Sol ve Sosyalist Düşünce platformu

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

 


 Yurtsever Demokratik Gençlik YönetmeliğiHaziran 03, 2020, 07:19:44 ÖS
Okunma sayısı 12 defa

SoLForum

 • Administrator
 • *****

 • Proleter Devrimci

 • 15
  İleti
 • Karma: +0/-0

  • Profili Görüntüle
  • SolForum
Yurtsever Demokratik Gençlik Yönetmeliği
« : Haziran 03, 2020, 07:19:44 ÖS »
BÖLÜM 1: GENEL HÜKÜMLER

Madde 1
Kuruluş
Yurtsever Demokratik Gençlik kimliği esas alınarak; genel, il, ilçe ve beldeler düzeyinde sürekli çalışacak Gençlik Meclisleri oluşturulur. İsmi ‘Yurtsever Demokratik Gençlik’tir. Kısaltılışı YDG’dir. Daha sonra belirlenecek bir flama gençlik meclisinin sembolü olarak kabul edilir.

Madde 2
Amaçlar
Genel mücadelenin çıkarları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden doğan haklar doğrultusunda gençliğin demokratik değerlere, insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere, tüm kimlik ve kültürlere saygılı bir yaklaşıma ulaşmasını amaçlar. Üç kuşak insan haklarını temel özgürlükler olarak görür bunun için mücadele yürütür. Kürt Özgürlük ve Demokrasi Hareketinin yarattığı tüm değerleri savunup, sahiplenmeyi esas alır.

Yurtsever Demokratik Gençlik ; toplumsal kuruluşun inşası, siyasetin toplumsallaşması ve toplumun demokratikleşmesi için gençliği temel değişim dinamiği olarak görür, gençliğin bu rolünü oynayabilmesi için ‘gençlik kimliği’ ekseninde örgütlenmesini esas alır.

Yurtsever Demokratik Gençlik ; gençliğin komünal –demokratik yaşam sistemine dayanarak, Demokratik Gençlik Konfederalizmini yaratmayı amaçlar. Gençlik Konfederal sisteminin öncü örgütü olma rolüne sahiptir. Örgütlenmede meclis modelini esas alır.

Yurtsever Demokratik Gençlik , temel karakterini devrimcilik, ideolojik Kimliğini Demokratik Sosyalizm olarak tanımlar. Dayandığı tarihsel temeli ise 68–78 gençlik kuşakları ile Kürt toplumsal mücadelesinin yarattığı Özgürlük hareketi olarak kabul eder.

Yurtsever Demokratik Gençlik çağımızın sosyalist mücadeleleri açsından ulus-devletçiliği aşan içte demokratik ulusçuluğuUlus üstü (sür nasyonal) bir mücadele döneminin başladığına inanır. uluslararası dayanışmadan öte demokratik devrimci güçlerin birlikteliğinin daha da geliştirilmesi için aktif mücadele yürütür. dışta ise

Cinsiyet Özgürlükçü Demokratik Ekolojik Toplumun Paradigması’nın yaşamsallaşması için mücadele eder, çalışma yürütür.

Devletin, halkların demokratik değerlerine saygılı hale gelerek küçülmesini esas alır. Bunun gelişmesi için de bir sistem olarak halkların devlet dışındaki demokratik, meşru ve sivil örgütlenmelerini gerekli görür, bu tür örgütlenmelerin gelişmesi için mücadele eder

Devlete dayalı ulusçuluğu, siyasal islamı, her türlü milliyetçiliği ve dini fanatizmi reddeder. Bunun yerine siyasal, kültürel kimliklerin demokratik katılımını esas alan demokratik ulusçuluğu savunur.

