleri en az 15 gün önceden delegelere gönderilir.

e) Görüşmeler

Büyük Kongre'de gündem konuları sıra ile ele alınır. Söz isteyenlere sıra ile söz verilir. Konu ile ilgili söz süreleri görüşmeye başlamadan önce saptanır. Çalışma raporu üzerinde 5, öteki konularda 3 delege konuşmadan yeterlilik önergesi oylanamaz. Karar yeter sayısı hazır bulunan delegelerin salt çoğunluğudur. Gündeme kongre delegelerinin 1/10’unun yazılı istemi ile gündem maddesi eklenebilir.

Parti programı ve tüzüğünde değişiklik ile parti politikaları konusundaki önerge ve karar tasarıları delegelerin 1/20'sinin imzası ile verilir. Bu önergelerin üzerinde doğrudan görüşme açılır. 1/50 oranında delege tarafından verilen önergeler doğrudan görüşmeye açılmaz. Üzerinde tartışma yapılarak, görüşmeye açılmasına oylama ile karar verilir. Usule ilişkin önergeler 1/50 imza ile verilebilir. Bu konuda lehte, üzerinde ve aleyhte birer söz verilir ve oylanır. Ancak bu hüküm usule ilişkin sözlü ve oya sunulmayacak taleplerin divan tarafından değerlendirilmesini engellemez.


Madde 10: GÖREV VE YETKİLERİ

Büyük kongrenin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak,

b) PM'nin yurt ve dünya olaylarını, parti çalışmalarını değerlendiren raporunu tartışmak, gelecek dönem için önerileri karara bağlamak,

c) Hesapları incelemek, PM'nin aklanması, kesin hesap, bilanço ve bütçe tasarısının onaylanması konusunda karar vermek,

d) Tüzük ve program doğrultusunda, yurt ve dünya olaylarını, parti sorunlarını incelemek, değerlendirmek, gerekirse kararlar almak,

e) Genel başkan, PM, merkez disiplin kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

f) Partinin amacı doğrultusunda gerektiğinde tüzük ve programında değişiklik yapmak,

g) Partinin kapanmasına ya da bir başka parti ile birleşmesine, böyle durumlarda malların tasfiye ve intikal biçimlerine karar vermek,

h) PM'ye taşınır ve taşınmaz mal alım ve satımı için yetki vermek,

i) PM'ye uluslararası örgütlere katılma yetkisi vermek,

j) Yasaların verdiği diğer yetkileri kullanmak.

Partinin tüzük ve programında değişiklik yapılmasına ya da parti politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına ilişkin önerileri karara bağlamak için bunların genel başkan, PM veya büyük kongre üyelerinin 1/20'si tarafından yazılı olarak önerilmesi gerekir.

Büyük kongreyi genel başkan veya MYK’dan görevlendireceği biri, bu organların boşalması durumunda ise PM'den bir üye açar. Büyük kongre divanı bir başkan, iki başkan yardımcısı ve gereği kadar yazmandan oluşur. Büyük kongre divanı açık oy ile seçilir.

Büyük kongre divanı, kongre çalışmalarını genel hukuk kuralları, siyasi partiler yasası, parti tüzüğü ve parti içi demokrasi ilkelerine uygun yürütülmesi ile yükümlüdür. Divan, büyük kongre çalışmalarının yürütülmesinde yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla takdir yetkisini kullanabilir, çalışmalara ara verebilir, toplantı mekanının düzeni ile ilgili karar alabilir.

Büyük kongre, disiplin kurulunca verilen cezaları affetme yetkisine sahiptir.


Madde 11: PARTİ MECLİSİ


A) Seçimi ve Oluşumu:

PM, Genel başkan dahil 41 kişiden oluşur. 20 yedek üye seçilir. Yedek üyeler ayrıca seçilmezler. Sıralamada asıl listeye giremeyenler aldıkları oya göre yedek üye olarak belirlenir.

PM'nin çalışmalarına katkıda bulunmak üzere sayıları 20'yi geçmemek üzere parti danışma konferansı tarafından fahri danışman tesbit edilir.

En az 2 ayda bir toplanan PM'nin başkanı genel başkandır. İlk toplantısını büyük kongrenin bitiminden sonra en geç 15 gün içinde yapar. Gündem, 3 gün önce, eğer görüşülecek yazılar varsa, yazılarla birlikte üyelere ulaştırılır.

Toplantıyı genel başkan veya yardımcı olacak göevlilerden biri yönetir. PM'de boşalma olursa, ilgili yönetmelikteki esaslara uygun olarak yedek üyeler göreve çağrılır. Olağan toplantılara 1 yıl içinde 3 kez geçerli bir neden olmaksızın katılmayanların üyeliği kendiliğinden sona erer. PM bunu karar altına alır.

B)Görev ve Yetkileri

a) Büyük kongreden sonra en yetkili organdır.

b) İki büyük kongre arasında partiyi yönetir.

c) MYK'yı seçer.

d) Parti işlerini düzenleyen yönetmelikler yapar.

e) Genel merkezde görevlendirilecek kadrolu elemanların sayısını ve görevlerini saptar.

f) Büyük kongreyi toplantıya çağırır, gündemi hazırlar.

g) Büyük kongreye yurt ve dünya olayları ve parti çalışmaları hakkında rapor, kesin hesap, bilanço ve bütçe tasarısı sunar.

h) Büyük Kongre'nin toplanmadığı durumlarda, parti hukuki varlığına son verilmesi, tüzük ve programın değiştirilmesi dışında bütün konularda karar alabilir.

