Sol ve Sosyalist Düşünce platformu

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

 


Son İletiler

Sayfa: 1 [2] 3
11
Eğitim / NBA Jerseys
« Son İleti Gönderen: SuzetteHut Temmuz 16, 2020, 07:41:05 ÖS »
The number of fans that put on soccer jerseys is enough to give sign to the house staff of the quality of support it is getting from fans.

Also visit my web site ... similar internet site
12
DYG / Yurtsever Demokratik Gençlik Yönetmeliği
« Son İleti Gönderen: SoLForum Haziran 03, 2020, 07:19:44 ÖS »
BÖLÜM 1: GENEL HÜKÜMLER

Madde 1
Kuruluş
Yurtsever Demokratik Gençlik kimliği esas alınarak; genel, il, ilçe ve beldeler düzeyinde sürekli çalışacak Gençlik Meclisleri oluşturulur. İsmi ‘Yurtsever Demokratik Gençlik’tir. Kısaltılışı YDG’dir. Daha sonra belirlenecek bir flama gençlik meclisinin sembolü olarak kabul edilir.

Madde 2
Amaçlar
Genel mücadelenin çıkarları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden doğan haklar doğrultusunda gençliğin demokratik değerlere, insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere, tüm kimlik ve kültürlere saygılı bir yaklaşıma ulaşmasını amaçlar. Üç kuşak insan haklarını temel özgürlükler olarak görür bunun için mücadele yürütür. Kürt Özgürlük ve Demokrasi Hareketinin yarattığı tüm değerleri savunup, sahiplenmeyi esas alır.

Yurtsever Demokratik Gençlik ; toplumsal kuruluşun inşası, siyasetin toplumsallaşması ve toplumun demokratikleşmesi için gençliği temel değişim dinamiği olarak görür, gençliğin bu rolünü oynayabilmesi için ‘gençlik kimliği’ ekseninde örgütlenmesini esas alır.

Yurtsever Demokratik Gençlik ; gençliğin komünal –demokratik yaşam sistemine dayanarak, Demokratik Gençlik Konfederalizmini yaratmayı amaçlar. Gençlik Konfederal sisteminin öncü örgütü olma rolüne sahiptir. Örgütlenmede meclis modelini esas alır.

Yurtsever Demokratik Gençlik , temel karakterini devrimcilik, ideolojik Kimliğini Demokratik Sosyalizm olarak tanımlar. Dayandığı tarihsel temeli ise 68–78 gençlik kuşakları ile Kürt toplumsal mücadelesinin yarattığı Özgürlük hareketi olarak kabul eder.

Yurtsever Demokratik Gençlik çağımızın sosyalist mücadeleleri açsından ulus-devletçiliği aşan içte demokratik ulusçuluğuUlus üstü (sür nasyonal) bir mücadele döneminin başladığına inanır. uluslararası dayanışmadan öte demokratik devrimci güçlerin birlikteliğinin daha da geliştirilmesi için aktif mücadele yürütür. dışta ise

Cinsiyet Özgürlükçü Demokratik Ekolojik Toplumun Paradigması’nın yaşamsallaşması için mücadele eder, çalışma yürütür.

Devletin, halkların demokratik değerlerine saygılı hale gelerek küçülmesini esas alır. Bunun gelişmesi için de bir sistem olarak halkların devlet dışındaki demokratik, meşru ve sivil örgütlenmelerini gerekli görür, bu tür örgütlenmelerin gelişmesi için mücadele eder

Devlete dayalı ulusçuluğu, siyasal islamı, her türlü milliyetçiliği ve dini fanatizmi reddeder. Bunun yerine siyasal, kültürel kimliklerin demokratik katılımını esas alan demokratik ulusçuluğu savunur.

Yurtsever Demokratik Gençlik 21. yy. temel çelişkisinin cins çelişkisi olduğu gerçeğinden hareketle kadın eksenli kurtuluş ideolojisini benimser ve yaşamın her alanında pratikleşmesi için mücadele verir. Toplumsal cinsiyetçilikten ileri gelen eşitsizliklerin aşılmasını hedefler. Erkek egemenlikli sistemin her türlü uygulamalarının aşılması ve genç kadının iradeli-örgütlü bir güç olması için mücadele yöntemlerini geliştirir.

Sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve eğitsel çok yönlü örgütlenmelere giderek gençliğin yaşamın her alanında örgütlenmesini ve gençliğin Konfederal yaşam sistemini kurmayı amaçlar.

Emekçi gençliğin çalışma alanlarında sosyal güvenceleri ve hakları konusunda mücadele eder, Sosyo-ekonomik sorunlarına çözüm gücü olabilecek politikalar üretir.

Özgür birey ve özgür toplumun gelişimi için; anadilde, parasız, demokratik, akademik ve bilimsel bir eğitim sistemini gerekli görür. Bunun için; 12 Eylül darbesinin ürünü olan YÖK dahil bütün anti-demokratik hukuksal ve akademik engellerin kaldırılması ve gerekli değişimlerin gerçekleşmesi için mücadele eder.

Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisleri, bilim ve tekniğin doğru ve tüm insanlığın yararına kullanılmasını savunur. Bilim ve tekniğin çarpık kullanımından doğan, toplum üzerindeki tahribatın giderilmesi ve bilimsel çalışmaların etik değerler doğrultusunda sürdürülmesi için mücadele eder. Bilgi ve bilimi demokratik birey ve toplumun temel güç kaynağı olarak görür. Bilginin tüm topluma eşit ve doğru ulaşması için çalışır.

Demokratik ekolojik toplumun yaratılmasında doğa ve insanın bütünlüklü uyumuna özel bir önem verir. Doğanın ve tarihsel mirasın korunmasını esas alır, ekolojik tahribatlara karşı mücadele yürütür, bilinçlenme çalışmaları yapar.

Zorunlu askerliği ret eder, buna karşı vicdani ret hakkını savunur.

Meşru savunmayı temel bir insani hak olarak görür ve meşru savunmayı aşan her türlü şiddeti reddeder.

Seçme yaşının 16’ya,Seçilme yaşının 18’e indirilmesini savunur.

Yurtsever Demokratik Gençlik ; özelde bölgenin genelde Türkiye’nin demokratikleşme sorunlarının çözümünü birbirine bağlı olarak görür. Kürt sorunun demokratik çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için devletin siyasi ve idari yapıda Demokratik Özerklik biçiminde bir değişime gitmesi için mücadele yürütür. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli demokratik sivil toplum örgütleriyle ve tüm ilerici-demokratik ve sol gençlik kesimleriyle ortak noktalarda buluşarak stratejik veya taktik ilişkiler geliştirmeyi esas alır.

BÖLÜM 2: ÖRGÜTSEL İŞLEYİŞ İLKELERİ VE ÇALIŞMA DÜZENİ


Madde 3
Genel ilkeler ve çalışma düzeni
A-Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisleri örgütsel işleyişte yatay örgütlenmeyi ve iradi-demokratik katılımı esas alır. Bu amaçla bütün örgütlenmelerinde gençlik kitlelerinin karar süreçlerine katılımını sağlar, doğrudan demokrasiye dayalı doğrudan katılımını hedefler.
B-Bürokrasi, örgütsel dogmatizm ve yetkiciliğe dayalı örgüt ve yönetim anlayışına karşı mücadele eder, merkeziyetçilik ve katı hiyerarşiyi reddeder, bunun yerine yerel örgütle karşılıklı sorumluluğa dayalı çalışma yürütür. Yatay örgütlenmelerin gelişmesini esas alır.
C-Seçim, karar alma ve uygulamada örgüt içi demokrasinin çoğunluk ilkesi esas alınır. Çoğunluk ilkesi çerçevesinde alınan kararların hayata geçirilmesinde tüm örgüt birimleri eşit düzeyde sorumludur.
D-Tüm Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisleri birbirine karşı sorumludur. Rapor ve genelge sistemi işletilir.
E-Mahalle, köy ,lise ve üniversitelerde komite ve meclis tarzında örgütlenmeyi esas alır. Ayrıca belde, ilçe, il ve genel düzeyde meclis biçiminde örgütlenir.
F-Genel, il ve ilçe Gençlik Meclisleri ihtiyaç dahilinde ayrı bina tutabilir.

Madde 4
Örgütlenme Sistemi ve Görevler
Köy, mahalle, üniversite, lise ve iş alanlarında gençlik komite ve meclisleri, belde meclisi, ilçe meclisi, il meclisi ve genel meclis şeklinde örgütlenmeyi esas alır.

a)Üniversite-Lise-Köy-Mahalle Komite ve Meclisleri
Köy, mahalle, işçi,lise ve üniversite örgütlenmelerine tüm Yurtsever Demokratik Gençlik üyeleri dahil olabilirler. İhtiyaç duyulan aralıklarla toplantılar alınır. Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisleri politika, amaç, hedef, planlamalarının yanı sıra; mahalle, köy ve okullardaki özgün ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma yürütür. Adı geçen örgütlenmeler daha organizeli faaliyet yürütebilmek için kendi içinde koordinasyonlar oluşturabilirler.
b)-Belde ve İlçe Meclisleri
İlçe ve belde meclisleri; mahalle, köy, okul ve işçi örgütlenmelerinden oluşur. Bu örgütlenmelerin olmadığı yerlerde üyeler içerisinden oluşturulur.
Koşulları doğrultusunda genel işleyişi etkilemeyecek biçimde çalışma programını düzenler.
İlçe ve belde meclisleri gençlik üyelerinin çalışmalara düzenli katılımından sorumludur. Kararlarını üye ve alt örgütlenmelerinin katılımı ile alır. Bunun için program çıkartarak, üyeler ile düzenli periyodik ilişkileri geliştirir, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yürütür. Hedef ve amaçlar doğrultusunda eylem etkinlikler geliştirir.
c)-İl meclisleri:
Daha fazla gencin amaç, hedef ve gençlik kimliğimiz ekseninde örgütlenmesi için çalışır. Bulunduğu alandaki gençliğin sorunlarına dönük politika üretir, gençlik kesimlerine dönük projeler hazırlar, çalışma alanlarına dönük komiteler oluşturur. Genel meclisin oluşturduğu politikaları, aldığı kararlar doğrultusunda eş güdüm içerisinde hayata geçirir.Güncel gelişmeler doğrultusunda kendi planlamasını oluşturur, kararlar alır, eylem ve etkinlikler geliştirir.
İl meclisleri üniversite,lise,mahalle,işçi ve özgün örgütlenme ihtiyaçlarına dayalı olarak oluşturulur. İl meclisleri kendi içinde komite esasına dayanarak çalışır.
Meclis kendi içerisinde, yeter sayıda üyeden koordinasyonunu ve iki ya da bir sözcüsünü seçer.
d)- Genel meclis:
Genel meclis; genel mücadelemizin ile gençlik meclislerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda gençlik politikalarını belirler, kararlar alır. Güncel gelişmeleri takip eder, politikaları doğrultusunda örgütlü bulunduğu tüm alanlarda siyasal, toplumsal olaylar karşısında tavrını ortaya koymak için demokratik eylem ve etkinlikler düzenler. Yurtiçi ve yurt dışında gençlik kuruluşları ile ilişkiler kurar, Yurtsever Demokratik Gençliği temsil eder, tanıtır. Örgütlenmenin yaygınlaşması için faaliyet yürütür.
Genel meclis aldığı kararları genelge ile il meclislerine iletir. Meclislerden gelen raporları değerlendirir. Çalışmalarına ilişkin il meclislerine rapor sunar.
Genel Meclis Yurtsever Demokratik Gençlik çalışmaları açısından en üst icra organıdır.
Genel meclis kendi içerisinde ihtiyaç duyulan alan ve konularda fonksiyonel komiteler oluşturur.