Yurtsever Demokratik Gençlik 21. yy. temel çelişkisinin cins çelişkisi olduğu gerçeğinden hareketle kadın eksenli kurtuluş ideolojisini benimser ve yaşamın her alanında pratikleşmesi için mücadele verir. Toplumsal cinsiyetçilikten ileri gelen eşitsizliklerin aşılmasını hedefler. Erkek egemenlikli sistemin her türlü uygulamalarının aşılması ve genç kadının iradeli-örgütlü bir güç olması için mücadele yöntemlerini geliştirir.

Sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve eğitsel çok yönlü örgütlenmelere giderek gençliğin yaşamın her alanında örgütlenmesini ve gençliğin Konfederal yaşam sistemini kurmayı amaçlar.

Emekçi gençliğin çalışma alanlarında sosyal güvenceleri ve hakları konusunda mücadele eder, Sosyo-ekonomik sorunlarına çözüm gücü olabilecek politikalar üretir.

Özgür birey ve özgür toplumun gelişimi için; anadilde, parasız, demokratik, akademik ve bilimsel bir eğitim sistemini gerekli görür. Bunun için; 12 Eylül darbesinin ürünü olan YÖK dahil bütün anti-demokratik hukuksal ve akademik engellerin kaldırılması ve gerekli değişimlerin gerçekleşmesi için mücadele eder.

Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisleri, bilim ve tekniğin doğru ve tüm insanlığın yararına kullanılmasını savunur. Bilim ve tekniğin çarpık kullanımından doğan, toplum üzerindeki tahribatın giderilmesi ve bilimsel çalışmaların etik değerler doğrultusunda sürdürülmesi için mücadele eder. Bilgi ve bilimi demokratik birey ve toplumun temel güç kaynağı olarak görür. Bilginin tüm topluma eşit ve doğru ulaşması için çalışır.

Demokratik ekolojik toplumun yaratılmasında doğa ve insanın bütünlüklü uyumuna özel bir önem verir. Doğanın ve tarihsel mirasın korunmasını esas alır, ekolojik tahribatlara karşı mücadele yürütür, bilinçlenme çalışmaları yapar.

Zorunlu askerliği ret eder, buna karşı vicdani ret hakkını savunur.

Meşru savunmayı temel bir insani hak olarak görür ve meşru savunmayı aşan her türlü şiddeti reddeder.

Seçme yaşının 16’ya,Seçilme yaşının 18’e indirilmesini savunur.

Yurtsever Demokratik Gençlik ; özelde bölgenin genelde Türkiye’nin demokratikleşme sorunlarının çözümünü birbirine bağlı olarak görür. Kürt sorunun demokratik çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için devletin siyasi ve idari yapıda Demokratik Özerklik biçiminde bir değişime gitmesi için mücadele yürütür. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli demokratik sivil toplum örgütleriyle ve tüm ilerici-demokratik ve sol gençlik kesimleriyle ortak noktalarda buluşarak stratejik veya taktik ilişkiler geliştirmeyi esas alır.

BÖLÜM 2: ÖRGÜTSEL İŞLEYİŞ İLKELERİ VE ÇALIŞMA DÜZENİ


Madde 3
Genel ilkeler ve çalışma düzeni
A-Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisleri örgütsel işleyişte yatay örgütlenmeyi ve iradi-demokratik katılımı esas alır. Bu amaçla bütün örgütlenmelerinde gençlik kitlelerinin karar süreçlerine katılımını sağlar, doğrudan demokrasiye dayalı doğrudan katılımını hedefler.
B-Bürokrasi, örgütsel dogmatizm ve yetkiciliğe dayalı örgüt ve yönetim anlayışına karşı mücadele eder, merkeziyetçilik ve katı hiyerarşiyi reddeder, bunun yerine yerel örgütle karşılıklı sorumluluğa dayalı çalışma yürütür. Yatay örgütlenmelerin gelişmesini esas alır.
C-Seçim, karar alma ve uygulamada örgüt içi demokrasinin çoğunluk ilkesi esas alınır. Çoğunluk ilkesi çerçevesinde alınan kararların hayata geçirilmesinde tüm örgüt birimleri eşit düzeyde sorumludur.
D-Tüm Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisleri birbirine karşı sorumludur. Rapor ve genelge sistemi işletilir.
E-Mahalle, köy ,lise ve üniversitelerde komite ve meclis tarzında örgütlenmeyi esas alır. Ayrıca belde, ilçe, il ve genel düzeyde meclis biçiminde örgütlenir.
F-Genel, il ve ilçe Gençlik Meclisleri ihtiyaç dahilinde ayrı bina tutabilir.