ı) Olağanüstü toplantılarını, genel başkanın, MYK'nın ya da kurul üyelerinden 1/5'inin yazılı istemi ile yapar.

i) Kurulun gündem önerisi MYK tarafından hazırlanır. En az 1/10 kurul üyesinin istemi ile gündeme yeni maddeler tartışmasız olarak eklenir.

j) Seçimlere katılıp katılmama ve parti adaylarının belirlenmesi konusunda SPY'nin 37. maddesindeki gerekleri yerine getirir.

k) Partide ihtiyaç duyulan konularda partili ve partisiz kişilerin katıldığı danışma kurullarını oluşturur.

l) Yurtdışındaki yurttaşlarımızla ilgili üyelik işlerini sağlar.

m) PM, ihtiyaç duyduğu danışma kurlları, çalışma grupları,uzmanlık organları veya komisyonlar kurar. Ayrıca il ve ilçe düzeyinde kurulacak danışma kurulları, çalışma grupları ve uzmanlık organları veya komisyonlara ilişkin yönetmelikler yapar.

n) Hükümet kurmaya, tüm üyelerin görüşünü alarak hükümete katılmaya, hükümetten çekilmeye karar verir. Bu kararların alınmasında partinin TBMM'de bulunan üyeleri de toplantıya katılır.

o) Taşınır ve taşınmaz mal alım ve satımına karar verir.

p) Uluslararası örgütlere üye olma ve ayrılma kararını verir.

PM kararları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararların daha geniş bir mutabakat amacı ile gözden geçirilmesi için üye tam sayısının 1/5’inin başvurusu yeterlidir.Madde 12: GENEL BAŞKAN

a) Seçimi

Büyük kongrede gizli oy ve delege tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınmaz ise ilk iki oylamada en çok oyu alan iki adayın kaldığı 3’üncü bir oylama yapılır. Bu oylamada en çok oyu alan aday seçilir. Genel Başkanlığın boşalması durumunda PM'nin Büyük Kongre tarafından seçilmiş üyeleri arasından belirlenen bir kişi Genel Başkanlığa vekalet eder. 45 gün içerisinde seçim için Büyük Kongreyi olağanüstü toplantıya çağırır.

b) Görev ve Yetkileri

Partiyi temsil eder.

Tüzük, program, büyük kongre, PM kararları ve danışma meclisi tavsiye kararları ışığında parti çalışmalarını yürütür. Yetkili kurullarca verilen kararların uygulanmasını sağlar. PM, MYK ve meclis grubu toplantılarına başkanlık eder. Gerektiğinde gündemi kendisi belirleyerek bunları toplantıya çağırır.

TBMM Parti Grup Başkanı ve yöneticilerini, PM ve MYK ile birlikte ya da ayrı olarak toplantıya çağırır.


Madde 13: MERKEZ YÜRÜTME KURULU

a) Seçimi:

MYK, PM üyeleri arasından seçilir. MYK, genel başkan dahil 12 kişiden oluşur. Genel başkan MYK'nın üyesi ve başkanıdır. PM, MYK çalışmalarına yardımcı olmak üzere PM üyeleri arasından sayıları 5'i geçmemek üzere fahri danışman görevlendirir.

b) Görev ve Yetkileri

İki PM toplantısı arasında, PM adına tüm politik çalışmaları düzenler ve yürütür.

PM tarafından seçilmesinden en geç 15 gün sonra toplanır.

Olağan olarak iki haftada bir toplanır.

Olağanüstü toplantılar, genel başkanın ya da en az iki MYK üyesinin istemi ile yapılır.

MYK'nın gündemi genel başkanın bilgi ve onayı alınarak hazırlanır. En az 2 kurul üyesinin istemi ile gündeme yeni maddeler görüşmesiz olarak eklenir.

Genel merkezde görevlendirilecek kadroları atar.

MYK, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Alınan kararların daha geniş konsensus amacı ile gözden geçirilmesi için üye tam sayısının 1/5'inin başvurusu yeterlidir.

MYK, kendi içinden genel sayman seçer. Genel başkana yardımcı olacak görevliler ile MYK'nın işbölümü, çalışma esasları ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.


Madde 14: SEÇİMLERE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER


a) Partinin merkez, il ve ilçe organları seçimi ile, il büyük kongresi ve büyük kongre delegelerinin seçimleri SPY doğrultusunda gizli oy, açık ve aralıksız sayım ilkelerine göre yapılır.

b) Seçimler, SPY'nin 21. maddesi gereğince örgüt binasına asılan ve üyelere duyurulan kesinleşmiş delege listeleri esas alınarak yapılır. Bu listelerde adı olmayanlar oy kullanamazlar.

c) Büyük kongrede adaylar, seçimlere geçmeden önce saptanır. Adaylık önerileri yazılı ve sözlü olarak büyük kongre divanına yapılır. Seçim başladıktan sonra adaylık önerilemez. Aday olmayanlar seçilemezler.

d) Aday olanların seçimine ilişkin itirazlar büyük kongre divanı tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İtiraz karara bağlanmadan seçimlere geçilemez. Kongre başkanı seçime geçmeden önce, seçimde uygulanacak kuralları açıklar.

e) Büyük kongrede yapılacak seçimler için hazırlanacak oy pusulalarında, her organın adayları ayrı bölümlerde gösterilir.