Genel meclis iki ayda bir periyodik toplantı alır. İhtiyaç dahilinde toplantı periyodunu değiştirebilir.
Yurtsever Demokratik Gençlik çalışmalarını organize etmek gençlik örgütünün temsiliyetini sağlamak amacıyla üç sözcü seçilir. Seçilen sözcüler yıllık konferans arası dönemlerde görev yürütürler. Çalışma süresi boyunca ilgili kurullarda gençlik örgütünü temsil eder. Bir sözcüsü parti MYK’sinin toplantılarına katılarak görüş ve düşüncelerini dile getirir. İligili kurullarda Genel meclisin aldığı kararların uygulanmasını sağlamaya çalışırlar. Komiteler arasında uyumu ve eşgüdümü geliştirirler. Yürüttüğü faaliyetler hakkında meclise ve koordinasyona karşı sorumludurlar.
Genel meclis yılda bir yapılan konferansla gözden geçirilir, gerekli görülen değişiklikler gerçekleştirilebilir.
Koordinasyon
Genel meclisin aldığı kararlar çerçevesinde belirlenen çalışmaları yürütmek ve koordine etmek amacıyla seçilir. Koordinasyon 9 veya 11 üyeden oluşur. Komite, iller ve bölgeler arasındaki uyum ve eşgüdümü sağlar. Meclise karşı sorumludur.
Koordinasyon genel meclis içerisinden seçilir ve çalışma alanlarına göre kendi içinde görev dağılımına gider. Meclisin seçtiği üç sözcü koordinasyonun üyesidirler.
Koordinasyon, altı ayda bir değerlendirilir. İhtiyaçlar dahilinde değişiklikler yapılır. Yılda bir değişim zorunluluğu vardır.

Madde 5
Komiteler
Oluşturulacak komiteler ihtiyaca göre politikalar belirleyerek meclisin onayına sunar. Alınan kararların hayata geçmesi için çalışma programı oluşturarak uygulanmasını sağlar. Komiteler meclis tarafından belirlenir, meclise karşı sorumludur. Komiteler ihtiyaç doğrultusunda diğer meclislerdeki paralel komitelerle ilişkilenir. Her komite toplantı periyodunu çalışma ihtiyaçları doğrultusunda belirler. Komiteler mecliste çıkan kararları pratikleştirmek ve yürüttüğü çalışmalara ilişkin rapor sunmakla yükümlüdür.
a-)Siyasi Komite
Siyasal alanda gençliğin ve mücadelenin ideolojik duruşunu yansıtma mücadelesi verir. PM den arkadaşlar komitede doğrudan yer alırlar.
b-)Basın Komitesi
Gençliğin basın çalışmaları özgün bir komite tarafında yürütülür. Basın alanında gençliğin yaklaşımlarını esas alarak gerekli faaliyetleri yürütür. Ayrıca gençlik örgütünün propaganda ve ajitasyon faaliyetlerini yürütür.
c-)Kültür-Sanat Komitesi
YDG meclisine bağlı özgün bir komite olarak çalışma yürütür. Kültür- sanat çalışmalarımızın çizgisinin belirlenmesi, denetlenmesi amacıyla özgün toplantılar ve ülke geneli özgün konferanslar düzenler. Öncelikle Kürt illeri olmak üzere Türkiye’de Gençlik kültür sanat kurumlaşmasını geliştirir.
d-)Bölge Örgütlenme Komitesi:
Örgütlü olunan yerlerde örgütü geliştirmekten, örgütlü olunmayan yerlerde ise örgüt oluşturmaktan sorumludur. Çalışma yürütülen bölgede bölge yönetimi olma rolü ile kendisini konumlandırır, bölge içinde gerekli inisiyatifi geliştirerek çalışma yürütür. Meclisten çıkan örgütsel planlamaları hayata geçirir. Her meclis toplantısına kendi raporlarını sunarlar. İl meclisleri ve yerel yapılar ile eşgüdümlü çalışmayı esas alır.
e-)Genç Kadın Komitesi:
Genç kadın çalışmalarını örgütlenme faaliyetleri içerisinde özgün bir komite tarzında yürütür. Genç Kadın komitesi gençlik içerisinde toplumsal cinsiyetçiliğin aşılması için mücadele eder ve kadın örgütlülüğünün gelişmesi için politikalar belirler, çalışmalar yapar. Ayrıca genç kadının yaşadığı sorunları gidermeye dönük bilinçlenme çalışmaları gerçekleştirir, projeler hazırlar, eğitim faaliyetleri yapar. Genç Kadın Komitesi kadın hareketinin bir çalışma merkezidir ve kadın hareketine karşı sorumludur.
f-)Eğitim Komitesi:
21.yy’ın temel paradigması olan demokratik ekolojik toplum paradigmasının gençlik kitlelerine taşırılması temelinde eğitim ve araştırmalar konusunda plan ve programlar yapar, eğitim materyalleri oluşturur. Eğitim plan ve programlarının uygulanmasından birincil dereceden sorumludur.
g-)Mali Komite:
Gençlik meclisinin genel gelir ve giderleri için kaynak ve proje oluşturur. Mali raporlarını tutar ve düzenli olarak meclise sunar.
h-)Dış ilişkiler Komitesi:
Yurtiçi ve yurt dışındaki gençlik örgütleriyle ilişkilenir, diploması faaliyetleri yürütür. Gençlik hareketinin tanıtımını yapar ve basın-yayın, enformasyon ağıyla ilgilenir. Bu amaçla teknik imkanları sağlar ve tanıtım broşürleri hazırlar.

Madde 6
Parti ile ilişki hukuku
Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisleri, DTP içerisinde özerk ve özgün bir yapılanmaya sahiptir. Yani öz yeterlilik ilkesinden hareketle, gençliği ilgilendiren konularda karar ve yönetim organı olup partinin genel politika ve programlarında ise partinin genel yönetim yapılarıyla uyumlu ve karşılıklı sorumluluk çerçevesinde faaliyet yürütür.
Gençlik Meclisleri ve diğer örgütsel organlar ile karşılıklı dayanışma uyum ve koordine içinde çalışır.
Belde ilçe ve il halk meclisleri içinde gençlik komite biçiminde örgütlenir. Bu komiteler gençlik hareketi ile halk meclisleri arasındaki ilişkiyi sağlar.

BÖLÜM 3: KONFERANSLAR


Madde 7
Belde-İlçe Gençlik Meclisi Konferansı
Belde, ilçe gençlik meclisi konferansı yılda bir gerçekleştirilir. Belde ve İlçe gençlik meclisi üye sayısı il meclisi tarafından alanın örgütlülük düzeyine göre belirlenir. Konferansta belde, ilçe meclisi seçilir. Görevde bulunan belde ve ilçe gençlik meclisi üyeleri konferansın doğal delegeleridirler.

Madde 8
İl Gençlik Meclisi Konferansı
İl meclis konferansı olağan olarak yılda bir gerçekleştirilir. İl meclisi üye sayısı, genel meclis tarafından, o ilin ilçe-belde örgütlülük düzeyine göre belirlenir. Konferansta il meclisi seçilir. İl meclisi sözcüleri o ildeki halk meclisi yürütmesinin ve il yönetiminin toplantılarına katılır, söz hakkına sahiptir. Görevde bulunan il gençlik meclisi üyeleri il gençlik meclisi konferansının doğal delegeleridir.

Madde 9
Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisleri Genel Konferansı
Genel Konferans olağan olarak yılda bir gerçekleştirilir. Gençlik çalışmalarının en yetkili organıdır. Genel Meclisin üye sayısı, il meclislerinin örgütlülük durumuna bağlı olarak genel meclis tarafından belirlenir. Konferansta örgütsel sorunlar, genel gençlik politikaları vb. konular tartışılarak karara bağlanır. Görevde bulunan genel meclis üyeleri Konferansın doğal delegeleridirler.

Madde 10
Gençlik Kurultayı
Gençlik kurultayı olağan olarak iki yılda bir gerçekleştirilir. Genel kurultayın gündemi, tarihi, yeri ve saati genel gençlik meclisi tarafından belirlenir. Kurultayların en üst derecede kitlesel yapılması hedeflenir. Kurultayda; örgütsel sorunlar, genel ve gençlik politikaları tartışılarak karara bağlanır.

BÖLÜM 4: ÜYELİK ESASLARI

Madde 11
Üyelik
Yurtsever Demokratik Gençlik ; amaç ve hedeflerinin toplumda yaşam bulması, gençlik kesimleri içerisinde yaygınlaşması için gençlik meclisleri çalışma sisteminin en temel ayağı üyeliktir. Gençlik meclisleri; katılımcı, nitelikli ve sorumlu üyeliği hedefler.
a)-Üyelik koşulları:
Gençlik meclislerinin program ve yönetmeliğinde belirlenen amaç, ilke ve işleyişini benimseyen 18–28 yaş aralığında bulunan her yurttaş siyasi parti üyeliğinin yanında, aynı zamanda gençlik meclisine üye olabilir. Ayrıca doğal üye kapsamında yaş sınırlandırmasına bakılmadan üye yazımı yapılabilir.
b)-Üyenin görevleri:
Her üye Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisinin amaç ve esaslarının yaşam bulmasından sorumludur.
c)-Üyenin hakları:
Gençlik örgütünün hukuku, uygulamaları ve politikalarıyla ilgili bilgi edinme, gençlik genel ve yerel konferans delegeliği için aday olma, gençlik meclisinin tüm organlarında göreve talip olma ve görevden çekilme hakkına sahiptir.
Katıldıkları kurul ve toplantılarda görüş, eleştiri ve düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade etme hakkına sahiptir.
Gençlik meclisinin eğitim ve etkinlik düzenlenmesini talep etme ve etkinliklerine katılma hakkına sahiptir.
Eleştirilere cevap verme, suçlamalar ve haksız uygulamalara karşı mücadele hukuku çerçevesinde savunma hakkına sahiptir.
Her üye, isteği zaman raporunu yazıp, örgütsel mekanizmalarda gerekli tartışmaları yürüttükten sonra gençlik faaliyetlerinden ayrılma hakkına sahiptir.

BÖLÜM 5: MALİ İŞLER

Madde 12
Mali çalışma ilkeleri
Gençlik meclisleri gelir ve giderleri gerekli kurullara bilgi vermek suretiyle, parti tüzük hükümlerine göre gerçekleştirir.
Gençlik Meclisleri çalışmalarının gerektirdiği giderleri karşılayabilmek için;
A-Genç üyelerin aidatlarını toplar. Toplanan aidat genel mali komitenin belirlediği yüzdelik esas alınarak alınır.
B-Gençlik meclisleri faaliyetlerine gelir oluşturmak için belirli zaman aralıkları ile şölen, gece vb. etkinlikler düzenleyebilir.
C-Gençlik Meclislerinin makbuz karşılığında bağış yolu ile elde ettiği gelirlerin %50’si bir üst gençlik organına, geri kalan % 50’si ise bağış alan gençlik organına kalır.
D- İl ve ilçelerde partinin bütçesinin %10’u Gençlik Meclislerine ayrılır.
E-Gençlik Meclisleri saymanı ilgili kurullardaki saymanlıklara ayda bir mali rapor verir.
13
DISK / DISK Tüzügü
« Son İleti Gönderen: SoLForum Haziran 03, 2020, 07:15:19 ÖS »
DİSK
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
TÜZÜK

BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
Madde: 1 Konfederasyonun Adı
Konfederasyonun adı Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, kısa adı DİSK’tir.