Madde 4
Örgütlenme Sistemi ve Görevler
Köy, mahalle, üniversite, lise ve iş alanlarında gençlik komite ve meclisleri, belde meclisi, ilçe meclisi, il meclisi ve genel meclis şeklinde örgütlenmeyi esas alır.

a)Üniversite-Lise-Köy-Mahalle Komite ve Meclisleri
Köy, mahalle, işçi,lise ve üniversite örgütlenmelerine tüm Yurtsever Demokratik Gençlik üyeleri dahil olabilirler. İhtiyaç duyulan aralıklarla toplantılar alınır. Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisleri politika, amaç, hedef, planlamalarının yanı sıra; mahalle, köy ve okullardaki özgün ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma yürütür. Adı geçen örgütlenmeler daha organizeli faaliyet yürütebilmek için kendi içinde koordinasyonlar oluşturabilirler.
b)-Belde ve İlçe Meclisleri
İlçe ve belde meclisleri; mahalle, köy, okul ve işçi örgütlenmelerinden oluşur. Bu örgütlenmelerin olmadığı yerlerde üyeler içerisinden oluşturulur.
Koşulları doğrultusunda genel işleyişi etkilemeyecek biçimde çalışma programını düzenler.
İlçe ve belde meclisleri gençlik üyelerinin çalışmalara düzenli katılımından sorumludur. Kararlarını üye ve alt örgütlenmelerinin katılımı ile alır. Bunun için program çıkartarak, üyeler ile düzenli periyodik ilişkileri geliştirir, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yürütür. Hedef ve amaçlar doğrultusunda eylem etkinlikler geliştirir.
c)-İl meclisleri:
Daha fazla gencin amaç, hedef ve gençlik kimliğimiz ekseninde örgütlenmesi için çalışır. Bulunduğu alandaki gençliğin sorunlarına dönük politika üretir, gençlik kesimlerine dönük projeler hazırlar, çalışma alanlarına dönük komiteler oluşturur. Genel meclisin oluşturduğu politikaları, aldığı kararlar doğrultusunda eş güdüm içerisinde hayata geçirir.Güncel gelişmeler doğrultusunda kendi planlamasını oluşturur, kararlar alır, eylem ve etkinlikler geliştirir.
İl meclisleri üniversite,lise,mahalle,işçi ve özgün örgütlenme ihtiyaçlarına dayalı olarak oluşturulur. İl meclisleri kendi içinde komite esasına dayanarak çalışır.
Meclis kendi içerisinde, yeter sayıda üyeden koordinasyonunu ve iki ya da bir sözcüsünü seçer.
d)- Genel meclis:
Genel meclis; genel mücadelemizin ile gençlik meclislerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda gençlik politikalarını belirler, kararlar alır. Güncel gelişmeleri takip eder, politikaları doğrultusunda örgütlü bulunduğu tüm alanlarda siyasal, toplumsal olaylar karşısında tavrını ortaya koymak için demokratik eylem ve etkinlikler düzenler. Yurtiçi ve yurt dışında gençlik kuruluşları ile ilişkiler kurar, Yurtsever Demokratik Gençliği temsil eder, tanıtır. Örgütlenmenin yaygınlaşması için faaliyet yürütür.
Genel meclis aldığı kararları genelge ile il meclislerine iletir. Meclislerden gelen raporları değerlendirir. Çalışmalarına ilişkin il meclislerine rapor sunar.
Genel Meclis Yurtsever Demokratik Gençlik çalışmaları açısından en üst icra organıdır.
Genel meclis kendi içerisinde ihtiyaç duyulan alan ve konularda fonksiyonel komiteler oluşturur.