Seçimlerde aday sayısının, seçilmesi zorunlu olan asil ve yedek üye sayısından az olmaması gözetilir.

f) Seçme ve seçilme hakkının kullanılması, üye başvurusundan sonra en az 2 ay geçmesi, giriş ödentisi ve üye aidatlarının ödenmiş olması koşullarına bağlıdır.

g) Her örgütün kongresinde bir üst örgüt tarafından idari ve mali işlerin denetimi; tüzüğe, yasaya ve yönetmeliğe uygunluğunu denetlemek üzere denetçiler gönderilir.


Madde 15: PARTİ DANIŞMA MECLİSİ

Genel başkan, parti meclisi üyeleri, merkez disiplin kurulu, partili milletvekilleri ve bakanlar, il başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde örgütü yöneticileri, parti temsilcileri, partili belediye başkanları, illerin büyük kongre delegeleri ve parti danışma konferansı delegeleri, toplumsal ve meslek örgütlerinde yönetici ve temsilci olan partililerden oluşur.

Parti danışma meclisi, parti politikaları ile ilgili her konuda PM ve MYK'ya öneri niteliğinde kararlar alabilir.

Parti danışma meclisi yılda en az bir kez toplanır. Çalışma esasları PM tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir


Madde 16: İL KONGRESİ


İl kongresi, seçilmiş ve doğal delegelerden oluşur.

a) Seçilmiş Delegeler

İlçe kongrelerince seçilir. İlçe kongrelerince seçilen en çok 600 delegeden veya il sınırları içinde toplam parti üye sayısı 600'den çok değilse, ildeki tüm parti üyelerinin katılımıyla oluşur. Kongrenin toplam delege sayısı 600'ü aşarsa, ilçelerin toplam üye sayısının 600 sayısına bölünmesiyle çıkacak sayının ilçe sayısına bölümünden çıkacak sayı ilçe delegeliğini oluşturur. Hesaplamada tam sayıdan küçük sayılar tam sayıya tamamlanır.

b) Doğal Delegeler

İl başkanı, il yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile ilin partili milletvekilleri yasa hükümleri çerçevesinde doğal delegedirler.

İl kongresi 2 yılda bir yapılır. Ancak PM veya büyük kongre kararı ile il kongreleri bir yılı aşmamak üzere uzatılabilir.

Olağan kongreler il yönetim kurulunca belirlenen yer, gün ve gündemle toplanır. İl yönetim kurulunun çalışma raporu, gündem ve toplantı yeri delegelere il kongresinden 1 ay önce gönderilir. Toplantı yeter sayısı delegelerin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı çoğunluksuz olarak bir gün sonra belirtilen yer ve saatte toplanır.

Olağanüstü toplantılar il yönetim kurulu kararı veya delegelerin 1/5'inin çağrısı ile toplanır. Olağanüstü toplantı çağrıldığı gündemle sınırlıdır.

İl kongrelerinin gazete ilanı gerekmez. Gündeme kongre delegelerinin 1/10'unun yazılı istemi ile gündem maddesi eklenebilir.

Kongre delegelerinin 1/20'si belirli bir konunun gündeme eklenmesini isteyebilir. Öneri lehte veya aleyhte yapılacak birer konuşmadan sonra oylanır. Gündeme alınması kararlaştırılan konu ilgili bölümde görüşülür.

İl kongresi divanı bir başkan, iki başkan yardımcısı ve gereği kadar yazmandan oluşur. İl kongre divanı açık oy ile seçilir. Kongre divanı kongre çalışmalarının genel hukuk kuralları, siyasi partiler yasası, parti tüzüğü ve parti içi demokrasi ilkelerine uygun yürütülmesi ile yükümlüdür.

Divan, büyük kongre çalışmalarının yürütülmesinde yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla takdir yetkisini kullanabilir, çalışmalarına ara verebilir, toplantı yeri ve düzeni ile ilgili karar alabilir.

İl Kongresi;

a) Yurt, dünya ve il çevresinin sorunlarını tüzük, program, büyük kongre, PM, parti il ve ilçe konferans ve ilçe danışma meclisleri kararları ışığında tartışıp değerlendirerek politika oluşturmak,

b) İl çapında yerel politikalar oluşturmak ve yürürlüğe koymak,

c) Büyük kongreye katılacak delegeleri, il başkanını, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek,

d) İl yönetim kurulunun çalışma raporu, mali raporu ve kesin hesap konusunda karar vermek ve aklamak,

e) Tahmini bütçeyi onaylamak amaçlarıyla yapılır.


Madde 17: İL BAŞKANI VE İL YÖNETİM KURULU


a) İl Başkanı: İl kongresi tarafından gizli oyla, kongrede hazır bulunan delege tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk oylamada sonuç alınmazsa, ilk oylamada en çok oyu alan iki adayın katılacağı ikinci oylama sonucunda en çok oyu alan seçilir.

b) İl Yönetim Kurulu:

İl yönetim kurulu il kongresi tarafından seçilir.

1) İstanbul ili için: İl yönetim kurulu başkan hariç, 8 üyeden oluşur. 3 de yedek üye seçilir. Yedek üyeler ayrıca seçilmezler. Asil listeye giremeyen adaylar sırasıyla yedek olur. İstifa ya da bir başka nedenle boşalan yönetim kuruluna oy sırasıyla yedek çağrılır. İl üyeleri arasında il yönetim kurulu çalışmalarına yardımcı olmak üzere sayıları 4'ü geçmemek üzere il konferansı tarafından fahri danışmanlar tesbit edilir.