Madde: 2 Konfederasyonun Merkezi ve Adresi
Konfederasyonun merkezi İstanbul’dadır. Adresi; Abide-i Hürriyet Cad. Nakiye Elgün Sk. No: 117 Şişli /İstanbul’dur.
Madde: 3 Konfederasyonun Amaç ve İlkeleri
Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfından alan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu “DİSK”, demokratik, bağımsız bir sınıf ve kitle örgütü olarak;
- İşçi sınıfının hak ve çıkarlarının toplumcu, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü temellere dayalı gerçek demokrasi ortamında kazanılıp geliştirilebileceğinin bilinci içinde, işçi sınıfı ve emekçi halka yönelik her türlü sömürü ve baskının ortadan kaldırılmasını,
- Evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı,
- Tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı,
- Üyeler arasında dayanışma, birlik ve dirliği sağlamayı,
- Uluslararası sendikal dayanışma içinde, Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini artırıcı her türlü bilimsel çalışmaya öncelik tanıyarak, işçi haklarına örgütlülük bilinci ile sahip çıkmayı, bu bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı,
- Çağdaş ve demokratik yöntemler yoluyla sınıfsal ve toplumsal kalkınmayı hedef alan bir mücadeleyi sürekli kılmayı,
- Sınıfının onursal görevi olarak, faşizme, cuntacılığa, oligarşiye, baskıya, zulme ve işkenceci tüm rejim ve dikta yönetimlerine karşı mücadele etmeyi TEMEL AMAÇ;
- Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil ve düşünce ayrımı yapmaksızın, tüm işçilerin, işyerlerinde, işkollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı,
- Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını TEMEL İLKE sayar.
Madde: 4 Konfederasyonun Görev ve Yetkileri
a) Temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, korunması ve demokratik, hukuka bağlı devlet ilkesinin toplumsal yaşama egemen kılınması için mücadele etmek,
b) Sendikal hak ve özgürlüklerin en üst düzeyde geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, özellikle grev hakkının önüne konulan tüm engellerin ve çalışan kesime yönelik tüm baskıların ve sınırlamaların kaldırılması için çalışmak,
c) Çalışma hakkının ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesini, daha ileri sosyal ve ekonomik haklara ulaşılmasını, çalışma, dinlenme, beslenme ve barınma koşullarının iyileştirilmesini, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesini, işsizlik sigortasının geliştirilmesini, tarım ve orman işçilerinin, kadın, genç, küçük ve göçmen işçilerin sorunlarının çözüme ulaştırılmasını sağlamak, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak,
ç) Her işkolunda tek sendika ilkesini hayata geçirerek Konfederasyon içinde birliği sağlamak,
d) Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde üyelerini, sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, dayanışma ve birliği pekiştirmek, işçiler arasında sınıf bilincinin geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla gerekli her türlü eğitim çalışması yapmak, eğitim araçları sağlamak, eğitim tesisleri, vakıflar ve enstitüler kurmak,
e) Tüm iletişim olanaklarından yararlanarak örgüt içi ve örgütler arası bağlantıların kurulmasını sağlamak, Konfederasyon ve üyesi sendikaların çalışmalarının ülke ve dünya kamuoyuna duyurulması için her türlü basın-yayın çalışması yapmak, bunun için gerekli araçları sağlamak ve tesisler kurmak,
f) İşçilerin, emekçilerin hak ve çıkarları doğrultusunda ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yasal koşullara uygun olarak bağlantılar kurarak işbirliği sağlamak, bu kuruluşlara temsilci ve delege göndererek ortak çalışmalar ve eylem birliği yapmak, ilkelerini paylaştığı uluslararası örgütlere üye olmak, uluslararası sendikal birlik ve dayanışmaya katkıda bulunmak, uluslararası sendikal gelişmeleri yakından izleyerek Konfederasyonun bu alandaki etkinliğini arttırmak,
g) Dünya ve ülke sorunlarına, çalışma yaşamına ve sendikal çalışmalara ilişkin bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, bunun için kurumlar ve komisyonlar kurmak, gerekli araçları sağlamak,
h) Örgütsel bağımsızlığı gözardı etmeksizin, işçi sınıfının izleyeceği sendikal politikanın temel çizgilerini saptayarak diğer sendikal kuruluşlarla birlikte çalışmayı sağlamak, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak,
ı) Üye sendikaların örgütlenme, toplu sözleşme, grev ve diğer çalışmalarına yardımcı olmak, üyeler arasında dayanışmayı pekiştirmek ve yaygınlaştırmak, bu amaçla üye sendikalar ve işçilerle kapalı salon ve açık hava toplantıları yapmak,
i) Bağışta bulunmamak koşuluyla üyesi işçiler için kooperatifler kurulmasına yardımcı olmak ve nakit varlığının % 10’undan fazla olmamak koşuluyla bu kooperatiflere kredi vermek, üyesi işçiler için dinlenme yerleri ve çeşitli tesisler kurmak,
j) Gerektiğinde taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak ve devretmek,
k) Üye sendikaların yönetsel ve parasal işlevleri konusunda, sendikal amaçlar temelinde eşgüdüm ve işbirliği sağlanmasını öngören, yönetimlere yol gösterici yönetmelikler hazırlamak, bunlara uyulmasını sağlamak,
l) Örgüt içi sendikal demokrasiyi yaşama geçirmek, üye sendikaların Konfederasyon Tüzüğü’nün amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamak,
m) Genel hükümlere göre tüzelkişi olarak yasalardan ve mevzuattan doğan, hak ve yetkileri kullanmaktır.
n) Konfederasyonun amaç ve ilkeleriyle bu maddede sayılan görev ve yetkileri konularında siyasi partileri yönlendirmek, Konfederasyonun önerilerini benimseyen veya uygulamayı kabul eden ve diğer partilere göre Konfederasyonun görüşlerine, amaç ve ilkelerine daha yakın ve işçi sınıfı ile emekçi halkın çıkarlarını korumada daha yararlı politikaları savunan, uygulayan partiler ile organik bağ kurmamak kaydıyla ilişkileri geliştirmek, bu partilerin ülke yönetimi ve yerel yönetimlerde iktidara gelerek programlarını uygulayabilmeleri için çaba harcamak, gerektiğinde politikaları ve uygulamaları Konfederasyon amaç, ilke ve görevleriyle uyuşmayan partilere karşı tavır almak, karşı kampanyalar örgütlemek.
Madde: 5 Üyeliğin Kazanılması
Konfederasyona üyelik;
a) Yürürlükteki yasalara göre kurulmuş bir sendika olmak,
b) Kendi genel kurulunca yasalara ve tüzüğe uygun biçimde Konfederasyona üye olma kararı almak ve Konfederasyonun Tüzüğü ile Yönetmeliklerini kabul etmek koşullarına bağlıdır.
c) Konfederasyona üye olma kararı alan sendika yönetimince, kararın alındığı Genel Kurul’un bitiminden başlayarak en geç 15 gün içinde Konfederasyona yazılı başvuru ile üyelik isteminde bulunulması gereklidir.
d) Konfederasyon Yönetim Kurulu, istemde bulunan sendika hakkında, başvuru tarihinden başlayarak 30 gün içinde, varsa aynı işkolunda kurulu üye sendikanın görüşünü almak suretiyle gerekli kararı verir. Üyeliğe kabul edilen sendikanın üyeliği, kararın alındığı Genel Kurul gününden geçerli sayılır.
e) Konfederasyon Yönetim Kurulu'nca üyeliği onaylanmayan sendikanın Genel Kurul'a başvurma hakkı vardır. Genel Kurul, başvuran sendikanın Konfederasyon üyeliğine alınıp alınmaması konusunda karar verir.
Madde: 6 Üyelikten Ayrılma
a) Üye sendikalar genel kurul üye ya da delege tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile alacağı kararla üyelikten ayrılabilirler.
b) Konfederasyon üyeliğinden ayrılmak isteyen sendika, bu isteğini genel kuruldan en az 15 gün önce alındı karşılığı Konfederasyona bildirmek zorundadır. Bu koşullara uygun olarak üyelikten ayrılma kararı alan sendikanın üyelik hak ve yükümlülükleri ayrılma kararını bildirdiği tarihten itibaren sona erer. Sendikaların üye oldukları süreye ilişkin hak ve yükümlülükleri saklıdır.
Madde: 7 Üyelikten Çıkarma
Konfederasyon ilkelerine ters düşen, Tüzüğe uygun davranmayan, organ kararlarını yerine getirmeyen, Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısına karşın kendi yönetici ve üyeleri hakkında disiplin hükümlerini uygulamayan, uygulanmasını geciktiren, savsaklayan üye sendika, Konfederasyon Yönetim Kurulu’nun yazılı istemi üzerine, Disiplin Kurulu’nca verilen çıkarma istemini içeren kararın Genel Kurul tarafından onaylanması sonucunda üyelikten çıkartılır.
Madde: 8 Üye Sendikaların Birleştirilmesi
a) Aynı işkolunda birden çok Konfederasyon üyesi sendikanın birleştirilmesi esastır. Birleştirmenin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu’nca bir Birleştirme Komisyonu kurulur. Komisyonun çalışma süresi Yönetim Kurulu’nca saptanır.
b) Komisyon, birleştirmeye çalıştığı sendikaların yetkili yöneticilerinden gerekli bilgi ve belgeleri alarak önce aralarında anlaşma sağlamaya çalışır. Bu sağlanamazsa, sendikaların niteliklerini, üye sayılarını, mal ve parasal varlıklarını göz önünde tutarak birleşme koşullarına ilişkin görüşünü içeren raporunu Yönetim Kurulu’na verir.
c) Komisyon raporunu da göz önüne alan Yönetim Kurulu, konuya ilişkin kararını verir ve ilgili sendikalara bildirir. Sendikalar bu karara ilişkin görüşlerini bildirimi izleyen 15 gün içinde Yönetim Kurulu’na iletmek zorundadırlar. Haklı bir nedene dayanmaksızın olumsuz yanıt veren sendikaların, alınan birleştirme kararı doğrultusunda işlem yapmamaları durumunda, sorumlu yöneticileri hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması Yönetim Kurulu’nca istenir. Yönetim Kurulu’nun bu isteği de yerine getirilmezse Tüzüğün 7. Maddesi uyarınca işlem yapılır.
BÖLÜM II
KONFEDERASYONUN YAPISI
Madde: 9 Konfederasyonun Organları
A-Konfederasyonun karar organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu
d) Disiplin Kurulu
B-Konfederasyonun danışma organları şunlardır:
a) Başkanlar Kurulları;
aa) Başkanlar Kurulu
ab) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
b) fiube Başkanları ve Genel Temsilciler Kurulları;
ba) fiube Başkanları Kurulu
bb) Genel Temsilciler Kurulu
c) Bölge Temsilciler Kurulu
A. KARAR ORGANLARI
Madde: 10 Genel Kurulun Oluşumu
a) Genel Kurul, Konfederasyonun en yetkili karar organıdır. Genel Kurul, doğal delegeler ve üye sendikaların genel kurullarında seçilen delegeler olmak üzere toplam 400 delegeden oluşur. Konfederasyonun genel kurul dışındaki zorunlu organlarında görev alan asıl kurul üyeleri bu sıfatları devam ettiği sürece doğal delegedir.
b) DİSK Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun en az 90 gün önce belirleyeceği tarihte toplanır. Üye sendikaların Konfederasyon Genel Kurulu’na katılacak delege sayısı, üye sendikaların genel kurul tarihinden 60 gün öncesine kadar Konfederasyona ödedikleri aidat miktarına bağlı olarak aşağıdaki yöntem çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak her üye sendika, üye sayısına ve aidata bağlı olmaksızın Genel Kurul’da en az iki delege ile temsil edilir.
1) Konfederasyon Genel Kurulu’na delege tespitine esas toplam üye sayısı; bir önceki olağan genel kurulunun yapıldığı tarih ile Konfederasyon Genel Kurul tarihinden 60 gün önceki tarih arasında düzenli aidat ödemiş olma koşuluna bağlı olarak, üye sendikaların bu tarihte (genel kurul tarihinden 60 gün önceki) ödedikleri aylık aidatın karşılığı olan üye sayılarının toplamından oluşur. Bir sendikanın delege tespitine esas üye sayısı, konfederasyona bildirdikleri aidatlı üye sayısı toplamını geçemez.
Genel Kurul’un toplanmasına ilişkin kararın tebliğinden itibaren 30 günlük süre içinde geçmiş dönem aidat tahakkuklarına mahsuben üye sendikalarca yatırılan aidat miktarları da hesaplamada dikkate alınır.
Genel Kurul kararı en geç yedi gün içinde üye sendikalara bildirilir. Bu bildirime, üye sendikaların aylar itibariyle tahakkuk etmiş aidat borçlarını gösterir tablo da eklenir.
2) (1). Fıkrada bulunan, delege tespitine esas toplam üye sayısının, toplam delege sayısı 400'den, doğal delegelerin ve her sendika için ayrılan ikişer delegenin çıkarılması sonucunda bulunacak sayıya bölünmesi ile bir delegelik için gerekli anahtar sayı bulunur.
