Sol ve Sosyalist Düşünce platformu

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

 


 İlke ve KurallarHaziran 03, 2020, 06:14:45 ÖS
Okunma sayısı 17 defa

SoLForum

 • Administrator
 • *****

 • Proleter Devrimci

 • 15
  İleti
 • Karma: +0/-0

  • Profili Görüntüle
  • SolForum
İlke ve Kurallar
« : Haziran 03, 2020, 06:14:45 ÖS »
Sitemiz SoLForum’un amacı; egemen burjuva kültürü  yerine, yeni ve insana ait olanı; komünist kültürü bugünden kurmak ve yaşatmaktır. SoLForum, bu amacını, komünizm kültürü kendi iç işleyişi ile (internetin tüm kısıtlarına rağmen) somut olarak örnekleyip yaşatırken, sınıf savaşımıyla olabildiğince canlı, pratik bağlar kurarak gerçekleştirmeyi hedefler.


SoLForum’un işleyiş mekanizması, onun amacına hizmet etmelidir. Amacından güç alan işleyiş, alışkanlığa dönüştükçe amacı işlevsel kılabilmelidir. Böylesi bir işleyiş, bürokratik olmayan, -elbette internetin teknik kısıtları çerçevesinde olabildiğince- doğrudan demokratik bir otonomiyle olanaklıdır.

Doğrudan demokrasi, günümüzde burjuva demokrasisinin yerine bugünden başlayarak işçi sınıfının kendi yönetim anlayışını yaşama geçirme savaşımının adıdır. Doğrudan demokratik yönetim; vekaletin olmadığı, yönetsel ilkelerin birlikte oluşturulduğu, her zaman ilkeleri ve yöneticileri değiştirebilmenin araçlarının hazır ve herkese açık tutulduğu demokrasidir. Doğrudan demokrasi, verili bütünü oluşturan insanların, kendilerini çok yönlü geliştirebilecekleri olanakları yaratacakları, pratik araçlarla aynı zamanda bu sürecin öznesi olacakları kolektif bir yönetimdir. Doğrudan demokrasi, kapitalizmi alt edecek bir devrim sonrası, kapitalizmden sosyalizme geçiş döneminde, yüzünü sosyalizme dönmüş, kendisi devletsizliğe yol alırken, yaratacağı bir dizi yeni alışkanlıklar kültürü üzerinden yığınları da eşzamanlı dönüştüren uygulamanın adıdır. Doğrudan demokrasi, kısaca, bir bütün olarak yüzünü sosyalizme dönmüş verili toplum ya da toplumlarda doğrudan üreticilerin özyönetimidir.

Doğrudan demokrasi, kapitalizmden sınıfsız topluma geçiş sürecinde bizleri komünizme taşıyacak ve burjuva demokrasisinden “milyon kez daha demokratik” bir yönetim biçimidir. Daha demokratik bile olsa, zorunlu olarak o da, diğer tüm demokrasiler gibi yöneten-yönetilen ayrımını içinde barındırır. Ancak, doğrudan demokrasiyi diğerlerinden ayıran belirleyici fark, onun demokrasinin tabanını genişleterek yöneten-yönetilen ayrımını ve giderek demokrasinin kendisini ortadan kaldıracak bir menzile sahip olmasıdır.

Doğrudan demokrasi, yönetsel işleyiş ilkemizdir. Çünkü biliyoruz ki komünizme tek olanaklı yol olan politik demokrasi üzerinden ulaşılacaktır. Günümüzde bu sözün tek devrimci karşılığı, işçi demokrasisi; "doğrudan demokrasi"dir. Yaşamın her alanında olduğu gibi, bugünden oluşturacağımız ve geleceğin tohumlarını bağrında taşıdığına inandığımız yapılardan biri olan Sosyalistlatforum’da sanal ortamın kısıtları elverdiğince uygulayacağımız işleyiş biçimi de, bu yüzden, amacımıza en fazla uyan doğrudan demokrasidir.

SoLForumda uyulacak çok genel kurallar dışında, forum otonomisinde gözeteceğimiz temel gelişme perspektifinin bir gereği olarak; öncelikle, başlangıçta sorumluluk alacak üyeler arasında doğrudan demokratik bir işleyişin kurulmasına çaba harcanacaktır. Daha sonra, aynı işleyişi, süreç içinde ve amacın işlevselleşmesine paralel olarak, tüm forum tabanına yaymanın somut biçimlerini yaratmak ve uygulamaya sokmak, aynı perspektifin ödünsüz izleyeceğimiz hedefi olacaktır.