2) Diğer iller için: İl yönetim kurulu başkan hariç, 7 üyeden oluşur. 3 de yedek üye seçilir. Yedek üyeler ayrıca seçilmezler. Asil listeye giremeyen adaylar oy sırasıyla yedek olur. İstifa ya da bir başka nedenle boşalan yönetim kuruluna oy sırasıyla yedek çağrılır. İl üyeleri arasında il yönetim kurulu çalışmalarına yardımcı olmak üzere sayıları 3'ü geçmemek üzere il konferansı tarafından fahri danışmanlar tesbit edilir.

İl başkanlığının boşalması halinde il yönetim kurulu kendi arasından bir geçici başkan seçer ve 45 gün içinde olağanüstü kongreye gider.

İl yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından sekreter ve sayman seçip görev bölüşümü yapar, olağan olarak 2 haftada bir toplanır. Toplantı gündemini başkan ve sekreter hazırlar. Hazır bulunan üyelerin en az 1/5’inin istemiyle gündeme yeni maddeler tartışmasız eklenir.

İl yönetim kurulu kararları üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar üye tam sayısının 1/5'inin talebi ile yeniden müzakere edilebilir. Olağanüstü toplantılar il başkanı veya 1/5 üyenin talebi ile yapılır.

İl yönetim kurulu, ildeki parti çalışmalarını tüzük, program, büyük kongre, PM, parti il ve ilçe konferans kararları ışığında değerlendirir, tam yetki ve inisiyatifle karar alıp yürütür. Bu bağlamda gerekli gördüğü yerel politikaları oluşturup uygulamaya koyar. Kongrelerin gündemini, çalışma raporu ve bütçesini hazırlar.

Toplumsal alanlara ilişkin parti çalışmalarının yürütülmesi ve politikaların oluşturulmasının araçları olarak bürolar/çalışma grupları kurar.

Partinin günlük etkinliklerini gerçekleştirmek, düşünce ve politika üretmek amacıyla uzmanlık komisyonları kurar.

Gereksinim duyulan konularda parti üyesi olan veya olmayan kişilerin katıldığı danışma kurulları oluşturur.

Madde 18: İL DANIŞMA MECLİSİ


İl başkanı, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde örgütü yöneticileri, il kongresi ve il danışma konferansı delegeleri, il milletvekilleri, il parti meclisi üyeleri, il büyük kongresi ve parti danışma konferansı delegeleri, partili belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri, toplumsal ve mesleki kurumlarda yönetici ve temsilcilik yapan parti üyeleri parti örgütleri atrafından tesbit edilip çağrılacak partisiz yurttaşların katılımı ile toplanır. Yılda en az bir kez toplanır. İl yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde kararlar alır ve ilin çeşitli sorunları üzerine görüş ve öneriler oluşturur.Madde 19: İL ÜYELERİ VE PARTİSİZ YURTTAŞLAR KONFERANSLARI

İl yönetim kurulu, tartışacağı ve karar alacağı konularda gerekli gördüğü uzman, bilim insanı, gazeteci, yazar, vb. kişilerin de bilgisine başvurulmak üzere çağrılı olduğu, tüm parti üyeleri ile isteyen partisiz yurttaşların da tartışmacı ve izleyici olarak katılacağı, "İl Üye ve Partisiz Yurttaşlar Konferansları" toplayabilir. Bu konferansların görüş alışverişi, tartışma ve kararları İl yönetim kurulu için tavsiye niteliğindedir. Konferanslar için gerekli yönetmelik PM'ce çıkarılır.Madde 20: PARTİ İL ÖRGÜTÜ TOPLANTISI

İl yönetim kurulu ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin ve parti meclisinin ildeki üyelerinin katılımı ile en az üç ayda bir toplanır. İl ve ilçe örgütlerinin çalışmalarını değerlendirir ve il kongresi, il danışma meclisi ve danışma konferansı kararları ışığında yerel politika önerilerini oluşturur.Madde 21: İLÇE KONGRESİ

İlçe kongresi o ilçeye bağlı bütün üyelerden oluşur. Eğer ilçe üyelerinin toplam sayısı 400'ü aşıyorsa Siyasi Partiler Yasası’nın öngördüğü yöntemler çerçevesinde çıkarılacak yönetmelikle, delege sayısı 400'ü aşamayacak biçimde seçilen ilçe delegelerinden oluşur.

İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu Üyeleri ilçe kongresinin doğal delegesidir. İlçe kongresi olağan olarak iki yılda bir toplanır. PM, büyük kongre kararı ile bu süre 1 yılı geçmemek üzere uzatılabilir. İlçe yönetim kuruluunun saptayacağı yer, gün ve gündemle toplanır. İlçe kongreleri kendi sınırları içinde il kongresinin görev ve yetkilerine sahiptir. İlçe yönetim kurulunun çalışma raporu, gündem ve toplantı yeri delegelere ilçe kongresinden 15 gün önce gönderilir. Olağanüstü toplantılar İlçe yönetim kurulu kararı veya delegelerin en az 1/5’inin yazılı istemiyle olur. Olağanüstü kongre çağrıldığı gündemle sınırlıdır. İlçe kongresi divanı bir başkan, iki başkan yardımcısı ve gereği kadar yazmandan oluşur. Kongre divanı açık oy ile seçilir. Kongre divanı kongre çalışmalarının genel hukuk kuralları, siyasi partiler yasası, parti tüzüğü ve parti içi demokrasi ilkelerine uygun yürütülmesi ile yükümlüdür. Divan ilçe kongre çalışmalarının yürütülmesinde yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla takdir yetkisini kullanabilir, çalışmalara ara verebilir, toplantı yeri ve düzeni ile ilgili karar alabilir. Kongrede yeni ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve il kongresine gidecek delegeler seçilir. İlçe kongresi, nisaplı olarak üyelere duyurulan ve İlçe seçim kuruluna bildirilen yer, gün ve gündem ile toplanır. Nisap sağlanmaz ise ertesi gün belirtilen yer, saat ve gündemle nisapsız olarak toplanır. İlçe kongreleri için gazete ilanı gerekmez.Madde 22: İLÇE BAŞKANI VE İLÇE YÖNETİM KURULU