3) Her üye sendikanın, (1). Fıkradaki esaslara göre belirlenen toplam üye sayısı, anahtar üye sayısına bölünerek, sendikanın Konfedeasyon Genel Kurulu’nda temsil edileceği delege sayısı belirlenir. Bu belirlemenin sonucunda, toplam delege sayısı 400'ün altında kalırsa, delege sayısı 400'e ulaşana kadar, bu fıkra hükmü uyarınca yapılan bölme sonucu en çok artık üyesi bulunanlardan başlamak üzere, üye sendikalara birer delegelik daha verilir. Ancak delege tesbitine esas üye sayısı anahtar sayının altında bulunan üye sendikalar, eksik delegeliğin tamamlanma işlemi dışında bırakılır.
4) Her üye sendika genel kurulunda, sendika genel kuruluna karar alındığı tarih itibariyle; bu maddenin (1). Fıkrası gereğince tesbit edilen aidatı ödenen sendika üye sayısının Konfederasyon kayıtlarına göre belirlenecek anahtar sayıya bölünmesiyle bulunacak sayının iki katı kadar Konfederasyon Genel Kurul delegesi seçilir. Üye sendikaların delegelerinin Konfederasyonun son olağan genel kurulundan sonraki bir tarihte seçilmiş olmaları zorunludur.
5) Üye sendikaların Genel Kurul delege sayıları, Konfederasyon Genel Kurul tarihinden en geç 60 gün önce, Konfederasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Konfederasyon Yönetim Kurulu, bu belirlemenin ardından üç iş günü içinde, her sendika için belirlenen delege sayıları ile birlikte tüm üye sendikaların delege sayıları ve delegelik belirlenmesine esas teşkil eden bilgileri üye sendikalara gönderir.
Üye sendikalar kendilerinin veya diğer üye sendikaların delege sayısına ilişkin itirazlarını, bildirimin yapılmasından sonra üç iş günü içinde Konfederasyon Yönetim Kurulu'na bildirir. Konfederasyon Yönetim Kurulu, bu konudaki başvuru hakkında üç iş günü içinde karar vererek ilgili sendikaya bildirir. Üye sendikaların ve delegelerin İlçe Seçim Kurulu'na yapacakları itiraz hakkı saklıdır.
6) Üye sendikalar, Konfederasyon Yönetim Kurulu tarafından bildirilen delege sayısı kadar delegeyi, seçim tutanağındaki sıraya göre tespit ederek, Genel Kurul'un toplanmasından en geç 30 gün önce Konfederasyona bildirir. Bu bildirime, delegelik seçimine ilişkin son genel kurul seçim tutanağı, seçim tutanağındaki seçilenlerden delegeliği düşenler varsa bunları kanıtlayan belgeler, listede yer alan delegelerin açık kimlik bilgileri, ikametgah adresleri, birer adet fotoğrafları ve telefon numaraları da eklenir.
Madde: 11 Genel Kurulun Toplanma ve Çalışma Yöntemi
a) Gündemi Yönetim Kurulunca saptanan Genel Kurul, en geç dört yılda bir Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği yer, gün ve saatte toplanır.
b) Genel Kurulun gündemi, toplantı yer, gün ve saati ile delege listesi, çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, iki nüsha olarak, en az 15 gün önce ilgili mülki amirlik ile ilgili Seçim Kurulu Başkanlığı’na yazı ile bildirilir.
c) Genel Kurul toplantısının gündemi ile yer, gün ve saati en az 15 gün önce Konfederasyon Genel Merkezi’nin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete ile ilan edilir. Bu ilanda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantının yapılamaması durumunda ikinci toplantının gün, saat ve yeri de ayrıca belirtilir.
d) Genel Kurul toplantı yeter sayısı, delege tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamamışsa, ikinci toplantı, en geç 15 gün içinde, delege tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır.
Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege tam sayısının 1/4’ünden az olamaz. Görüşülecek konunun özelliğine göre, Tüzük’te daha yüksek bir karar yeter sayısı öngörülmüşse bu sayı aranır.
e) Genel Kurula sunulacak Yönetim Kurulu çalışma ve hesap raporu ile Denetim Kurulu raporu ve gelecek döneme ilişkin bütçe teklifinin delegelere toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur.
f) Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan ya da Yönetim Kurulu üyelerinden biri başlatır ve Başkanlık Kurulu’nun seçimini yönetir.
g) Genel Kurul Başkanlık Kurulu açık oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları Genel Kurul karar defterine yazılarak Başkanlık Kurulu üyelerince imzalanır.
h) Genel Kurulda hazır bulunan delegelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuları gündeme alınır.
ı) Genel Kurul, gündemindeki konuları ve delegeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere, çalışma grupları oluşturabilir. Üye sayısı Genel Kurulca belirlenen çalışma grupları, çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Çalışma gruplarının raporları Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.
Madde: 12 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
a) Gündeme madde eklemek,
b) Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak,
c) Disiplin Kurulu kararlarını onaylamak ya da kaldırmak,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan gelecek döneme ilişkin bütçeyi görüşerek karara bağlamak,
e) Genel Kurul delege tam sayısının 2/3’ünün oyu ile tüzük değişikliği yapmak,
f) Bölgeleri belirlemek, Bölge Temsilciliklerini kapamak, birleştirmek konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
g) Uluslararası kuruluşlara üye olma ya da üyelikten ayrılma kararı vermek,
h) Konfederasyon merkezinin başka bir ile nakline karar vermek,
ı) Taşınmaz malların satın alınması, satılması konusunda ya da diğer hususlarda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
i) Genel Kurul delege tam sayısının 2/3’ünün oyu ile Konfederasyonun tüzel kişiliğine son vermek, para ve mal karşılığının tasfiyesini karara bağlamak,
j) Sendikalar Yasası’nın öngördüğü nitelikleri taşıyan delege ya da üyeler arasından gizli oy açık sayımla Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek.
Madde: 13 Olağanüstü Genel Kurul’un Toplanma Koşulları
Olağanüstü Genel Kurul aşağıda belirtilen koşullarla toplanır:
a) Yönetim ya da Denetim Kurulu kararı ile,
b) Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli istemi ile.
c) Olağanüstü Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşür.
e) Olağanüstü Genel Kurul’a çağrı Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
f) Olağanüstü Genel Kurul, istem gününden başlayarak, en geç 30 gün içinde toplanır.
Madde: 14 Yönetim Kurulunun Oluşumu
Yönetim Kurulu, ayrı olarak seçilen Genel Başkan ve Genel Sekreter’le birlikte, yedi üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Ayrıca, asıl üyeliklerden boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağırılır.
Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul’ca, bu göreve aday olanlar arasından 17. maddede öngörülen yöntem uyarınca seçilir.
Madde: 15 Yönetim Kurulunun Toplantı Yöntemi
Yönetim Kurulu ayda bir, önceden saptanan günde, Genel Başkanın yönetiminde toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
Kararlar karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır.
Yönetim Kurulu gerektiğinde, başkanın veya iki üyenin istemi üzerine olağanüstü toplanır.
Madde: 16 Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan sonra en yetkili karar ve yürütme organıdır.
Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Konfederasyonun amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesi ve Konfederasyon görevlerinin yerine getirilmesi için gereken tüm kararları almak,
b) Üyeleri arasından iki Başkan Yardımcısı’nı seçmek,
c) Uzmanlık dairelerinin başkanlarını belirlemek üzere görev bölüşümü yapmak,
d) Tüzüğü yorumlamak ve uygulamak,
e) Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
f) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Genel Kurul’ca verilen yetkileri kullanmak,
g) Genel Kurul’a sunulacak çalışma ve hesap raporları ile bütçeyi hazırlamak, tüzük değişikliğine ilişkin tasarıları hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
h) Üyelik başvurularını karara bağlamak, aynı işkolunda kurulu üye sendikalar hakkında birleştirme kararı vermek,
ı) Tüzükte belirlenen amaçların gerçekleşmesine ilişkin bilimsel ve teknik bürolar kurmak, çalışacakları atamak, ücret ve çalışma koşullarının belirlemek, eğitim çalışmalarını yönlendirmek,
i) Konfederasyon adına anlaşmalar yapmak,
j) Üye sendikaların çalışmalarına yardımcı olmak ve dayanışmayı sağlamak,
k) Konfederasyon çalışmalarının düzenli yürütülmesi için yönetmelikler yapmak,
l) Boşalması durumunda, Yönetim Kurulu eksik sayısını yedekleri çağırıp tamamladıktan sonra, Genel Başkanlık ve Genel Sekreterlik için kendi üyeleri arasından seçim yapmak,
m) Yeni uzmanlık dairelerinin kurulmasına karar vermek,
n) Genel Kurul'un verdiği yetki doğrultusunda taşınmaz mal alınmasına ve taşınmaz satılmasına karar vermek ve bu işlemleri yapacak görevlileri belirlemek,
o) Ulusal ya da uluslararası örgütlerle kamu ve özel kuruluşların yapacakları toplantı ve gezilere katılacak temsilcileri saptamak,
p) Denetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmak,
r) Konfederasyon merkezinin il sınırları içinde adres değişikliğine karar vermek,
s) Tüzük ve yönetmelik hükümlerine, organ kararlarına aykırı davranan Konfederasyon yöneticilerini ve üye sendikaları Disiplin Kurulu’na sevk etmek, üye sendikaların yönetici veya üyelerinin kendi disiplin kurullarına sevkini istemek,
t) Gerekli görülen bölgelerde Bölge Temsilcilikleri açmak, açılmasına karar verilen Bölge Temsilciliklerine, Tüzüğün 26. Maddesi uyarınca atama yapmak,
Madde: 17 Konfederasyon Genel Başkanı’nın Seçimi
Konfederasyon Genel Başkanı, Genel Kurul’da oylamaya katılan delegelerin 2/3 oyu ile seçilir. İlk turda bu çoğunluk elde edilemezse ikinci turda oylamaya katılan delegelerin salt çoğunluğunun oyunu alan aday, bu turda salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda, üçüncü turda oylamaya katılan delegelerin en çok oyunu alan aday seçilmiş olur.
Madde: 18 Genel Başkan’ın Görev ve Yetkileri
a) Konfederasyonu yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar katında temsil etmek,
b) Konfederasyon içinde uyumu ve düzeni sağlamak,
c) Genel Kurul toplantısını açmak, Yönetim Kurulu’na, Danışma Kurulları’na başkanlık etmek, Konfederasyonca düzenlenen tüm toplantıları yönetmek,
d) Genel Başkanın yokluğunda Genel Sekreter yukarıda belirtilen görev ve yetkileri üstlenir.
Madde: 19 Genel Sekreter’in Görev ve Yetkileri
a) Konfederasyonun amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesi ve görevlerinin yerine getirilmesi için çalışma yaşamını ilgilendiren tüm verileri derlemek, yazışmaları yapmak,
b) Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemini hazırlamak, toplantıdan en az bir gün önce gündemi Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırmak, karar defterini tutmak ve toplantıya katılan üyelere imzalatmak,
c) Yönetim Kurulu’nca alınan kararların uygulanması için uzmanlık daireleri arasında eşgüdüm sağlamak,
d) Konfederasyon’da görev yapan personelin düzenli çalışmasını sağlamak, özlük işlerini düzenlemek.
Madde: 20 Denetim Kurulu’nun Oluşumu
Denetim Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 3 üyeden oluşur. Genel Kurul’da asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir Başkan ve bir Yazman seçer. Kurul en geç altı ayda bir toplanır. Kurul’un toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluğudur. Başkan dahil her üye bir oy hakkına sahiptir.
Asıl üyeliklerden boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağırılır.
Madde: 21 Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
a) Yönetim Kurulu çalışmalarının Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,
b) Tüzüğe uygun olarak yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha iyi bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,
c) Her denetim sonunda Yönetim Kurulu’na, dönem sonunda da Genel Kurul’a rapor vermek,
d) Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine üye sendikaları denetlemek,
e) Gerektiğinde Yönetim Kurulu’ndan Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.
Madde: 22 Disiplin Kurulunun Oluşumu
Disiplin Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 5 üyeden oluşur. Genel Kurul’da asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir Başkan ve bir Yazman seçer. Kurul’un toplanma ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu'nun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en çok 30 gün içinde sonuçlandırır. Disiplin Kurulu, önüne gelen disiplin soruşturmasını 30 gün içinde sonuçlandıramazsa, bu süreyi üç defadan çok olmamak üzere, birer ay süreyle uzatabilir. Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelik ve ivedilikle çözer.
Disiplin Kurulu ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra bir karara varır. Kararlar ve karşı düşünceler mutlaka gerekçeli olmalı, varılan sonucun kanıtları kararda ayrıntılı olarak gösterilmelidir.
Asıl üyeliklerden boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağırılır.
Madde: 23 Disiplin Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Disiplin Kurulu, Konfederasyon yöneticileri ve üye sendikalar hakkında aşağıda belirtilen cezalardan birini verir.
a) Uyarı.
b) Kınama.
c) Konfederasyon yöneticilerini geçici ya da sürekli olarak görevden alma.
d) Geçici ya da sürekli olarak Konfederasyon üyeliğinden çıkarma konusunda Genel Kurul’a öneride bulunma.
Disiplin Kurulu’nca verilen kararlar Yönetim Kurulu’nca uygulanır.
Disiplin Kurulu’nca verilen görevden alma kararına karşı, Konfederasyon yöneticisinin Genel Kurul’a itiraz hakkı vardır. Görevden alınma kararı ile Genel Kurul tarihleri arasında kalan süre içinde yöneticinin görevi askıya alınır. Görevi askıya alınan yönetici, yönetsel yetkilerini kullanamaz, özlük haklarından yararlanamaz.
Disiplin Kurulu’nca verilen görevden alma cezası ile üyelikten çıkarmaya ilişkin öneri Genel Kurul’ca karara bağlanır.
Genel Kurul kararı ile aklanan yöneticilerinin, görevlerinin askıda olduğu süreye ilişkin özlük hakları kendilerine topluca verilir.
B. DANIŞMA ORGANLARI
Madde: 24 Başkanlar Kurulları
a) Başkanlar Kurulu
Başkanlar Kurulu, Konfederasyon Genel Başkanı’nın yönetiminde, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim ve Disiplin Kurulları Başkanları ile üye sendikaların Genel Başkanlarından ya da yerine vekalet edenlerden oluşur.
Başkanlar Kurulu, en geç 2 ayda bir, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır. Toplantı gündemi bir hafta önce üye sendikalara gönderilir. Toplantı gündeminde yer almayan konuların görüşülmesi katılanların 1/3’ünün oluruna bağlıdır. Başkanlar Kurulu sonuçları bir deftere yazılarak Kurul üyelerince imzalanır.
Başkanlar Kurulu, Konfederasyon çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu’ndan bilgi alır, eleştiriler getirir. Çalışmaların Konfederasyon’un temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesi, çalışma yaşamına ilişkin sorunların çözüm yollarının saptanması, yurt ve dünya olaylarının değerlendirilerek sonuçlarına göre çalışmalar üretilmesi, örgütsel birlik ve dayanışmanın sağlanması gibi konularda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur. Konfederasyon’un işleyişine ışık tutacak görüşler bildirir.
b) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
Bu kurul; Konfederasyon’a bağlı sendikaların genel başkanlarından ve sendikaların yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Kurul, en geç altı ayda bir toplanır.
Kurul; sendikaların sorunlarını dile getirir ve yetkili kurullara önerilerde bulunur. Yönetim Kurulu’nca alınan ya da alınacak olan kararların yaşama geçirilmesi için öneriler geliştirir ve sunar. Sendikalar arasında iletişim, dayanışma ve ortak davranış kültürünün geliştirilmesi için çaba harcar ve gerekli kurulların oluşturulmasına katkı sağlar. Ülke sorunları ve sendikal hareket hakkında görüş ve bilgi alışverişi yapar.
Madde: 25
Şube Başkanları ve Genel Temsilciler Kurulları
a) Şube Başkanlar Kurulu
Şube Başkanlar Kurulu, Genel Başkanın başkanlığında Konfederasyonun; Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları üyeleri, üye sendikaların yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları veya yerine vekalet edenlerden oluşur. Yılda bir kez olağan, gerektiğinde olağanüstü olmak üzere, Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla toplanır. Toplantı gündemi toplantı çağrısı ile birlikte ilgililere gönderilir. fiube Başkanlar Kurulu gündemindeki konuları görüşür.
b) Genel Temsilciler Kurulu
Genel Temsilciler Kurulu, Konfederasyon’un Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri, üye sendikaların Yönetim Kurulu üyeleri ve fiube Başkanları ile Konfederasyon ve üye sendikaların Bölge Temsilcileri ve İşyeri Baş Temsilcilerinden oluşur.
Genel Temsilciler Kurulu, Konfederasyon Yönetim Kurulu kararı ve hazırladığı gündem uyarınca en az yılda bir kez toplanır.
Madde: 26 Bölge Temsilcilikleri
Bölge temsilcilikleri, Konfederasyon Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü bölgelerde kurulur. Bölge temsilcileri Yönetim Kurulu’nca atanır.
Bölge temsilcilerinin seçilme ve çalışma yöntemleri, Yönetim Kurulu’nun düzenleyeceği bir yönetmelikte gösterilir.
Madde: 27 Bölge Temsilciler Kurulu
Bölge Temsilciler Kurulu, Konfederasyon Bölge Temsilcisi'nin yönetiminde, üye sendikaların, bölge sınırları içindeki, bölge temsilcileri, şube yönetim kurulu üyeleri, işyeri baştemsilci ve temsilcilerinden oluşur.
Kurul, Konfederasyon Yönetim Kurulu kararı ve hazırladığı gündem uyarınca en az altı ayda bir kez toplanır.
BÖLÜM III
GELİR VE GİDERLER
Madde: 28 Gelirler
Konfederasyonun gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Üye sendikalardan ayda, brüt bir aylık asgari ücret tutarında tüzel kişilik ödentisine ek olarak, aidat ödeyen her üyesi için yasal asgari ücretin bir günlük tutarının 1/30’u oranında üyelik ödentisi alınır. Yönetim Kurulu, Başkanlar Kurulu’nun onayını alarak bu ödentiyi 1/10’a kadar yükseltebilir. Üyelik ödentisi her ayın 10’unda Konfederasyona yatırılır.
b) Mal varlığı gelirleri: Konfederasyon’un mal varlığı gelirleri para ve taşınır-taşınmaz mallardan sağlanan gelirler ve bu değerlerin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlar,
c) Uluslararası örgütlerden sağlanan yardımlar,
d) Sosyal ve kültürel etkinlik gelirleri,
e) Yönetim Kurulu tarafından kabulü uygun görülen gerçek ve tüzel kişilerden, Konfederasyon’un üyesi bulunduğu uluslararası örgütlerden sağlanan bağışlar.
f) Emekli-Sen, üyelerinden almakta olduğu aidatın % 10’unu Konfederasyon’a üyelik aidatı olarak öder.
Madde: 29 Gelirlerin Kullanılma Yöntemi
a) Konfederasyon gelirleri Yasa’nın öngördüğü bankalarda açılacak hesaplara yatırılır. Kasada aylık brüt asgari ücretin 20 katından fazla para bulundurulamaz. Daha fazla para bulundurulması Yönetim Kurulu kararı ile olanaklıdır.
b) Konfederasyon adına para çekme, biri birinci derece imza yetkisi bulunan iki Yönetim Kurulu üyesinin imzası ile olanaklıdır. Birinci derece imza yetkisi Genel Başkan, Genel Sekreter ve Mali Daire Başkanı’na aittir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ikinci derece imza yetkisine sahiptirler.
Madde: 30 Giderler
a) Giderler bütçeye uygun olarak Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.
b) Ödenti ve diğer gelirlerin en az % 10’u eğitime ayrılır.
Madde: 31 Üye Sendikaların Yükümlülüğü
Sendikalar her yılın sonunda, yıllık bilanço ve gelir gider tabloları ile genel faaliyet raporlarını Konfederasyon’a göndermek zorundadır.
BÖLÜM IV
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde: 32 Uzmanlık Daireleri
Konfederasyon çalışmalarının düzenli ve verimli yürümesi için aşağıdaki uzmanlık daireleri kurulur:
1- Eşgüdüm,
2- Örgütlenme,
3- Eğitim,
4- Araştırma,
5- Mali İşler,
6- Kadın İşçiler Sorunları,
7- Genç İşçiler Sorunları,
8- Emekli Sorunları,
9- Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler,
10- Hukuk,
11- Dış İlişkiler,
12- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği,
13- Çevre Sorunları,
14- Göçmen İşçiler Sorunları
a) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile yeni daireler kurulabilir.
b) Her uzmanlık dairesi için kuruluşu, görevi, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir yönetmelik hazırlanır.
Madde: 33 Defter ve Dosyalar
a) Aşağıda belirtilen defter ve kayıtların tutulması zorunludur:
1- Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim ve Disiplin Kurulu Karar Defterleri,
2- Üye sendikalarla ilgili bilgilerin yer aldığı Üye Kayıt Defteri.
3- Aidat, Yevmiye, Envanter Defterleri ile Defter-i Kebir,
4- Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defterleri,
5- Zimmet Defteri,
6- Bilanço, Envanter ve Kesin Hesap Defterleri,
7- Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı Gelen ve Giden Evrak Dosyaları,
8- Yönetim Kurulu Kararı ile bastırılan, sıra numaralı, mühürlü, kopyalı gelir makbuzları ile giderlerin fatura ve belgelerinin saklanacağı dosyalar.
b) Yukarıda (1), (2), (3), (4) sıra numaralı bentlerde yazılı defterler her olağan genel kurulu izleyen 15 gün içinde notere onaylattırılır.
Madde: 34 Konfederasyon Yöneticilerinin Özlük Hakları
a) Konfederasyonda çalışan ücretli yöneticilere ödenecek ücret ve yan ödemeler bütçe ile belirlenir.
b) Konfederasyon yöneticilerinin aday olmama, seçilmeme, çekilme ya da ölüm nedeniyle görevlerinin sona ermesi durumunda, kendilerine ya da yasal mirasçılarına, göreve seçildikleri tarihten görevlerinin sona erdiği tarihe kadar fiilen çalıştıkları her tam yıl için, kendilerine ödenen aylık ücretlerine ek olarak sağlanan para ve para ile ölçülmesi mümkün hakların da gözönünde tutulması suretiyle saptanacak bir günlük ücretin 45 katı tutarında bir hizmet ödeneği verilir. Bir yıldan artan süreler için ödeneğin yıllık oranı üzerinden hesaplama yapılır. Aynı dönem süresi için bir defadan fazla hizmet ödeneği ödenmez.
Madde: 35 Uluslararası Üyelik
DİSK, Uluslararası Özgür İşçi Sendikaları Konfederasyonu, ICFTU ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, ETUC’un üyesidir.
Madde: 36 Demirbaşların Satış ve Terkini
Konfederasyonun demirbaşlarının satışı ve terkini, Yönetim Kurulu’nca, Mali Daire Başkanı başkanlığında oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından kapalı teklif veya pazarlık usulünden biriyle yapılır.
Madde: 37 Kurucular
Konfederasyonun kurucuları şunlardır:
1- Türkiye Maden-Madeni Eşya ve Makina Sanayii İşçileri Sendikası (Türkiye Maden-İş Sendikası) adına Genel Başkan Kemal Türkler, TC 1926-Denizli, Vatan Cad. Polis Evleri A/2 Edirnekapı-İstanbul.
2- Türkiye Lastik-Kauçuk ve Plastik Sanayii İşçileri Sendikası (Lastik-İş) adına Genel Başkan Rıza Kuas, T.C. 1926-Kocaeli, Bestekar Hakkı Sok. No: 11, Samatya-İstanbul.
3- Türkiye Basın Sanayi İşçileri Sendikası (Basın-İş) adına Genel Başkan İbrahim Güzelce, T.C. 1922-İstanbul, Öztürk Cad. Mimarbaşı Sok. Bahar Ap. No: 8-10 Laleli-İstanbul.
4- Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası (Türkiye Gıda-İş) adına Genel Başkan Kemal Nebioğlu, T.C. 1926-Rize, Bahçelievler 17 Sok. No: 28 Ankara.
5- Türkiye Maden İşçileri Sendikası adına Genel Başkan Mehmet Alpdündar, T.C. 1928-Trabzon, Terakki Mah. Fatih Sok. Sendika Sitesi No: 66 Zonguldak.
Madde: 38 Yürürlük
7 Aralık 1991 tarihinde toplanan Olağanüstü Genel Kurul tarafından düzenlenen bu Tüzük, 04-06 Haziran 2004 tarihlerinde toplanan 12.Genel Kurul tarafından değiştirilerek onaylanmış ve yürürlüğe konulmuştur.
14
KESK / kamu emekçilerine çağrı
« Son İleti Gönderen: SoLForum Haziran 03, 2020, 07:13:35 ÖS »
"Haklarımız ve geleceğimiz için grev silahını kuşanalım!"