SoLForum’un politik bileşenlerinin hacmini belirleyecek olan, kendinden menkul dayatılacak kurallar değil, herhangi bir andaki sınıf savaşımının konjonktürsel mevzilenme pratiğidir. SoLForumda yer alacak politik eğilimler, sınıf savaşımının bugünkü politik mevzilenmesinde eylem pratiğinde de yan yana gelebilen bütün devrimci eğilimlerdir.

SoLForum’un politik bileşenleri arasındaki ilişki, tüm üyeleri arasındaki ilişki gibi, eşit söz hakkına dayalıdır. SoLForumda sorumluluk almak, gönüllü emek harcamak isteyen her üyeye açık olduğu gibi, bütün politik eğilimlere de eşit olarak açıktır. Parti ya da örgütlerin kendi merkezlerinden diğerlerine konjonktürsel bakış açıları Solsyalistforum’da geçersizdir. Burada asıl olan SoLForumun kapsayıcı genel bakış açısı ve işleyiş ilkeleridir.

SoLForum ;“Komünizm Kültürü ve Devrimci Dayanışma Platformu”dur, herhangi bir örgüt ya da partiyle bağı yoktur. Eşitlik, özgürlük, ortaklık, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya ortak değerlerimiz,yurdumuz ise bütün cihandır. Bu yüzden şoven, ırkçı, milliyetçi, militarist, dogmatik, cinsiyetçi ifadelere forumumuzda yer yoktur. Burjuvazinin “kutsalları”, burada geçersizdir.A]TEMEL İŞLEYİŞ İLKELERİ:

1. SF Yönetimi:

Webmaster, Yönetici, Forum Danışmanı, Süper Moderatör, Moderatör, Bölüm Sorumlusundan oluşmaktadır. Siteyle ilgili projeler, düzenlemeler, yeni Moderatör alımları güncel olaylarda yayımlanacak deklarasyonlar, üyelerden gelen önerilerin yürürlüğe konması SF Yönetimi tarafından gerçekleştirilecek Yönetim Toplantıları’nda gündeme getirilip tartışılacaktır. Yönetim, toplantıların da herkes eşit oy hakkına sahiptir.

2. Webmaster’lar ve yönetim’in Koordinasyonu:

“Webmaster”lar, aralarında yasal zorunluluktan ötürü sitenin yasal sorumlusunu da bulunduran ve temel görevi, sitenin dış güvenliği, forum programının bakımı ve yeni tasarım değişiklikleri gibi asıl olarak teknik konular olan ve zorunlu haller dışında, değişmeyen bir ekiptir. “Webmaster”ların diğer yetkililer ve sosyalist forum işleyişi üzerinde bu konumlarından kaynaklanan bir tasarrufta bulunma yetkileri yoktur. Teknik olarak gerektiğinde “Webmaster”lar böylesi bir yetkiyi, ancak, Forum yönetimince alınan karar gereği uygularlar.

3. Forum’da Sorumluluk Almak İsteyen Üyelerin Yetki Alması Sürecindeki Öncelikler:

Forum sorumluluğu verilecek yeni yoldaşlar, istekliler ya da hizmetli yoldaşlar tarafından önerilecek ama göreve henüz talip olmamış yoldaşlar; teknik yeterlilik, işleyiş ilkelerinin kavranması ve uygulama yeterliliği bakımından değerlendirmeye alınacakları yönetim toplantısında Forum yönetimince belirlenecektir. Yeni sorumluluk verilecek yoldaşlarda diğerleri yanında aranacak birinci nitelik, aynı yoldaşların, o güne değin forumda sergiledikleri tutumla, forum amacını kolektif bir bilinçle, kendi politik eğilim ve kişisel hırslarından üstün tutabileceklerini göstermiş olmalarıdır.

4. Forum’da Yetki Almak İsteyen Üyelerimizde Aranacak Özellikler:

Forum yönetiminde görev alacak yoldaşların seçiminde, teknik yeterlilik ve forum işleyiş ilkelerini kavramış olmak gibi niteliklerin yanında, ilgili üyenin forumda o güne değin yapmış olduğu yararlı paylaşım sayısı ve forum üyelik kıdemi de öncelikle değerlendirilecek veriler arasında yer alır. Kendisine sorumluluk verilen yoldaşlar yönetimce yeniden değerlendirilerek göreve başlarlar.