a) İlçe başkanı, ilçe kongresinde gizli oy ve kongrede hazır bulunan delege sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk oylamada sonuç alınmaz ise ilk oylamada en çok oyu alan iki adayın katılacağı ikinci oylamada en çok oyu alan seçilir. İlçe yönetim kurulu ilçe kongresi tarafından seçilir.

b) İlçe yönetim kurulu sayısı, ilçe başkanı dahil 5 kişiden oluşur. 2’de yedek üye seçilir. Yedek üyelerin seçimi ayrıca yapılmaz. Oy sıralamasına göre yedekler belirlenir. İlçe yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere en fazla 3 fahri danışman, İlçe konferansı tarafından tespit edilir. İlçe yönetim kurulunun görev bölüşümü, toplantı gündemi ve görevleri gibi konular il yönetim kurullarında belirtilen şekilde gerçekleştirilir. İlçe yönetim kurulu ilçedeki parti çalışmalarını tüzük, program, büyük kongre, PM, parti il ve ilçe konferansları ışığında değerlendirir, tam yetki ve inisiyatifle karar alıp yürütür. Bu bağlamda yerel politikalar oluşturup uygulamaya koyar. Toplumsal alanlara ilişkin parti çalışmalarının yürütülmesi ve politikaların oluşturulmasının araçları olarak bürolar/çalışma grupları kurar. Partinin günlük etkinliklerini gerçekleştirmek, düşünce ve politika üretmek amacıyla uzmanlık komisyonları kurar. Gereksinim duyulan konularda parti üyesi olan veya olmayan kişilerin katıldığı danışma kurulları oluşturur.Madde 23: İLÇE DANIŞMA ORGANLARI

a) İlçe Danışma Meclisi:

İlçe başkanı, ilçe YK üyeleri, belde örgütü yöneticileri, partili belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri, ilçenin il kongresi ve il danışma konferans delegeleri, yerleşim ve çalışma birimi temsilcileri, toplumsal ve mesleki örgütlerde yönetici ve temsilci olan partililer ve parti örgütleri tarafından tespit edilip çağrılacak partisiz yurttaşların katılımı ile toplanır. Yılda en az bir kez toplanır. İlçe sorunları üzerine görüş ve öneriler oluşturur.

b) Yerleşim ve Çalışma Birimleri:

Tüzüğün 4. maddesi çerçevesinde çalışma ve yerleşim alanlarında (işyeri, mahalle, köy vb.) danışma nitelikli parti meclisleri oluşturulur. Çalışma ve yerleşim alanlarında oluşturulacak bu danışma birimlerinin çalışma esasları parti meclisi tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 24: PARTİ İLÇE ÖRGÜTÜ TOPLANTISI

İlçe yönetim kurulu, belde Örgütü yöneticileri, ilçe üyesi PM ve il yönetim kurulu üyeleri ile yerleşim ve çalışma birimi temsilcilerinden oluşur.

3 ayda bir toplanır. İlçe örgütünün çalışmalarını değerlendirir ve ilçe kongresi, ilçe danışma meclisi ve ilçe danışma konferansı kararları ışığında yerel politika önerileri oluşturur.

Madde 25: İLÇE ÜYELERİ VE PARTİSİZ YURTTAŞLAR KONFERANSLARI

İlçe yönetim kurulu, tartışacağı ve karar alacağı konularda gerekli gördüğü uzman, bilim insanı, gazeteci, yazar vb. kişilerin de görüşüne başvurulmak üzere çağrılı olduğu, tüm parti üyeleri ile isteyen partisiz yurttaşların da tartışmacı ve izleyici olarak katılacağı "İlçe Üyeleri ve Partisiz Yurttaşlar Konferansları" toplayabilir. Bu konferansların görüş alışverişi, tartışma ve kararları ilçe yönetim kurulu için tavsiye niteliğindedir.

Madde 26: BELDE ÖRGÜTÜ
İlçeye bağlı belediye örgütü kurulmuş beldelerde 3 parti üyesi tarafından oluşturulur. Belde örgütü tümüyle ilçe yönetim kurulunun sorumluluğu altında, ona bağlı olarak çalışır. Doğrudan ilçenin üyesidir. Kongre yapmaz, zorunlu defterleri tutmaz.

Madde 27: BELDE ÜYELERİ VE PARTİSİZ YURTTAŞLAR KONFERANSLARI

Belde örgütü, tartışacağı ve karar alacağı konularda gerekli gördüğü uzman, bilim insanı, gazeteci, yazar vb. kişilerin de görüşüne başvurmak üzere çağrılı olduğu, tüm parti üyeleri ve isteyen partisiz yurttaşların da tartışmacı ve izleyici olarak katılacağı "Belde Üyeleri ve Partisiz Yurttaşlar Konferansları" toplayabilir. Bu konferansların görüş alışverişi, tartışma ve kararları ilçe yönetim kurulu için tavsiye niteliğindedir.