Genel meclis iki ayda bir periyodik toplantı alır. İhtiyaç dahilinde toplantı periyodunu değiştirebilir.
Yurtsever Demokratik Gençlik çalışmalarını organize etmek gençlik örgütünün temsiliyetini sağlamak amacıyla üç sözcü seçilir. Seçilen sözcüler yıllık konferans arası dönemlerde görev yürütürler. Çalışma süresi boyunca ilgili kurullarda gençlik örgütünü temsil eder. Bir sözcüsü parti MYK’sinin toplantılarına katılarak görüş ve düşüncelerini dile getirir. İligili kurullarda Genel meclisin aldığı kararların uygulanmasını sağlamaya çalışırlar. Komiteler arasında uyumu ve eşgüdümü geliştirirler. Yürüttüğü faaliyetler hakkında meclise ve koordinasyona karşı sorumludurlar.
Genel meclis yılda bir yapılan konferansla gözden geçirilir, gerekli görülen değişiklikler gerçekleştirilebilir.
Koordinasyon
Genel meclisin aldığı kararlar çerçevesinde belirlenen çalışmaları yürütmek ve koordine etmek amacıyla seçilir. Koordinasyon 9 veya 11 üyeden oluşur. Komite, iller ve bölgeler arasındaki uyum ve eşgüdümü sağlar. Meclise karşı sorumludur.
Koordinasyon genel meclis içerisinden seçilir ve çalışma alanlarına göre kendi içinde görev dağılımına gider. Meclisin seçtiği üç sözcü koordinasyonun üyesidirler.
Koordinasyon, altı ayda bir değerlendirilir. İhtiyaçlar dahilinde değişiklikler yapılır. Yılda bir değişim zorunluluğu vardır.

Madde 5
Komiteler
Oluşturulacak komiteler ihtiyaca göre politikalar belirleyerek meclisin onayına sunar. Alınan kararların hayata geçmesi için çalışma programı oluşturarak uygulanmasını sağlar. Komiteler meclis tarafından belirlenir, meclise karşı sorumludur. Komiteler ihtiyaç doğrultusunda diğer meclislerdeki paralel komitelerle ilişkilenir. Her komite toplantı periyodunu çalışma ihtiyaçları doğrultusunda belirler. Komiteler mecliste çıkan kararları pratikleştirmek ve yürüttüğü çalışmalara ilişkin rapor sunmakla yükümlüdür.
a-)Siyasi Komite
Siyasal alanda gençliğin ve mücadelenin ideolojik duruşunu yansıtma mücadelesi verir. PM den arkadaşlar komitede doğrudan yer alırlar.
b-)Basın Komitesi
Gençliğin basın çalışmaları özgün bir komite tarafında yürütülür. Basın alanında gençliğin yaklaşımlarını esas alarak gerekli faaliyetleri yürütür. Ayrıca gençlik örgütünün propaganda ve ajitasyon faaliyetlerini yürütür.
c-)Kültür-Sanat Komitesi
YDG meclisine bağlı özgün bir komite olarak çalışma yürütür. Kültür- sanat çalışmalarımızın çizgisinin belirlenmesi, denetlenmesi amacıyla özgün toplantılar ve ülke geneli özgün konferanslar düzenler. Öncelikle Kürt illeri olmak üzere Türkiye’de Gençlik kültür sanat kurumlaşmasını geliştirir.
d-)Bölge Örgütlenme Komitesi:
Örgütlü olunan yerlerde örgütü geliştirmekten, örgütlü olunmayan yerlerde ise örgüt oluşturmaktan sorumludur. Çalışma yürütülen bölgede bölge yönetimi olma rolü ile kendisini konumlandırır, bölge içinde gerekli inisiyatifi geliştirerek çalışma yürütür. Meclisten çıkan örgütsel planlamaları hayata geçirir. Her meclis toplantısına kendi raporlarını sunarlar. İl meclisleri ve yerel yapılar ile eşgüdümlü çalışmayı esas alır.
e-)Genç Kadın Komitesi:
Genç kadın çalışmalarını örgütlenme faaliyetleri içerisinde özgün bir komite tarzında yürütür. Genç Kadın komitesi gençlik içerisinde toplumsal cinsiyetçiliğin aşılması için mücadele eder ve kadın örgütlülüğünün gelişmesi için politikalar belirler, çalışmalar yapar. Ayrıca genç kadının yaşadığı sorunları gidermeye dönük bilinçlenme çalışmaları gerçekleştirir, projeler hazırlar, eğitim faaliyetleri yapar. Genç Kadın Komitesi kadın hareketinin bir çalışma merkezidir ve kadın hareketine karşı sorumludur.
f-)Eğitim Komitesi:
21.yy’ın temel paradigması olan demokratik ekolojik toplum paradigmasının gençlik kitlelerine taşırılması temelinde eğitim ve araştırmalar konusunda plan ve programlar yapar, eğitim materyalleri oluşturur. Eğitim plan ve programlarının uygulanmasından birincil dereceden sorumludur.
g-)Mali Komite:
Gençlik meclisinin genel gelir ve giderleri için kaynak ve proje oluşturur. Mali raporlarını tutar ve düzenli olarak meclise sunar.
h-)Dış ilişkiler Komitesi:
Yurtiçi ve yurt dışındaki gençlik örgütleriyle ilişkilenir, diploması faaliyetleri yürütür. Gençlik hareketinin tanıtımını yapar ve basın-yayın, enformasyon ağıyla ilgilenir. Bu amaçla teknik imkanları sağlar ve tanıtım broşürleri hazırlar.