5. Forum’da Görevli Olan Yoldaşların Görevden Alınması Süreci:


Forum yönetimince belirlenen sorumlu yoldaşların sorumluluklarının süreli ya da süresiz geri alınması, forumdan süreli ya da süresiz uzaklaştırılması, ancak, nedenlerinin tartışılacağı ve ilgili yoldaşa da söz hakkı verileceği bir toplantıda ve toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğuyla karar altına alınacaktır. Gecikmesi halinde forum güvenliği yönünden sakınca yaratacak acil durumlarda, toplantı gününe kadar sorumluluk askıya alınabilecek ama son karar, toplantıda yine tanımlanan işleyiş doğrultusunda kesinleştirilecektir. Sorumluluk almak, gönüllü çalışmak anlamına geldiğinden, dileyen her yoldaş aynı sorumluluktan, bu isteğini dile getirerek ayrılabilecektir.

İşlerinin yoğunluğu, bilgisayarının bozulması vb. nedenlerle yönetici arkadaş görevinin askıya alınmasını isteyebilir, nedenleri forum yönetimi tarafından da haklı görülürse yönetici arkadaşın görevi askıya alınır. Bu arkadaş istediği zaman yönetimle iletişime geçerek görevini geri alabilir, forum yönetiminin kararına gerek yoktur. Bu hak istifa eden yöneticilere tanınmaz.

Ayrıca, Sosyalist Forum'da, "aktif üye" vasfına erişmiş bir üye, gerekçe göstermek kaydıyla, bir yöneticinin görevden alınmasını isteme hakkına sahiptir. Geri çağırma işlemi, şu işlem sırasına göre gerçekleşir: "Aktif Üye" niteliğindeki her katılımcı, geri çağrılmasını istediği yönetici hakkında gerekçeleriyle beraber, bu iş için ayrılmış bölüm sorumlusuna başvurur. Hizmetlinin görevden alınmasını isteyen üyenin sunduğu gerekçeler, bu sorumlunun öndenetiminden geçerek, sadece "aktif üye" ve forum sorumlularının görebileceği ilgili bölümde bir anket açılır. Belirtilen yöneticinin görevden alınması için diğer "aktif üye" ve forum sorumluları arasında anket oylaması yapılır. Anketin oylama süresi 5 gündür. Bu 5 gün sonucunda, anketin geçerli sayılabilmesi için, en az 50 katılımcının oy kullanmış olması gereklidir. Anket oylamasında, çoğunluk, geri çağrılma yönünde ise, sorumlu görevinden alınır. Anket süresince, hakkında geri çağırılma isteminde bulunulan yönetici, isterse, hem geri çağırılma gerekçesine, hem de, olursa başka üyelerin yöneltecekleri sorulara, aynı bölümde yanıt verme hakkına sahiptir.

Arka arkaya yapılan 4 olağan toplantıya haklı bir mazeret belirtmeksizin katılmayan yönetici, 4. olağan toplantıdan sonra yapılan ilk toplantıda, toplantıya katılan yönetici çoğunluğunun kararıyla yöneticilik görevinden alınır.

6. Yönetim Toplantısının Tarihi, Gündeminin Hazırlanması ve Kararların Açıklanması:

Forum yönetimi, en az ayda bir kez “SoLForum”mahlası ile bir hafta önceden belirleyip duyuracakları bir gündemle düzenli toplanacaklardır. Gündeme ek yapmak isteyenler, gündem duyurusunun altına gerekçeli olarak isteklerini dile getireceklerdir. Toplantı günü seçilerek bir Webmaster yoldaş ile iki yazman yoldaştan oluşturulacak Forum konseyi divanı ekleriyle birlikte bu önceden duyurulmuş gündemi izleyecek, alınan kararlar forumun ilgili alanlarına yazmanların ortak çalışmasıyla son şekli verilerek asılacaktır. Forum yönetimi, gerekli hallerde, acil gündemle, düzenli toplantı gününü beklemeksizin de toplanarak yalnızca acil gündemi görüşerek karara bağlayabilir.

7.Acil gelişen ve en az 3 hizmetliden oluşacak toplantılarda alınan kararlar katılmayan hizmetlileride dolaylı olarak bağlayacaktır. Daha sonra acil alınan kararlar gerek görülmesi halinde yönetim toplantısında tartışılacaktır.

8. İşleyiş İlkelerinin Uygulanmasındaki Temel Amacımız:

İşleyiş ilkelerindeki temel amaç, demokrasinin forumun tabanına yayılmasını sağlamak, forumdaki her katılımcıya sorumluluk duygusunu aşılamaktır. Forum amacı işlevselleşip derinlik kazandıkça, gittikçe artan oranda kararların oluşturulma süreci forum tabanına, uygun yöntemlerle (anketlerle veya açılacak tartışmalarla) açılarak, yönetim toplantılarında kararlar alınırken buralarda oluşan eğilim dikkate alınacak, giderek, forumun canlı işleyen bir organizmaya dönüşmesiyle yeni kararlara artan oranda forumun katılımı sağlanacak, bunun somut biçimleri yaratılacaktır. Doğrudan demokrasiyi forum tabanına yayarak, böylelikle burjuva demokrasisinin pratik devrimci bir eleştirisi yapılırken, sosyalist forum, sosyalist kültürün pozitif kuruculuğunun yaşayan bir örneğine dönüşecektir.