Sosyalist Kamu Emekçileri'nin, kamuda sefalet anlaşması ile sonuçlanan toplu görüşme üzerine yaptığı açıklamayı sunuyoruz.


AKP hükümeti ve Memur-Sen sefalette anlaştılar!

Haklarımız ve geleceğimiz için grev silahını kuşanalım, milyonlar olup alanları dolduralım!


Ağustos ayı başında başlayan toplu sözleşme oyununun ilk perdesi AKP hükümeti ve Memur-Sen arasında yapılan anlaşma ile kapanmış bulunuyor. Kamu emekçilerinin sosyal taleplerini bir yana bırakıp görüşmeleri ücret maddesine indirgeyen hükümet ve arka bahçesi Memur-Sen, sefalet zammında anlaştılar. Yapılan sözleşmeye göre ilk yıl için brüt 175,00 TL, sonraki yılın her altı ayı için ise yüzde 3 + enflasyon farkı üzerinden ücret artışı gerçekleştirilecek.

Dışarıda saldırganlık ve savaş, içeride baskı ve katmerli sömürü!
Kamu emekçilerine sefalet zammı dayatan AKP iktidarı, Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD emperyalizminin kirli planları için taşeronluk yapmaktadır. ABD, İngiltere, Fransa emperyalistleri ve Katar-Suudi Arabistan ikilisiyle birlikte Suriye’ye karşı yürütülen savaşın suç ortağı olan sermaye devleti, içeride de hak ve özgürlükler için mücadele eden ilerici-devrimci güçlere, gençlere, işçi ve emekçilere azgınca saldırmaktadır.
Emperyalistler adına tetikçilik yapan silahlı çetelerin savaşı Rojava ve Lazkiye kırsalına taşımaları için önayak olan AKP iktidarı, etnik temizlik ve vahşi katliamalar yapan bu çeteleri eğitiyor, silahlandırıyor, himaye ediyor, yani onlarla dolaysız suç ortaklığı yapıyor. Rojava’da Kürtleri katleden çeteler, Lazkiye kırsalındaki Alevi köylerine saldırarak yediden yetmişe, ele geçirdikleri herkesi katlettiler. İşte bu çeteler için kesenin ağzını açan sermaye devleti, işçi sınıfı ve emekçilere sefalet zamları dayatmakta sakınca görmüyor. Emekçiden çaldığını, silahlı çetelere aktarıyor.
Sermaye devleti ve onun sözcüsü AKP hükümeti, ÖSO çeteleri ve cihatçı katillere ülke topraklarını ve sınırlarını açarak, onları silahlandırarak bu vahşi katliamları destekliyor. Dışarıda saldırganlık ve savaş politikasını tam hız sürdüren katliamcı sermaye iktidarı, içeride ise faşist baskı ve şiddeti artırmakta, emekçileri katmerli sömürü koşullarına mahkum etmektedir.
31 Mayıs’ta patlayan ve milyonları saran halk hareketi, sermaye düzeninin vurucu gücü olan AKP iktidarının baskı, şiddet ve yoksullaştırma politikalarına karşı biriken öfkenin dışa vurumu olmuştur. Ne var ki, sermaye iktidarı, “dışarıda savaş, içeride baskı ve katmerli sömürü” politikalarını artırarak sürdürmeye devam etmektedir. Güvencesiz çalışma, taşeronlaştırma, asgari ücretli yaşama mahkum etme, işsizlik, polis şiddeti vb. sorunlar her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır.

Sefalet anlaşması bayram müjdesi olarak sunuldu
AKP hükümeti ve onun arka bahçesi Memur-Sen, bayram öncesi imzaladıkları sefalet anlaşmasını kamu emekçilerine, “müjde” diye yutturmaya çalıştılar. Oysa hükümetin ve Memur-Sen’in hesapları, bayram tatili boyunca tepkinin söneceği üzerine kuruldu. Okulların tatilde ve çalışanların izin döneminde olmasının, tepkinin örgütlü biçim kazanmasını zayıflatan bir rol oynaması, Haziran direnişi ile korkuları büyüyen hükümete yeterli gelmemiş olacak ki, sefalet anlaşmasını da bayram öncesi imzalayarak tatil süresince tepkilerin “çaresiz bir kabullenişe” dönüşeceğini umdu.
Toplu görüşmelerin başladığı 2002 yılından bu yana sahnelenen bu oyun, geçtiğimiz yıldan itibaren ‘toplu sözleşme’ adı altında sürdürülmektedir. Bu oyunda kamu emekçilerini “temsil” eden, AKP iktidarının kuklası olan Memur-Sen konfederasyonu, emekçiler için değil, sermayeye hizmet için çalışmaktadır. Nitekim kamu emekçileri, 2002’den bugüne devam eden bu oyundan hiçbir temel kazanım elde edemedikleri gibi, sendika yasasının henüz bulunmadığı dönemlerde meşru/militan mücadele ile kazandıkları hakların ise, bir kısmını yitirdiler.
Öyle ki, son toplu sözleşmede ücrette yapılan sefalet artışları dışında hiçbir sosyal ve özlük talebimiz gündeme bile alınmamıştır. Ek ödemelerin emekli keseneğine dahil edilmesini sağlamayan, fazla mesailerin kaldırılması nedeniyle oluşan gelir kayıplarını gidermeyen, sözleşmeli ve taşeron çalışanlara kadro verilmesini sağlamayan, ek ödeme, kira yardımı gibi kalemlerde hiçbir artış getirmeyen, ücret adaletsizliklerini gidermeyen ve yalnızca taban ücretlerde sefalet artışı niteliğinde bir ücret artışı ile sonuçlanan bir toplu sözleşme, biz kamu emekçileri için ‘müjde’ değil, olsa olsa ‘musibet’ olabilir.
Temel taleplerimizi görmezden gelen ve üç kuruşluk zammı dalga geçercesine bize ‘müjde’ diye yutturmak isteyen Memur-Sen’den ayrılmak, işyeri örgütlülüklerimizi geliştirmek ve güçlerimizi KESK çatısı altında buluşturmak, geleceğimiz açısından hayati bir önem taşımaktadır.
Yılların deneyimi göstermiştir ki, iktidar ve düzen yanlısı sendikaların çatısı altında buluşmak, hiçbir şey kazandırmadığı gibi, mevcut kazanımlarımızı korumamız da mümkün olmuyor. Dahası bu durum, hükümetin kamunun tasfiyesine dönük politikalarını daha kolay hayata geçirmesine dayanak da oluşturuyor. Kamu emekçileri bir an önce hükümet ve düzen yanlısı bu sendikalardan uzaklaşmalı, taban örgütlülüklerini kurarak KESK çatısı altında örgütlenerek kendi geleceğine sahip çıkmalıdır.

Örgütlenmek, grev ve direnişlerle mücadeleye atılmaktan başka seçeneğimiz yoktur
Dinci-Amerikancı AKP iktidarı ile Memur-Sen’in satış sözleşmesini imzalaması, toplu sözleşme oyununun ilk perdesinin kapanması anlamına geliyor. İkinci perdeyi ise, biz kamu emekçileri açmalı, milyonlarca kamu emekçisi olarak harekete geçip imzalanan sözleşmeyi sokakta parçalamalıyız. Milyonları harekete geçiren Haziran direnişi de göstermiştir ki, biz emekçiler kendi kaderimizi elimize aldığımızda, ancak o zaman taleplerimizi kazanabilir, düzenin liberal politikalarını geriletebilir, bizi satan bürokratlardan hesap sorabilir ve haklarımızı koruyabiliriz. Bunun başka bir yolu bulunmuyor.
KESK 16 Ağustos’ta dört koldan Ankara yürüyüşü başlatıyor. Temsili katılımlarla gerçekleşecek olan bu yürüyüşün kazanımlar elde etmemizi sağlamaya yetmeyeceğini, bununla birlikte, milyonlarca kamu emekçisini harekete geçirmenin ve bir günü aşan grevler örgütlemenin de hayati önem taşıdığını biliyoruz. Bunun için KESK’in başlatmış olduğu ve dört gün sürecek olan yürüyüş boyunca kitlesel karşılamalar örgütlemeli, sendikalara basınç oluşturmalı, grev ve işyeri komitelerini kurarak, grev iradesinin açığa çıkmasını sağlamalıyız.
Sosyalist Kamu Emekçileri olarak tüm kamu emekçilerini KESK çatısı altında birleşmeye, taban örgütlülüğünü güçlendirmeye, grev ve işyeri komiteleri kurmaya, haklarımız ve geleceğimiz için direnmeye çağırıyoruz.
Sosyalist Kamu Emekçileri15
SGD / Sosyalist Gençlik Derneği (SGD)
« Son İleti Gönderen: SoLForum Haziran 03, 2020, 07:10:32 ÖS »
Biz Kimiz

BİZ KİMİZ?