Madde 6
Parti ile ilişki hukuku
Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisleri, DTP içerisinde özerk ve özgün bir yapılanmaya sahiptir. Yani öz yeterlilik ilkesinden hareketle, gençliği ilgilendiren konularda karar ve yönetim organı olup partinin genel politika ve programlarında ise partinin genel yönetim yapılarıyla uyumlu ve karşılıklı sorumluluk çerçevesinde faaliyet yürütür.
Gençlik Meclisleri ve diğer örgütsel organlar ile karşılıklı dayanışma uyum ve koordine içinde çalışır.
Belde ilçe ve il halk meclisleri içinde gençlik komite biçiminde örgütlenir. Bu komiteler gençlik hareketi ile halk meclisleri arasındaki ilişkiyi sağlar.

BÖLÜM 3: KONFERANSLAR


Madde 7
Belde-İlçe Gençlik Meclisi Konferansı
Belde, ilçe gençlik meclisi konferansı yılda bir gerçekleştirilir. Belde ve İlçe gençlik meclisi üye sayısı il meclisi tarafından alanın örgütlülük düzeyine göre belirlenir. Konferansta belde, ilçe meclisi seçilir. Görevde bulunan belde ve ilçe gençlik meclisi üyeleri konferansın doğal delegeleridirler.

Madde 8
İl Gençlik Meclisi Konferansı
İl meclis konferansı olağan olarak yılda bir gerçekleştirilir. İl meclisi üye sayısı, genel meclis tarafından, o ilin ilçe-belde örgütlülük düzeyine göre belirlenir. Konferansta il meclisi seçilir. İl meclisi sözcüleri o ildeki halk meclisi yürütmesinin ve il yönetiminin toplantılarına katılır, söz hakkına sahiptir. Görevde bulunan il gençlik meclisi üyeleri il gençlik meclisi konferansının doğal delegeleridir.