B] GENEL KURALLAR:
GENEL ÖN KURALLAR

Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, [Bu Linki Görüntüleyebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. ] mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler Hukuk Müşavirimiz tarafından incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

1.Sitemiz Solforum.Net'e üye olan herkes aşağıdaki kuralları okumuş ve kabul etmiş demektir.

2. Üyeler, yazdıkları yazılardan doğrudan sorumludurlar, üyenin yazdığı yazıdan sitemiz sorumlu değildir.


3. Sitemiz SoLForum yalnızca “SoLForum” imzasıyla yayınlanan yazılardan sorumludur.

4. Forumumuzca "uygun bulunmayan" örgüt propagandası yapılamaz.

5. Mustafa kemal’e ve Cumhuriyet değerlerine hakaret edilemez. Hükümeti cebren yıkmaya teşebbüs eden cürümler övülemez.

6. Site kuralları bütün SoLForum üyelerinin ortaklaşa çabası ile belirlenmiştir. Hiçbir zaman mevcut hali onun en son hali değildir. Forum içerisinde “Üyelerden eleştiriler, öneriler” bölümünde açılacak sabit bir başlıkta, sürekli güncellenerek katılımcıların yeni öneri ve eleştirilerine -hiç bir ön denetime tutulmadan- açık tutulacaktır. Forum yönetimi, belli aralıklarla bu bölüme gelen yeni öneri ve eleştirileri gündemine alarak, gerek duyulan değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. Yapılan değişiklikler, üyelere ilgili alanlarda, akabinde duyurulacaktır.


7. Site kurallarındaki tüm değişiklikler site yönetiminin açacağı anketler aracılığıyla üyeler tarafından onaylanmalıdır. Önemli konular dışındaki değişiklikler de oylama yapılması mecburi değildir.

8. Sosyalist Forum'da belirli siyasi gruplara, partilere, oluşumlara ve örgütlere yer verilmiştir. Bunların, aşağıda "Partiler, oluşumlar ve örgütler" başlığı altında isimleri sıralanmıştır. Forumda yer verilen bu parti, oluşum ve örgütlere karşı yapılacak her saldırı girişimi, her provokatif ve hakaret içerikli eylem, sitenin bütünlüğünü bozmaya yönelik bir eylem olarak kabul görür ve üslup kurallarında belirtilen cezai yaptırımlara göre karşılık görür.

9. Forumun, herhangi bir siyasi çizgi tarafından etki altına alınmasına izin verilmez ancak, siyasi çizgiler arasındaki polemiklerden de kaçınmamalıdır. Polemik sosyalistlerin aracıdır. Doğru politikaların üretilebilmesi için, yanlışların eleştirilmesi gerekir. Bir parti veya örgütün politikalarının, (hakaret ve demagoji “Moderatörler” tarafından engellenerek) eleştirilmesi, onun üyelerini korumak adına ya da ortam gerilmesin anlayışıyla engellenirse, forum amacından sapmış olur. Asıl olan politik doğrulardır. Çöpe gitmesi gereken tartışmalar değil, (tartışma özelinde) örgütsel kimliklerdir. Dolayısıyla, forum sorumluları yetkilerini, tartışmaları yatıştırmak için değil, sağlıklı işlemesini sağlayarak, [Bu Linki Görüntüleyebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. ]belirlenmiş amacı doğrultusunda, gelişmesini teşvik etmek olmalıdır.

10. Forum sorumluları, politik tartışmalarda, iki üye arasındaki polemikte tarafsız davranmak zorundadır. Özellikle Forum Danışmanları, bu konuda diğer sorumlulara örnek teşkil etmelidir. Ama bu herhangi bir sorumlunun, herhangi bir konuda görüş belirtmesine, bu politik tartışmalarda kendi çizgisini sergilemesine engel değildir. Görev yetkileri, yalnızca sitenin bütünlüğünü bozmaya yönelik girişimler karşısında kullanılmalıdır.

11. Forum sorumluları, tereddüde düştükleri konularda, uygulamaya geçmeden önce, mutlaka daha deneyimli olanlarla (politik konulara vakıf olmalarından ve forumun objektif temsili yetini kullanabilme yeteneklerinden dolayı seçilen danışmanlar ya da bir üst sorumlularla) ilgili sorunu paylaşmalıdırlar.