Sosyalist Gençlik Dernekleri olarak özgürlük ve sosyalizm için yürüyoruz. Gençlikle sosyalizm buluşursa ne olur? Sorusuna yürüyerek verdiğimiz umutlu yanıt: ‘şahane bir şey olur’a götürüyor bizi.
Neden sosyalizm, neden gençlik?
Bu toprakların toplumsal mücadelesinin değişik anlarında görüldü ki; gençlik ilerici, aydın ve militan bir rol oynuyor ve bu rol çoğu zaman bütün toplumsal hareketin temel bir belirleyenine dönüşüyor. Gençlik, işçi sınıfının, emekçilerin mücadelesini çoğu zaman kendi mücadelesi olarak algılayıp öne atılmıştır. Üniversiteler, liseler bu mücadelenin izlerini taşır, taşımaya devam ediyor.
68’e devrimci rolünü veren binlerce gencin iradesi selamlanmalıdır. Faşizme ve emperyalizme karşı idam sehpalarını tutuşturan, Denizlerin, Yusufların, Hüseyinlerin genç ve aydınlık yüzü yıllar sonra bile hala ışık oluyor bize. Üniversitelerden çıkıp köy köy, şehir şehir dolaşan, İbrahim Kaypakkaya’ların ser verip sır vermeyen iradesi bilincimize yol gösteriyor. Mahirlerin feda ruhu, direngenliği binlerce gencin ideallerini besliyor
GENCİZ!
Gençlik… Zengin mücadele deneyimleriyle dolu bir tarihe sahip ve böyle de olması gerekir. Çünkü gençlik aydınlanmanın, yeninin, ilerinin fitili olabilecek en önemli kuvvetlerdendir. Sorgulamayı, soru sormayı, reddetmeyi ilk o başarmalıdır. İlk o ileriye atılabilmeyi ve yeni bir yaşam düşü için savaşacak iradeyi gösterebilmelidir.
Evet genciz... Aydınlık düşlerin, gülümseyen ve parıldayan yeninin vazgeçemeyeceğimiz özgürlüğün ve bitip tükenmez arayışın adıyız.
Evet genciz... Bize dayatılana değil, inandığımız istediğimiz dünyaya ulaşmak için dur durak bilmez bir enerjiyle doluyuz.
Evet genciz… Başka bir dünyanın mümkün olduğunu kazıyarak bilincimize, dünyayı çaresizlikten kurtaracak formülü mutsuz milyonların umuduna dönüştürmek için varız.
Evet genciz... Ve bizler sosyalizm idealinin genç sesiyiz.
Neden sosyalizm?
Çünkü kapitalizmin bize verebileceği hiçbir şey yok, olamaz da.
Çünkü kapitalizm, bir avuç sömürücü zenginin refahı mutluluğu için milyarların açlığı düşkünlüğü sefaleti çaresizliği anlamına geliyor.
Çünkü kapitalizm, yerlerinden yurtlarından edilmiş toprakları işgal edilmiş halkların ölüm fermanıdır.
Çünkü kapitalizm, dizginsiz sömürünün adı olan emperyalizmin kaynağıdır. Dünya bir avuç sömürücünün, emperyalist yayılmacı siyasetinin kurbanı haline getirilmek isteniyor. Filistin’de kurşunlanan çocuklar, Irak’ta katledilen yüzlerce insan, Afganistan’da zorla göç ettirilen binler, kapitalizmin ve emperyalizmin savaş politikalarının kurbanı oluyor.
Çünkü kapitalizmin adaleti sayesinde, raflarda yiyecekler çürüyüp giderken her gün binlerce çocuk, yaşlı, genç açlıktan ölebiliyor. 21.yy’ da her gün yüzlerce çocuk önlenebilir hastalıklardan dolayı hayatını kaybedebiliyor.
Çünkü kapitalizm eşitsizliğin, adaletsizliğin, işkencelerin, baskıların, işgallerin adı...
Çünkü kapitalizmin biz gençlere verebileceği tek şey, geleceksizliktir.
Çünkü kapitalizm kar uğruna her şeyi satılığa çıkarmıştır. Eğitim de bunun önemli bir parçası. Harçlar, kayıt paraları, özelleştirilen okullar, eğitim hakkının her geçen gün daha fazla yok edilmesin neden oluyor. Yüz binlercemiz ÖSS engeline takılarak üniversite kapılarında sürünüyor, öte yandan binlerce üniversite mezunu da KPSS engeli bir yana, elinde diplomasıyla işsizlikle debeleniyor. İşsizliğin girdabındaki bizler; intiharların, yozlaşmaların, bunalımların, umutsuzluğun eşiğine sürükleniyoruz.
Çünkü kapitalizmde soru sormak yasak, düşünmek yasak, araştırmak yasak, genç olmak yasak… Bunlar sadece sömürücü sınıfların kullanma hakkına açık.
Çünkü kapitalizmde bizlerin ne düşündüğünün ne istediğinin hiçbir önemi yok. Bizim adımıza ya YÖK, ya ÖSYM ya da devlet karar verebilir ancak. YÖK sisteminin dışına çıkarsak eğer, ya teröristlikle suçlanırız ya soruşturmalara maruz kalırız ya da cezalar sonucunda okullarımızdan atılırız. Kapitalizmin gençliğe sunduğu özgürlük anlayışı işte bu! Sesini çıkarma, çıkartana aldırma, haklarını unut, düşünme, sorgulama, reddetme… Yalnızca sana söylenenlere uy!
Biz reddediyoruz. Kapitalizmi de onun düzenini de reddediyoruz. Her gün daha fazla çürüyen bu sistem, tarihin çöplüğüne gitmeye mahkûmdur.
Sosyalist Gençlik Dernekleri, gençliğin sosyalist tutumunun öncüsüdür, onun sesi soluğudur. İnsanca yaşamayı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti savunan bizler bunun ancak sosyalizmde mümkün olduğunu biliyoruz
Sosyalizm insanlığın gerçek kurtuluşuna açılan kapıdır. Biz Sosyalist Gençlik Dernekleri, bu ideali daha fazla gencin umuduna dönüştürmek için varız. Kampuslarda, okullarda, sokaklarda bunu anlatmak sosyalizm saflarında çoğalarak birleşmek için varız. Yeni dünya düzeni aldatmacasına, kapitalizme, emperyalizme karşı gerçek alternatifin sosyalizm olduğunu göstermek için varız. Biz ezilenlerin umudu olmak için varız.
Sosyalist Gençlik Dernekleri olarak sosyalist düşünceyi yaymak, geliştirmek
İddiamızın yanı sıra temel sorunlarımıza karşı mücadele yürütüyoruz. SGD’ler olarak, tepemizde yıllardır eksik olmayan YÖK’e karşı özerk demokratik üniversiteyi savunuyoruz. Üniversiteleri kışlaya, öğrencileri de askere çevirmeyi amaçlayan YÖK mücadelemizin hedefindedir. Tek tipleştirmeye, robotlaştırmaya karşı sorgulayan, reddedebilen, düşünen ve haklarına sahip çıkan bir gençlik olmak; YÖK düzenine karşı çıkmakla başlayacaktır.
Üniversitelerin gerçek sahibi olan öğrenciler, öğretim görevlileri bu mücadelenin büyütülmesinin temel dinamikleri olacaktır. Sosyalist Gençlik Dernekleri eşit, parasız, bilimsel, anadilde, demokratik eğitimi savunur. Eğitimin özelleştirilmesine, paralı hale getirilmesine karşı mücadele yürütür. Üniversite kapılarında kurulan alternatif üniversitelerde, ÖSS merkezlerinin önünde yapılan eylemlerde, liselerde yapılan şenliklerde, sayısız panelde, kurultayda hep aynı amaç yön verdi bize.
Eğitim parasız olmalıdır ve bu en doğal ve insani hakkımızdır. Eğitim nitelikli olmalıdır. Beyinlerimiz milliyetçilikle, anti-bilimsel fikirlerle yozlaştırılmamalı, ezberleyerek değil öğrenerek, pratikte uygulayarak kavramayı hedef alan bir eğitim sistemi anlayışı kurulmalıdır.
Eğitim eşit olmalıdır. Bir avuç "ayrıcalıklı" kesimin çocukları milyarlarca liralık harcamalarla en iyi okullarda okuyup üniversite sınavı çilesi çekmezken, milyonlarca işçi-emekçi çocuğu geleceğinden bir haber seçmeci-elemeci sınav sisteminin kurbanı oluyor. Bizler de ÖSS'ye ve sınav sisteminin bu sonuçlarına karşı mitingler düzenledik, eylemler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.
Biz; susmayı değil soru sormayı amaç edinmiş kolektif paylaşımı hedefliyoruz. Eğitim atölyelerimiz, tartışma toplantılarımız bunları geliştirme isteğimizin bir sonucudur. Ayrıca yaz kamplarımız, kültürel-sanatsal faaliyetlerimiz de belirtilmelidir. Yeteneklerimizin geliştirilmesi ve buradan daha güçlü bir üretimin açığa çıkarılması önemlidir. SGD'ler olarak bu amaç ekseninde müzik grupları, tiyatro atölyeleri, şiir dinletileri, sportif faaliyetler, satranç futbol turnuvaları vb… kolektif çalışmalarla bu üretimi ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Okul ile ev arasına hapsolmuş asosyal, tekdüze bir yaşama karşı paylaşımları büyüttüğümüz çalışmalarla daha özgüvenli, daha yaratıcı, daha genç olmayı başarmak istiyoruz.
Sosyalist gençler olarak, toplumsal mücadelenin bir parçası olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. İşçi sınıfının, emekçi memurların, kadınların, Kürt halkının mücadelesinin yanındayız. Mayıs'larda, işçi grevlerinde ve eylemliliklerinde, emperyalist savaşa karşı duruşta, NATO'ya karşı yükseltilen tepkide, tecrite karşı gösterilen kararlılıkta, Kürt halkının mücadelesinde SGD'ler olarak yerimizi aldık.
SGD'ler militan mücadelelerin de öncü gücü olmuştur. 18 Mayıs'larda, 6 Kasım'larda, 13 Mart'larda gösterilen irade soruşturmalara ve baskılara anlamlı çıkışlar olmuştur.
Demokratik Lise İstiyoruz!
Liseli gençliğin sorunları çığ gibi büyüyor. Eğitimde fırsat eşitsizliği gün be gün artıyor. Artık katkı payını verenler ve vermeyenler ayrımı sınıflara, sıralar yansıyor. ÖSS kabusu, her yıl yapılan değişimlerle daha büyük bir sorun haline geliyor. Her yıl kendisini nasıl bir maratonun beklediğinden habersiz, liseliler koşturuyor bir üniversiteye kapağı atmak için. Liselerde yozlaşma artıyor. Geleceğinden umudunu kesenler geleceğini uyuşturucuda alkolde arıyor. Okul önünde, içinde uyuşturucu satışı yapanlar engellenmiyor, idare, polis göz yumuyor ya da yer yer doğrudan destekliyor. Okuldaki şiddete kaynaklık edenler, şiddeti önleme adı altında liselileri potansiyel suçlu ilan ediyor. Şiddet eğilimi olanları açık liselere almaktan bahsediyorlar. Liselerde disiplin yönetmeliği yeniden ele alınıyor. Hiçbir hakkı zaten olmayan liseliler daha fazla baskı altına alınacak. Bizler bu gidişata dur diyoruz. Geleceksizlik içinde kaybolmak, çetelerle anılmak, fırsat eşitsizliğiyle dışlanmak, paramız kadar okumak istemiyoruz. Demokratik bir lise istiyoruz. SGD’ler olarak bir taraftan liselilerin sosyalist düşünceler etrafında birleşmesini, aydınlanmasını, mücadele etmesini amaçlarken; diğer taraftan liselilerin yaşadığı sorunlar etrafında kendi birim örgütlenmelerini oluşturmaları gerektiğini düşünüyoruz. Liseli Öğrenci Birlikleri (LÖB) liselerde tüm bu sorunlara karşı tüm liselilerin birleşebileceği adresler olabilir.
“ Gerçekçi ol imkânsızı iste”
Biz SGD'li gençler; Che'nin "Gerçekçi ol, imkânsızı iste." şiarının öncüsü olma iddiasını taşıyoruz. Evet, iddiamız büyük ama biliyoruz ki "Herkes düşlerinin büyüklüğü kadar özgürdür". Biz özgürlük yürüyüşümüze yeni bir soluk kattık SGD'ler ile. Bu üç yılda eksikliklerimizle, hatalarımızla, başarılarımızla çok şey öğrendik.
Bizimle birlikte yürümek, üretmek, paylaşmak isteyen herkese kapımız açık…

Sosyalist Gençlik Derneği (SGD)

Sosyalist Gençlik Derneği İle Tanışın…

Sosyalist Gençlik Dernekleri, üniversite ve lise öğrencilerinin sorunlarını tartışmaları, kendilerini ifade etmeleri, geleceklerine sahip çıkıp örgütlenmeleri için kuruldu. Ankara Sosyalist Gençlik Derneği 2004’te gençlere alternatif bir yaşam için faaliyetlerine başladı. Faaliyette bulunduğu iki yıl boyunca eşit ve özgür bir toplumun sosyalizmde olduğunu söyleyen SGD’liler neler yaptı:

Gençliğin demokratik talepleri için mücadele veren SGD 6 Kasım’da üniversiteli gençlerin YÖK kıskacına hayır demek, newrozlarda Kürt gençlerinin sesi olmak, 8 Martlarda genç bayanların eşitlik taleplerini dile getirmek, 1 Mayıslarda işçilerin ve ezilenlerin mücadele gününde onlarla beraber olabilmek için Denizlerden, Mahirlerden, İbolardan, Şengüllerden, Erkutlardan öğrendikleriyle alanlardaydı.

Birlikte üretmenin coşkusuyla bir araya gelen sosyalist gençlerle 2004’te liseli gençliğin temel bir sorunu olan eşitsiz, seçmeci elemeci, elemeci ÖSS’ye hayır demek için ‘ÖSS-AOBP Kaldırılsın’ kampanyasını başlattık. İki aylık kampanya sürecinde liseli gençleri bir araya getiren SGD’liler bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Kampanya boyunca ÖSS-AOBP Kaldırılsın talepli imzalar Milli Eğitim Bakanlığına verildi. ÖSS’de alınan sıfırlar bizim değil MEB’in diyen bir de basın açıklaması yapıldı.

2005 yılında da ‘Liseli Gençlik Gençliğiyle Tartışıyor’ şiarıyla yola çıkan gençler lise önlerini mesken tuttu. Liseli gençliğe dayatılan yozlaşmaya, çeteleşmeye, uyuşturucuya, okul-idare baskısına, geleceksizliğe karşı onlarca liselinin bir araya geldiği lise kurultayları yapıldı. Keçiören, Tuzluçayır ve Altındağda yapılan kurultaylar liselilerin sorunlarını tartıştığı sinevizyon gösterilerinin olduğu , müzik gruplarının çıktığı kurultaylarda liseli gençliğin sorunlarına karşı örgütlenmesi beraber hareket etmesi gerektiği vurgusu öne çıktı.