Madde 9
Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisleri Genel Konferansı
Genel Konferans olağan olarak yılda bir gerçekleştirilir. Gençlik çalışmalarının en yetkili organıdır. Genel Meclisin üye sayısı, il meclislerinin örgütlülük durumuna bağlı olarak genel meclis tarafından belirlenir. Konferansta örgütsel sorunlar, genel gençlik politikaları vb. konular tartışılarak karara bağlanır. Görevde bulunan genel meclis üyeleri Konferansın doğal delegeleridirler.

Madde 10
Gençlik Kurultayı
Gençlik kurultayı olağan olarak iki yılda bir gerçekleştirilir. Genel kurultayın gündemi, tarihi, yeri ve saati genel gençlik meclisi tarafından belirlenir. Kurultayların en üst derecede kitlesel yapılması hedeflenir. Kurultayda; örgütsel sorunlar, genel ve gençlik politikaları tartışılarak karara bağlanır.

BÖLÜM 4: ÜYELİK ESASLARI

Madde 11
Üyelik
Yurtsever Demokratik Gençlik ; amaç ve hedeflerinin toplumda yaşam bulması, gençlik kesimleri içerisinde yaygınlaşması için gençlik meclisleri çalışma sisteminin en temel ayağı üyeliktir. Gençlik meclisleri; katılımcı, nitelikli ve sorumlu üyeliği hedefler.
a)-Üyelik koşulları:
Gençlik meclislerinin program ve yönetmeliğinde belirlenen amaç, ilke ve işleyişini benimseyen 18–28 yaş aralığında bulunan her yurttaş siyasi parti üyeliğinin yanında, aynı zamanda gençlik meclisine üye olabilir. Ayrıca doğal üye kapsamında yaş sınırlandırmasına bakılmadan üye yazımı yapılabilir.
b)-Üyenin görevleri:
Her üye Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisinin amaç ve esaslarının yaşam bulmasından sorumludur.
c)-Üyenin hakları:
Gençlik örgütünün hukuku, uygulamaları ve politikalarıyla ilgili bilgi edinme, gençlik genel ve yerel konferans delegeliği için aday olma, gençlik meclisinin tüm organlarında göreve talip olma ve görevden çekilme hakkına sahiptir.
Katıldıkları kurul ve toplantılarda görüş, eleştiri ve düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade etme hakkına sahiptir.
Gençlik meclisinin eğitim ve etkinlik düzenlenmesini talep etme ve etkinliklerine katılma hakkına sahiptir.
Eleştirilere cevap verme, suçlamalar ve haksız uygulamalara karşı mücadele hukuku çerçevesinde savunma hakkına sahiptir.
Her üye, isteği zaman raporunu yazıp, örgütsel mekanizmalarda gerekli tartışmaları yürüttükten sonra gençlik faaliyetlerinden ayrılma hakkına sahiptir.

BÖLÜM 5: MALİ İŞLER

Madde 12
Mali çalışma ilkeleri
Gençlik meclisleri gelir ve giderleri gerekli kurullara bilgi vermek suretiyle, parti tüzük hükümlerine göre gerçekleştirir.
Gençlik Meclisleri çalışmalarının gerektirdiği giderleri karşılayabilmek için;
A-Genç üyelerin aidatlarını toplar. Toplanan aidat genel mali komitenin belirlediği yüzdelik esas alınarak alınır.
B-Gençlik meclisleri faaliyetlerine gelir oluşturmak için belirli zaman aralıkları ile şölen, gece vb. etkinlikler düzenleyebilir.
C-Gençlik Meclislerinin makbuz karşılığında bağış yolu ile elde ettiği gelirlerin %50’si bir üst gençlik organına, geri kalan % 50’si ise bağış alan gençlik organına kalır.
D- İl ve ilçelerde partinin bütçesinin %10’u Gençlik Meclislerine ayrılır.
E-Gençlik Meclisleri saymanı ilgili kurullardaki saymanlıklara ayda bir mali rapor verir.
https://www.solforum.net hayata SoL'dan bak !