12. Forum sorumluları, forum ilke ve kurallarıyla uyuşmayan konuları silme ve ya kilitleme yetkisine sahiptir. Küfür ve karşılıklı atışma gibi acil müdahale gerektiren durumların dışında, konu kilitleme, tüm yetkililer bir danışmandan görüş almadan konuları kilitleyemezler veya açamazlar. Konunun amacından sapması konuyu kilitlemeye sebep olamaz, konuyu amacından saptıran mesajlar forum yöneticileri tarafından yeni bir konuya veya alakalı olduğu konuya taşınır ve üyelere duyurulur.

13. Sitemizde mevcut olan yapıların, Partiler ve Demokratik Kitle Örgütleri bölümleri partilerin propagandasını yapmak ve sempatizanlarına bilgi vermek içindir. Bunun dışındaki politik eleştiri dahi olan yazılar direk silinecektir. Partilerin politik eleştirilerinin yapılacağı kısım Güncel Haberler ve Politik Gündemdir.

14. Sitemiz SoLForum bir “Chat” sitesi değil, başta sosyalizm ve onun sorunları olmak üzere her türlü siyaset, bilim, sanat, edebiyat vb.nin tartışıldığı bir bilgi paylaşım sitesidir. Sosyalist Forum aynı zamanda bir öğretim alanıdır. Foruma öğrenme amacıyla gelen herkese, gereken hoşgörü ve ilgi gösterilmelidir. Ama yalnız bu durumun suiistimali karşısında, ideolojik konuda yetkin olmayan kişinin ukalalığı ve ya hakareti karşısında, bu kişide, gerekli yaptırımlarla cezalandırılacaktır.

15. Amacımız “kelle sayısı”nı artırmak olmayıp; tam tersine, devrimci beyinlerin ve yüreklerin dayanışmasını ve kaynaşmasını geliştirmeye katkı olması nedeniyle, gerekirse “IP” yasaklaması yapmaktan kaçınılmayacaktır.

16. Anket açmak sadece “Hizmetlilerin” inisiyatifinde olduğu için anket açmak isteyen üyeler “hizmetlilere” teklif sunmalıdır. Ancak kabulü durumunda anket açılabilir.AVATAR VE RUMUZ KURALLARI

1. Sitemizde kullanılan avatarların boyutları bellidir. Bu boyut dışındaki bir avatar kullanılamaz.

2. Rumuzlar ve önerilen avatarlar hiçbir biçimde devrimci değerlere karşıt olamazlar.

3. Rumuzlar bir büyük, bir küçük [FeNeRbAhÇeLi] veya [∂єνяιм¢ι] gibi ters yazılar halinde olamazlar.

4. Rumuzlar <º)))><Rumuz><(((º> gibi süsler içinde olamazlar.

5.Rumuzlar anlamlı ve bir devrimciye yakışan bir rumuz olmalıdır. Hiçbir anlam taşımayan "frtdcg" vs. gibi rumuzlar alarak, kayıt olan üyeler banlanacaktır.

6. Rumuzlarla site reklâmı yapılamaz.Örneğin SoLForum - ²ºº8 diye bir rumuz alınamaz bunun sonunda org olup olmaması ya da başında www. Olup olmaması bir şey değiştirmez.


KULLANICI İMZA KURALLARI


1. Kullanıcı imzalarında başta devrimci değerler olmak üzere hiçbir hakaret, aşağılama gibi sözlere yer verilemez. İmzalar, kullanan kişiyi betimler nitelikte veya devrimci anlayışa uygun olmalıdır.

2. Kullanıcı imzalarında kullanılacak resim veya fotoğraf boyutları 150 x 150 Pixel´dir, aşamaz ve sadece 500 karakteri aşmayacak şekilde yazı kullanılabilir.

3. Gerek imzalarda, gerek rumuzlarda ve gerekse forumdaki yazışmalarda “mErHaBa” gibi bir büyük bir küçük harflerle yazı yazılamaz.


YAZIM VE DİL KURALLARI

1. SoLForum'un dili Türkçedir. Yazıların önemli bir bölümü hiçbir noktalama imi kullanılmadan başlanıp bitirilmekte ve bu yüzden de anlam kargaşası oluşabilmektedir. Noktalama imlerini bilen üyelerimiz örnek teşkil edecek şekilde buna özen göstermeli, bilmeyenler “Edebiyat Bölümü”ndeki kaynağı inceleyerek öğrenmelidir. Asgari düzeyde, hiç değilse her cümlenin sonuna nokta konulmalı ve sonraki cümle büyük harf ile başlamalıdır. Aksi bir durum, o yazının silinmesine bile gerekçe olabilir.