Madde 28: PARTİ TEMSİLCİLİĞİ VE LOKALLERİ

a) Parti Temsilciliği:

Genel merkez ya da ilgili yönetim kurulu henüz il veya ilçe belde örgütü kurulmamış il veya ilçe merkezlerinde ve beldelerde başvuran yurttaşlara ilk elden parti hakkında bilgi vermek, tüzük, program ve parti yayınları ile rozet, flama vb. parti sembollerini satmak, dağıtmak, üyelik için başvuran yurttaşların giriş belgelerini kabul etmek ve böylece o yerde parti örgütünün kurulmasına olanak sağlamak amacı ile, bütünüyle ilgili yönetim kurulunun sorumluluğunda olmak üzere görevlendireceği bir parti üyesi eliyle "Parti Temsilciliği" açabilir. O il, ilçe veya beldede parti örgütü kurulduğu anda temsilciliğin görevi sona erer. Ancak o il, ilçe ya da belde örgütleri gerekli gördüğü mahalle vb. birimlerde parti temsilcilikleri açabilir.

b) Parti Lokali:

Partinin genel merkez, il ve ilçe örgütleri ihtiyaç duymaları halinde, bulundukları bölgelerde dernekler yasasının 90. maddesi çerçevesinde lokal açabilirler.Madde 29: YÖNETMELİKLER

a) Büyük kongre, il ve ilçe kongerelerinde yapılacak seçimler ile danışma konferanslarının çalışma esasları,

b) Siyasi Partiler Kanunu'na ve parti tüzüğüne göre parti içinde yapılacak her kademedeki seçimlerin kural ve yöntemleri,

b) Genel başkana yardımcı olacak görevliler ile MYK’nın iş bölümü, çalışma esasları ve usulleri,

c) Partinin eylem birliği ve azınlık hakları,

d) İhtiyaç duyulan diğer yönetmelikler, PM tarafından hazırlanır.Madde 30: PARTİ DANIŞMA KONFERANSLARI

Parti büyük kongresine, il ve ilçe kongrelerine siyasal kararlar ve seçimlerle ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere toplanan merkez, il ve ilçe düzeyindeki danışma organlarıdır. Parti danışma konferanslarına üyeler ve fahri üyeler katılır. Parti danışma konferanslarının amacı parti politikalarının en geniş üye katılımıyla oluşturulması ve bir tavsiye seçim listesinin büyük kongreye, il ve ilçe kongrelerine sunulmasıdır. Parti danışma konferanslarına üyelerin ve fahri üyelerin hangi esaslar dahilinde katılacağı ve parti danışma konferanslarının çalışma şekli 29. maddede belirtilen seçim yönetmeliğince saptanır. Parti danışma konferansları; büyük kongre, il ve ilçe kongreleri ile aynı zamanda toplanır.Madde 31: MECLİS GRUPLARI

a) TBMM Parti Grubu

Partili milletvekillerince oluşturulur. Büyük kongre kararları ve parti programı doğrultusunda yasama çalışması yapar. Genel başkan meclis üyesi ise grup başkanıdır. Görev ve yetkileri grup iç tüzüğü ile belirlenir.

b) Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları

Belediye meclisleri ve il genel meclislerindeki partili üyeler kendi aralarında bir grup oluştururlar. Partili belediye başkanı bu grubun başkanıdır. Belediye başkanı partili değil ise il başkanı, yokluğunda ilçe başkanı grubun doğal başkanıdır. Meclis grupları kendi içlerinde başkan vekili ve sözcülerini seçer. İl ve ilçe başkanları parti gruplarını bütçe, yıllık program ve faaliyet raporları görüşmeleri öncesi olmak üzere, bir yıl içinde en az üç kez toplantıya çağırırlar ve toplantıyı yönetirler.SEÇİMLERDE ADAYLARIN BELİRLENMESİ

Madde 32: MİLLETVEKİLİ ÖN SEÇİMİ

Milletvekili adayı olacak partililer, o seçim bölgesindeki parti üyelerinin tümünün katılacağı ön seçim sistemiyle belirlenir. Ön seçimler SPY ve PM tarafından hazırlanacak ön seçim usulünü gösterir yönetmeliğe göre yapılır. Ancak zorunlu hallerde PM, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile SPY'de gösterilen diğer aday belirleme yöntemlerine başvurma kararı alabilir.Madde 33: YEREL SEÇİMLERDE PARTİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ

Yerel seçimlerde parti adayları SPY ve bu konuda hazırlanacak yönetmeliğe göre yapılacak seçimlerde belirlenir. O seçim bölgesindeki parti üyelerinin tümünün katılacağı ön seçim sistemiyle belirlenir. Ön seçimler SPY ve PM tarafından hazırlanacak ön seçim usulünü gösterir yönetmeliğe göre yapılır. Ancak zorunlu hallerde PM, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile SPY'de gösterilen diğer aday belirleme yöntemlerine başvurma kararı alabilir.

Madde 34: YAPTIRIM GEREKTİREN KONULAR

Yasa ve tüzük gereklerini yerine getirmeyen, üst kurulların ve disiplin kurullarının sürekli yazılarını zamanında yanıtlamayan il ve ilçe yönetim kurulları başkan ve üyeleri üst yönetim kurullarınca yazı ile uyarılır. Verilen en çok 30 günlük süre içinde uyarı gereklerini yerine getirmeyen başkan ve yönetim kurullarının yenilenmesi amacıyla ilçe ve il kongreleri bir üst kurul tarafından 30 gün içinde toplantıya çağrılır. İl ve ilçe kongreleri bu konuda kongre çağrısı yapan üst kurula yardımcı olmakla yükümlüdür. Kongreyi toplamayan başkan ve yönetim kurulları bir üst kurulca görevden alınır. Benzeri durumlarda 1/5 oranında kongre delegesinin, 1/10 oranında üyenin yazılı başvurusuyla olağanüstü kongreye gidilir.