2. Hiçbir biçimde “iyi” yerine “iii”; “öyle” yerine “öle”; “söyle” yerine “söle” gibi “Chat” dili kullanılamaz.

3. Hiçbir argo sözcük kullanılamaz. Kullanıldığı tek alan “Mizah” bölümüdür.

4. Yazılar büyük harf ile yazılamaz.


ÜSLUP KURALLARI

1. Konu açmak için veya bir yazıya karşılık olarak yazdığımız bir yazıda kullanılacak üslubun, biz devrimcilere uygun olmasına özel bir önem gösterilmelidir.

2. Karşımızdaki insanın düşüncesini paylaşmamak demek, ona saldırmayı gerektirmez. Saygı, birinci plandadır.
3. Küfür, açık hakaret, küçümseme vb. davranışlardan uzak durulmalıdır.

4. Kimi zaman, tartışmalarda diyaloglar hakaret ve politik eleştiri arasındaki ince sınıra gelip dayanabilir. Eğer söz konusu yazı da, her şey gerekçelendirilerek, akla uygun bir şekilde açıklanmış ise, yazıyı yazan üyeye herhangi bir ceza verilmesi söz konusu olamaz. Bunun aksi olsa bile, ilgili üyenin savunması alınmadan, üyeye, ceza verilemez. Sosyalist Forum sorumluları bunu uygulayacak, hakaret ve politik eleştiriyi ayırt edecek yetkinliğe sahiptir.


YAZILARIMIZIN NİTELİK VE BİÇİM KURALLARI

1. Yazılar, konuyu doğrudan saptırıcı nitelikte veya sırf mesaj yazmak (örneğin boş teşekkür mesajları ya da birkaç cümlelik kişisel sataşma mesajları gibi) için olmamalı, içinin dolu olması gerekmektedir. Aksi bir durum, silinme gerekçesidir. Bu ayrıca yaptırımı gerektiren bir durumdur. İlgili üye uyarılır, ikinci davranışında "Yaptırımlar" başlığında belirtilen cezaya uygun olarak, cezalandırılır.

2. Üst üste mesaj göndermek (“flood” yapmak) sitenin düzenini bozmaya yönelik bir davranış olarak kabul ve karşılık görür.

3. “Shoutbox”ta ancak güncelleşmiş olaylara ilişkin slogan yazılabilir.”Shoutbox”ta tartışmak, tartışmaya yol açan yazı yazmak, msn adresi vermek vb. hareketlerde bulunmak yasaktır.

4. Her konuyu kendi başlığı altında yayınlayınız. Örneğin edebiyat ile ilgili bir yazının matematik bölümünde yayınlanmasının faydası yoktur. Yazı yanlışlıkla başka bir bölümde yayınlanmışsa “Süper Moderatör” veya “Moderatör” bu yazıyı ilgili bölüme taşır ama bu durum suiistimal edilmemelidir.

5. Aynı konu ikinci kez açılamaz. Bunun için herhangi bir konu açmadan önce ilgili bölümün açılan başlıkları iyice incelenmelidir. Bu amaçla, üyeler sitedeki arama motorunu kullanmayı alışkanlık edinmelidirler. "Partiler ve Demokratik Kitle Örgütleri" bölümü, propaganda amacıyla kullanıldığından ve buraya eleştiri yapmak yasak olduğundan, eleştiri yapılabilmesi için, buradaki herhangi bir konu eleştiri yapmak kaydıyla, "Politik Gündem" ve ya "Güncel Haberler" bölümüne açılabilir.

6. Aynı mesaj birden fazla gönderilemez. Değişiklik gerekiyorsa bunu “düzenle” düğmesini tıklayarak yapabilirsiniz.

7. “Acil Yardım”, “Lütfen Dikkat” gibi başlıklar yerine örneğin “Faşizm Konusunda Yardım Ricası” gibi açıklayıcı başlıklar yazılmalıdır. Bu tür başlıklar “Süper Moderatörler” ve “Moderatörler” tarafından düzeltilmeli ve ilgili üye uyarılmalıdır.

8. Yayınlanan ürünler eğer yayınlayan kişiye ait değilse, ürünün sahibine ve harcadığı emeğe saygı gereği, kaynak belirtmek zorunludur. Kaynak belirtmeden eserler yayınlayan kimse uyarılarak kaynağını belirtmesi istenir. Uyarıdan sonra kaynak belirtilmemişse yazı silinir

9.Üyelerimiz “kopyala yapıştır" yaparak uzun yazılar göndermek yerine, kendi yorumlarını yazmaya çaba göstermelidir. Referansa verilecek makalenin kendisi yerine adres gösterilerek üyelerin bilgi edinilmesi sağlanmalıdır. Zorunlu olarak yapılan kısa alıntılarda bile yazının kaynağı belirtilmelidir. Kaynağı belli olmayan alıntılar da uyarı yapılmaksızın silinir.