Madde 35: DİSİPLİN KURULLARI

a) Merkez Disiplin Kurulu (MDK):

Büyük kongrece gizli oyla seçilen 7 asil, 4 yedek üyeden oluşur.

b) İl Disiplin Kurulu:

İl kongeresinde gizli oyla seçilen 3 asil, bir yedek üyeden oluşur.

c) TBMM Grup Disiplin Kurulu:

Grup genel kurulunca seçilen 5 asil, bir yedek üyeden oluşur.

Bu kurullarda görev alanlar partinin diğer organlarında görev alamazlar.

Yetkileri: MDK, partinin merkez organlarında görevli olanlar, il başkanları, il yönetim kurulu üyelerinin disiplin suçlarını karara bağlar. Yukarıda sayılan kurul üyelerinin dışındaki disiplin suçları ilgili disiplin kurullarınca karara bağlanır. Ayrıca il disiplin kurulu üyelerinin disiplin suçları da MDK'da karara bağlanır. MDK aynı zamanda il disiplin kurullarının üst itiraz organıdır. Disiplin kurulları SPY'nin 55. maddesine göre çalışır.

Disiplin Kurulu'na Başvuru:

Genel başkan, PM üyeleri ve MYK üyeleri, MDK üyeleri, il başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ve il disiplin kurulu üyeleri hakkında, görevleri ile ilgili disiplin suçları nedeniyle üyesi oldukları organ veya üst organ tarafından resen veya şikayet üzerine MDK'ya başvurulabilir.

Yukarıda sayılan partililerin görevleri dışındaki disiplin suçları ilgili il disiplin kurullarınca karara bağlanır. Organların üyeleri kendileri ile ilgili sevk oylamasında oy kullanamaz. İl yönetim kurulları, ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurulları hakkında; ilçe yönetim kurulları belde başkanları ve tüm üyeler hakkında resen veya şikayet üzerine il disiplin kuruluna başvurabilir. İlgiliyi disipline sevk eden organ sevk işlemini ilgili yasalara, parti tüzüğüne ve yasalara uygun düzenler. Başvuru veya sevk işleminde bulunan kişi veya örgüt başvurusuna esas teşkil eden tüzük hükümlerini, ihlal edilen tüzük maddesini ve iddiasını destekleyen bilgi, belge, tanık ve her türlü kanıtı bir dilekçeyle ilgili organa iletmek durumundadır.Çalışma Yöntemi:

Disiplin kurulu kendisine yapılan başvuru veya sevki en geç iki ay içinde sonuçlandırır. Ancak disiplin kurulu ilgiliyi tedbiren görevinden alırsa 1 ay içinde karar verir. Disiplin kurulu karar verinceye kadar toplantılarını kapalı yürütür. Disiplin kurulunun görüştüğü bir olayla ilgili olarak parti organ ve toplantılarında görüşme açılamaz. Söz alınamaz, yayın yapılamaz. Disiplin kurulunca verilen kararlar ile disiplin cezaları hakkında her kademedeki parti kongresinde görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Ancak MDK'nın vermiş olduğu kararlar PM veya büyük kongrede kaldırılabilir. Bunun için ilgilinin şahsen veya il yönetim kurulunun 1/5'inin; PM veya büyük kongrenin 1/20'sinin başvurusu gereklidir. Parti disiplin kuruluna sevkedilen üye disiplin kurulunun kesin kararı olmadığı sürece masumdur. Ancak disiplin kurulu gerekli görürse tedbir niteliğinde olmak üzere disiplin kuruluna sevk edilen üyeyi parti içindeki görevlerinden derhal alabilir. Disiplin kurulunca hakkında geçici çıkarma cezası verilen üye parti faaliyetine katılamaz ve parti organlarına teklifte bulunamaz. Ancak geçici çıkarma süresinde partinin programı, tüzüğü ve parti organlarının bağlayıcı kararlarına uymakla yükümlüdür.

Partiden kesin çıkarma için disiplin kurulunun üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının kararı gereklidir. Disiplin kuruluna sevk edilen üye yazılı ve sözlü savunma hakkına sahiptir. Sevk edilen üyeye savunması için yazılı çağrı yapılır. Bu çağrıya 15 gün içinde yanıt vermeyen üye savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu süre seçim dönemlerinde SPY’nin 55. maddesi çerçevesinde 7 güne indirilebilir. Kasıtlı suç isnadı ve asılsız tanıklık disiplin suçu olarak değerlendirilir ve bu konuda disiplin kurulu resen işlem yapar. Disiplin kurulu kararı alınmadan parti içinde ve dışında yazılı veya sözlü görüş açıklanamaz. Kadına yönelik suçların disiplin kurullarında görüşülmesine öncelik verilir. Disiplin kurullarında görev alanlar partinin diğer organlarında görev alamazlar.

Karar Düzeltme ve Yeniden Yargılama Talebi:

MYK, MDK kararlarına karşı düzeltme ve yargılanmanın yenilenmesi talebiyle MDK'ya başvurabilir. Karar düzeltme talebi her zaman yapılabilir. Her iki başvuruda da gerekçeler gösterilir. Bu başvurular tüzük ve SPY'de belirtilen itiraz yolları arasında değerlendirilmez. MDK bu talebi en geç 30 gün içinde karara bağlar. Karar düzeltme talebi sonuçlanıncaya kadar disiplin kurulu kararı uygulamaya sokulmaz.