10. Katılımcılar, özgür iradeleri ile yazdıkları yazıları, forum kurallarını ihlal ettiği anlaşılan veya yanlışlıkla iki defa gönderilen yazılar hariç, daha sonra silemezler veya silinmesini talep edemezler.


DİĞER KURALLAR


1. Üyelerimize yönelik herhangi bir cinsel olumsuzluk veya “tanışma”, “sohbet etme” “adres isteme” gibi zorlama durumu tespit edilenler forumdan süresiz uzaklaştırılır.

2. Siteye farklı bir kullanıcı ismi ile girip kendinize “teşekkür” ve “destek” yazıları yazamazsınız, bunlar hak edilmelidir.

3. Sitedeki herhangi bir sorumlunun size yaptığı uyarıları küçümsemek ya da ciddiye almamak yaptırımı gerekli kılabilir. “Moderatörler” ile bir anlaşmazlık olursa üst sorumlu ile bağlantıya geçilmelidir.

4. Hiçbir üyemiz başta kendisi olmak üzere bir başka üyeye ait hiçbir telefon numarası, yaşadığı bölge veya elektronik adresi, vb. özel bilgiyi yayınlayamaz.

5. “Üyeliğimi silin” veya “Yazılarımı silin” gibi isteklerinize hiçbir şekilde yanıt verilmeyecektir. Bunun tek çözümü, siteye gelmemektir.

6. Yöneticilerimiz her yazıyı denetleyemeyebilirler. Sitemize uygun olmadığını düşündüğünüz yazıları lütfen yetkililere bildiriniz.

7. Forum sorumlusu, Banlanan kişinin banlanmasına sebep olan yazıyı ya da cümleyi alıntılayarak ban sebebine yazmalıdır. Küfür ve ağır hakaretler yazılmayabilir.


C] YAPTIRIMLAR:

a) Süresiz Ban Sebepleri

1. “Kimliğimiz ve Amacımız” bölümünde tanımlanan niteliklere karşıt niteliklerdeki üyeler, üyeliğe alınmaz, alınsa bile bu nitelikleri saptananlar, saptandıkları anda süresiz uzaklaştırılırlar.

2. Devrimci değerlere saygısızlık yapanlar forumdan süresiz uzaklaştırılır. Devrimci değerlerden kasıt, dünya ve ülke devrim tarihine katkıda bulunmuş kişiler ve politik hareketlerdir. Ancak, bu kural, aynı kişilerin ve hareketlerin politik eleştirisine hiçbir şekilde engel değildir.

3. Üyeleri herhangi bir şekilde taciz edenlerle, üyelere küfür edenler forumdan süresiz uzaklaştırılır. "Diğer Kurallar" başlığında belirtilen 1. , 2. ve 4. maddeye karşıt yönde bir eylem sergilenildiğinde, ilgili kişi yine süresiz banlanır.

4. Forumda ki herhangi bir üyenin, yine forumda yer verilen, herhangi bir kişiye, partiye, oluşuma ve ya örgüte açık hakareti, küfürü söz konusu olduğunda, ilgili üye süresiz olarak uzaklaştırılır. (Üslup Kuralları 3.madde)

5. Üyeler, forum içerisinde veya forum dışında çeşitli iletişim araçları aracılığıyla forum aleyhinde, küçümseyici, alaycı vb. yazı yazmaları durumunda süresiz forumdan uzaklaştırılırlar.

b) Süreli Ban Sebepleri

1. Üyeleri veya forumda yer verilen parti, oluşum ve örgütleri aşağılayıcı, onur kırıcı, küçümseyici ithamlarda bulunan üyeler (aşağılık, yalancılık gibi ağır ifadeler) en fazla 1 ay olmak üzere çeşitli yaptırımlara maruz kalırlar.

2.Mevcut tanıtım bölümü dışında site tanıtan ya da tanıtım bölümü de dâhil olmak üzere forum tanıtımı yapan üye 7 gün süreli ban cezasıyla ile forumdan uzaklaştırılır. Yazdıkları mesajlar silinir.

3. Başkasına ait bir ürünün imzasız sergilenmesi ve alıntı yapılması halinde kaynağının belirtilmemesi durumlarında ilgili üye uyarılır ve ürünün sahibinin, ya da alıntının kaynağının yazılması istenir, bu yerine getirilmediğinde, ilgili eser veya alıntı silinir ve ilgili üyeye 1 hafta (7 gün) süreli ban cezası verilir.