Madde 36: DİSİPLİN SUÇ VE YAPTIRIMLARI

Disiplin yaptırımları uyarı, kınama, üyelikten geçici çıkarma ve üyelikten kesin çıkarmadır.

Aşağıdaki disiplin suçlarına karşılarında yazılan yaptırımlar uygulanabilir. Tekrarı halinde bir üst ceza verilir.

a) Geçerli bir sebebi olmaksızın ödentisini yazılı talebe rağmen 4 ay üst üste ödemeyen üyeye uyarı cezası verilir.

b) Parti işlerinde özel çıkar sağlayanlara kesin çıkarma yaptırımı uygulanır.

c) Parti parasına ve malına zarar verenlere kınama, geçici çıkarma ya da kesin çıkarma yaptırımı uygulanır.

d) Parti defter ve evraklarında tahrifat yapanlara kınama, geçici çıkarma ve kesin çıkarma yaptırımı uygulanır.

e) Temel insan hakları ihlallerinde bulunanlara kınama, geçici çıkarma ya da kesin çıkarma yaptırımı uygulanır.

f) Özel alan dahil kadınlara yönelik her türlü şiddet ve tacizde bulunanlara kınama, geçici çıkarma ya da kesin çıkarma yaptırımı uygulanır.

İtiraz: Il disiplin kurulu kararlarına karşı MDK’ya başvurulabilir. Hakkında partiden ya da gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen parti üyesi parti içi itiraz yollarını tükettikten sonra SPY’nin 57. maddesi çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir. Yargı kararı kesindir.

Madde 37: MALİ HÜKÜMLER

Partinin gelirleri, parti bayrağı, flaması, rozeti, yayınları ve rumuzlarının satışından sağlanacak gelirler, partice düzenlenen balo, eğlence, tiyatro, film gösterimi, konser ve yemeklerinden sağlanacak gelirler ve SPY'de belirtilen diğer kaynaklardır.

Partiye üye olan herkesten en az 5 milyon en çok 50 milyon TL giriş aidatı alınır. Giriş aidatı genel merkeze aktarılır. Parti üye aidatlarının aylık tutarı en az 2 milyon TL, en fazla 50 milyon TL’dir. Bu miktar üye tarafından belirlenir ya da değiştirilir. Genel ve yerel seçimlerde adaylık için başvuru ödentisi PM'ce belirlenir. Partinin bütçesi, bilançoları, gelir ve gider cetvelleri ile kesin hesaplarının nasıl düzenleneceği ve gelirlerin sağlanması ile giderlerin yapılmasına ilişkin usuller SPY'nin ilgili hükümleri ve tüzük doğrultusunda hazırlanacak mali işler yönetmeliği ile gösterilir. Partinin her türlü gelir ve gideri SPY hükümleri ve yönetmelikler çerçevesinde belgelendirilir ve muhasebeleştirilir. Partinin bütün organları görev alanlarındaki mali işlemlerin belgelendirilmesi ve muhasebesinin tutulmasından birinci dereceden sorumludur.

Madde 38: GİDERLERDE SORUMLULUK VE YETKİ

Partinin giderleri ve girişeceği yükümlülükler, genel merkezde parti tüzel kişiliği, illerde il, ilçelerde ilçe Örgütü adına yapılır.

Yükümlülüklere girişmek, bankalardan para çekmek, bir mal veya hak üzerinde tasarrufta bulunmak ya da bu konuda temsil yetkisi vermek için merkezde genel başkan veya genel başkana yardımcı olacak görevliler ile saymanın, il ve ilçelerde ise başkan ve saymanın, başkan bulunmadığında da sekreter ile saymanın imzalarının bulunması zorunludur.

Madde 39: TUTULACAK DEFTERLER
Her kademedeki parti organları, SPY'de gösterilen defter ve kayıtları tutmak zorundadır. Bunların nasıl tutulacağı, bu defterler dışında, hangi kurulların hangi defterleri tutacağı, teknik olanaklardan nasıl yararlanılacağı yönetmelikte ayrıntılı olarak düzenlenir.

Madde 40: SPY VE DİĞER HÜKÜMLER

Parti tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde SPY ve siyasi partilerle ilgili diğer yasal düzenlemeler dikkate alınır. SPY ve diğer yasalar tarafından tanınan hak ve yetkiler ilgili kurullarca kullanılır.

Madde 41: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a) İl ve ilçe yönetim kurullarından birinde üye olanlar, diğer bir il, ilçe yönetim kurulları ile merkez yürütme kurulu üyesi olamaz. İl ve ilçe başkanları hakkında da aynı hüküm geçerlidir.

b) Bu tüzükte üst organlar ve kurallar için öngörülen esaslar aksine hüküm olmadığı takdirde alt organ ve kurullar için de geçerlidir. Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Madde 42: GEÇİCİ HÜKÜMLER

Parti Meclisi;

a) Partinin çalışma ve yerleşim alanlarındaki örgütlenme biçimi,

b) Partili kadınların ve gençlerin örgütlenme biçimleri,

c) Partili işçi ve emekçilerin çalıştıkları alanlardaki örgütlenmeleri,

d) Ve diğer örgütlenme konularını belli bir program çerçevesinde tartıştırarak gerekli çalışmaları yapar ve

I. Kongre'de sonuçlandırıp tüzük hükmü haline getirilmelerini sağlar.

https://www.solforum.net hayata SoL'dan bak !