4. Herhangi bir konu başlığında, konuyla ilgisiz yazılan yazılar için ilgili üye uyarılır buna rağmen yazı değiştirilmiyorsa silinir ve ilgili üyeye 5 gün ban cezası uygulanır.

5. Yazım ve Dil Kuralları” bölümünde belirtilen uyarıları dikkate almadan yazı yazan, yazım ve dil kurallarına uyması yönünde uyarılır. Uyarıdan sonra, yine Yazım ve dil kuralları bölümünde belirtilen uyarıları dikkate almıyorsa,5 gün süreli ban cezası verilir.

6. Boş teşekkür ya da yalnızca slogan içeren yazılar ilgili üye uyarılarak değiştirilmesi istenir. Bu yapılmadığında yazılar silinir ve ilgili üye ö.m yoluyla uyarılır. Üye davranışlarına devam ederse 1 gün süreli ban cezası verilir. Ban cezası aldıktan sonra Davranışlarına devam etmesi halinde 3 gün süreli ban cezası verilir.

7. "Yazılarımızın Nitelik ve Biçim Kuralları" başlığında yer alan kurallara bağlı olarak, kuralların ihlali karşısında, ihlal eden üye ilk önce uyarılır, ikinci ihlalinde 1 hafta (7 gün) uzaklaştırılır.

8.Süreli ban cezası verildikten sonra, yine aynı eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda, ilgili üyeye verilen cezadan bir üst ceza verilerek ö.m yoluyla uyarılır. Bu cezadan sonra aynı davranışta ısrar ederse, süresiz ban cezasıyla forumdan uzaklaştırılır

9.Üyeden habersiz bir şekilde üyenin şifresiyle girip mesaj yazan, konu açan üye süresiz forumdan uzaklaştırılır. Üyeden haberli bir şekilde üyenin şifresiyle girip siteyi provoke edici vb. mesaj yazan, konu açan üye süresiz olarak forumdan uzaklaştırılır, kendi üyeliğinin de içinde bulunduğu tartışmaya kendisine yarar sağlayacak mesajlar yazması veya diğer tartışmacıları tahrik edici mesajlar yazması vb. durumlarda olayın mahiyetine göre süresiz ve ya 1 ay süreli banlanarak forumdan uzaklaştırılır. Forum yararına mesajlar yazması durumunda ise ilk olarak bu üye uyarılarak başkasının üyeliğini kullanmaması söylenir eğer kullanmaya devam ederse 15 veya 7 gün süreli banlanarak forumdan uzaklaştırılır.

10. Sitedeki herhangi bir sorumlunun yaptığı uyarıları haklı bir gerekçesi olmadan küçümseyen ya da ciddiye almayan üye 7 gün süreli olarak banlanır. Acil durumlar dışında en az iki yöneticinin görüşlerini almalıdır. Acil durumlarda üye banlandıktan ve acil durum geçtikten sonra en az iki yöneticinin görüşleri alınarak verilen ban cezası kalabilir ya da kaldırılabilir.

11.Banlanan üye başka bir isimle kayıt olursa; süreli uzaklaştırma cezası süresize çevrilir.”

12. Süreli uzaklaştırma cezası alan aktif üyenin savunma ve özeleştirisini yapabilmesi için; forum yönetimi bölümüne yeni bir "süreli uzaklaştırılan aktif üyelerin kendilerini savunacakları"bölüm açılmıştır.”


c)Verilen ban cezasını ortadan kaldıran veya kısaltan durumlar


1.Banlanan üyenin özeleştiri vermesi

2.Üyelere karşı aşağılayıcı, onur kırıcı, küçümseyici ithamlarda bulunan üyeler (aşağılık, yalancılık gibi ağır ifadeler),böyle ithamlarda bulunduğu üyeden özür dilemesi ve diğer üyenin bu özrü kabul etmesi

3.En az 3 yöneticinin banlanan üye hakkında haklı gerekçe göstererek banın kaldırılmasını talep etmesi ve bu talepten sonra yapılan ilk toplantıda forum yöneticilerinin çoğunluğunun banın kaldırılması konusunda karar alınması

4.Herhangi bir üyenin banlanan üye hakkında banın yanlış olduğunu gerekçelendirerek ve bu gerekçelerin mesajın yazılmasından sonraki ilk toplantıda forum yöneticilerinin 2/3 ‘ü tarafından haklı bulunması durumunda.

Yukarda geçen durumlarda, banlanan üyenin banı durumun mahiyetine göre bir ya da iki derece düşürülür.
[/color]İlke ve Kurallar
https://www.solforum.net hayata SoL'dan bak !