Sonraki süreçte bir araya gelen liseliler, liseli etkinlikleri, piknikler, tartışmalar düzenledi. 1 Mayıs’ta ‘Sokağa, Eyleme, Özgürleşmeye!’ pankartıyla yürüyen 100’ü aşkın liseli özgürlük isteklerini haykırdı..

Şimdi ise deneyimlerimizden öğrendiklerimizle sesimizi daha gür haykırmak, daha güzellerini yapabilmek, liselerimize, geleceğimize sahip çıkmak için yolumuza daha güçlü devam ediyoruz. Ve biliyoruz ki daha güzellerini yapabilmek için hepimizin harekete geçip örgütlenmesi gerekiyor. O yüzden sıra sende, haydi SGD’lere örgütlenmeye!

Adres: İstanbul

şehit muhtar mahallesi süslü saksı sokak keskinler işhanı 21/3 beyoğlu /istanbul

Adres: Ankara

Konur 1, Yiğit Apartmanı,9/5 , Kızılay/ANKARA

Adres: Bursa

Alamescit mahallesi Tuzpazarı sokak Pehlivanoğlu işhanı kat 4 no 29 Osmangazi/BURSA
16
ESP / Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP)
« Son İleti Gönderen: SoLForum Haziran 03, 2020, 07:06:49 ÖS »
Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP)

İLERLEMEK

Eylül’den bu yana izlenen politikanın ruhu, bu sözcüktür: “Örnekler yaratarak” ve “kendi gücüne dayanarak”; ama her durumda “ilerlemek”. Bu sözcüğün şimdiki koşullarda içerdiği anlamların eksiksiz anlaşılması gerekir. “İlerlemek”, çok kesin ve tartışmasız bir komut olduğu kadar, bir taktik pozisyon tarifidir aynı zamanda.

Yani, bu komuta göre pozisyon almamış bir yönetici organın yahut kadronun görevini doğru yapması mümkün değildir. “İlerlemek”, bu geçiş döneminin anahtar kelimesidir; önemi ve önceliği bu kadar nettir.

Eylül saldırısının ardından, belli bir dönem boyunca mücadele, saldırıyı ayakta karşılama, durdurma aşamasında yoğunlaştı. Siyasal olduğu kadar, ideolojik ve moral önemi de büyük olan 18 Kasım gecesi başta gelmek üzere, iki aylık dönemin toplam verileri, artık bu aşamanın geride kaldığını, gündemimizin saldırıyı püskürtme aşamasına geçmek olduğunu ortaya koyuyor.

Bu dönemin ufuk çizgisi, aktif savunma hattında mevzi savaşı yürüterek alan genişletmek olarak tanımlanabilir. Bu çizginin bağlandığı hareket tarzı ise, yayılarak derinleşmektir.

Her kurumun, alanın, kesimin kendisini cazibeli bir çekim merkezi olarak örgütlemesi, kendi etrafında esneyerek genişleyebilen spiral daireler çizmesi, bu dairelerin içinde ve çevresinde arı kovanı gibi bir kitle ilişkileri sirkülasyonu yaratması, böylece oluşturduğu manyetik ‘çekim alanını’ politik- örgütsel bir güce dönüştürmesi esastır. Demek ki, bütün temel kuvvetler, genişleyerek ilerleyecek, yayılarak derinleşeceklerdir. Çevre çeper ilişkilerinin çok somut olarak tarif edilmiş ve çok denetlenebilir şekilde disipline edilmiş çalışma programları içinde organize edilmesi, dolayısıyla kitle ilişkileri ağına uzanabilecek yeni köprülerin oluşturulması, ilerlemek ve yayılarak derinleşmek için zorunludur. Tek tek alanlar ve kesimler, bu görevini yerine getirebildiği ölçüde, kolektifin tamamı alan genişletme politikasında başarı kazanabilir.

Bu ‘yayılma’ yönelimine muhakkak ‘derinleşme’ çabası eşlik etmelidir. Yayılmak, taraftar ve sempatizan ilişkilerinden kitle ilişkilerine, kitle ilişkilerinden dosdoğru kitlelere doğru genişlemektir. Derinleşme ise, yukarıda tarif edilen sarmal yay biçimindeki genişlemeyi organik bir enerjiye, yani örgütsel bir kuvvete dönüştürmektir. Yeni ilişki varsa, yeni kadro varsa, yeni örgüt varsa; derinleşme var demektir. Siyasal etki ve sempati, suya atılan taşın oluşturduğu halkalar gibi yayılıyorsa, çalışma alanları çoğalıyorsa, harekete geçirilen kitle ilişkilerinin sayısı artıyorsa, hücum edilen kitlelerin niceliği büyüyorsa; yayılma -dolayısıyla alan genişletme- var demektir. Kesinlikle var olanla yetinmeyeceğiz. Mevcudu koruma anlayışı, statükoculuktur, sağcılıktır. Büyük düşüneceğiz. Atak halinde olacağız. Siyasal etkimizi mutlaka örgütsel kuvvete dönüştürmeyi bileceğiz; hatta dönemin bir politik esprisi olarak örgütsel güce dönüştürülemeyen siyasal etkiyi siyasal etkiden saymayacağız; büyük bir saygınlığı ve prestiji bulunan kolektifin politik etkisini kadroya, örgüte dönüştürmenin bir niteliksel dönüşüm olduğunu ve bunun da aslında ‘iktidar olmak’ anlamına geldiğini unutmayacağız. Örgütsel güce dönüştürülememiş siyasal etkinin uçucu olacağı, kendi başına asla kalıcı olamayacağı bilindiğine göre; yeni araçlar bulma, yeni biçimler yaratma, yeni kadrolar yetiştirme, yeni mevziler kurma konusunu, genel geçer bir konu olarak değil, bu anın çok somut bir görevi olarak ele alacağız. Aktif savunmanın esprisi, mevzi savaşının mantığı, alan genişletmenin ruhu nihayetinde budur; bunu başarabildiğimiz ölçüde, üzerimizdeki ablukayı da kırmış, hasmımızın iradesi üzerinde caydırıcı bir etkide bulunmuş oluruz.

Örneğin, Cumartesi mevzisini düşünün: 21 Eylül saldırısıyla geniş bir alan üzerinde mevzilerinizi basan faşist teröre karşı, siz de aynı derecede geniş bir alan üzerinde ve gene eş zamanlı olarak karşılık vermiş oldunuz. Üstelik bunu her hafta yaparak hamlenize hem devamlılık kazandırdınız, hem de sistematik ve periyodik olmasının disipline edici özelliğinden yararlandınız. Yani tamamen eşitsiz koşullardaki bir çarpışmada inisiyatif ve ateş üstünlüğünü kısa zamanda ele geçirmenin, böylece karşı saldırıya girişmenin (ki başka türlü aktif savunma olmazdı) imkanlarını yarattınız. Cumartesi, mevzi savaşını yeni mevziler açarak yürütmenin bir örneğidir. Kurumsal mevzilerinize yönelik saldırıyı sadece o mevzilerinizin varlık hakkına sahip çıkarak ve onların yörüngesini (dolayısıyla sosyal meşruiyetini) büyüterek değil, bir sokak mevzisi olarak Cumartesi hamlesini yaparak da püskürtmeye girişiyorsunuz. Böylece, mevzilerinizin hem sayısını arttırarak, hem de biçimini çeşitlendirerek alan genişletmiş oluyorsunuz. Ancak Cumartesi’nin alan genişletme politikasına sunduğu katkı, yalnız kurumlardan farklı tipte bir mevzi olmasıyla sınırlı değildir. Cumartesi, sokakta kurumsallaştırılmış bir mevzi olarak, kapsama alanının çapıyla da alan genişletme politikasının önemli bir aracıdır. Orası bir hafta gençliğin öğrenim haklarına, bir hafta işçilerin örgütlenme ve eylem hürriyetine kürsü olurken, bir sonraki hafta Alevilerin düşünce ve inanç özgürlüklerini dile getirdikleri bir platform olabilir. Bir hafta kadınlar, bir hafta tutsak yakınları, bir hafta selzedeler yahut depremzedeler, bir hafta 301 ve TMY mağdurları, bir hafta Kürtler, birkaç hafta bunların bir bölümü veya tümü birden o mevziden kendi taleplerini seslendirebilirler. Bütün şehirlerdeki Cumartesi meydanlarının işte böyle birleşik ve kolektif bir buluşma alanı olacak şekilde örgütlenmesi ve planlanması da alan genişletmenin bir parçası olarak algılanmalıdır.

Rahatlıkla anlaşılacağı üzere, “özgürlük istiyoruz” kampanyasının zaten kendisi, tamamen bir ‘alan açarak ilerleme’ planıdır. Bu kampanyanın çok geniş tutulan sınırlarının içine öğrencilerin ve öğretim üyelerinin okullardaki kışla düzenine, soruşturma ve atılma terörüne karşı yürütecekleri mücadeleyi dahil etmek mümkün olduğu gibi; kadınların töreye, dört duvara, ata-erkeye, şiddete, baskıcı ve ayrımcı yasaya, cinsiyetçi uygulamaya karşı eşitlik ve özgürlük taleplerini koymak da olanaklıdır. Tecride ve F tipi zindan uygulamalarına maruz kalan tutsaklar ile yakınları kadar, örneğin Kürtler de haklarını “özgürlük istiyoruz” kampanyası etrafında ve içinde gündemleştirebilirler. Demek oluyor ki, kampanya yürütücüleri, alan genişletme politikasını, kampanyanın ağzını değişik toplumsal kesimlerin talep ve ihtiyaçlarına doğru esneterek/ açarak da uygulamalı; yayılarak derinleşme doğrultusunu kampanyanın tıpkı alanı gibi, bileşimini de zenginleştirmeyi başaracak şekilde sürdürmelidir. Böylece demokratik devrimin özü olarak ifade edilegelen ‘siyasal özgürlük’ meselesi, salt bir propaganda konusu olmaktan çıkartılıp güncel bir ajit-prop ile somut bir eylem ve örgütlenme konusu yapılmış olmakla, ileride incelenmeye değer bir politik deneyime dönüşebilecektir.

Bir aileler hareketi yaratmaya dönük olarak ortaya konulan mücadele perspektifi de aynı kapsamda ele alınmalıdır. Aileler hareketinin yaratılması ve örgütlenmesi, iki aydır soluk soluğa yürüttüğümüz bu dinamik kampanyanın şu aşamadan itibaren öne çıkartılacak başlıca temel unsurlarındandır. Bu, sürekli bir hareket olmayabilir, konjonktürel bir hareket olarak kalabilir; hiç önemli değil. Tutsak yakınları hareketine özellikle şimdi çok ihtiyacımız var. Alan genişletmenin, yayılarak genişlemenin, ilerlemenin bir ölçüsü de bu olacaktır. O yüzden bütün yerellerde ve temel alanlarda artık yüzlerle sayılan tutsak yakınlarını belirlenmiş perspektifler ve karara bağlanmış etkinlikler üzerinden örgütleme ve hareketlendirme görevi somut olarak planlanmalı ve kararlılıkla denetlenmelidir. Bu, tüm kolektifin duyarlı olması gereken bir konudur; ailelerle ilgilenme işini belirli kişilerin veya alanların sorunu olarak görmek yanlıştır, aşılması gereken bir ilgisizlik türüdür. Kayıplar kampanyasında, 1996 Ölüm Orucu’nda ailelerin oynadığı muazzam devrimci rol hatırlanmalıdır. Aileler hareketinin sansürü delen, tutsakların elini dışarıdan tutan mücadele tarzını geliştirmek için nerede olursa olsun tutsak yakınlarına ulaşmak, onları bir araya getirmek, dayanışmayı örgütlemek görevi, tüm kolektifin gündeminde olmalıdır.

İlerlemek, alan açarak ilerlemek, büyük düşünmeyi gerektiriyor. Böyle kritik zamanlarda ya sınırlarınız kalınlaşır, sözde gerçekçiliğin karamsarlığında hedef küçültür, özgüvensizleşir, güya nesnel şartları iyi okuyup sağcılaşır ve pasifize olursunuz; ya da görüntünün ardındaki gerçeği görürsünüz. Tarihte hepsinin de örneği var; bizim öz tarihimizde de var. Şimdi geride bıraktığımız iki ayın deneyimi çok somut gösteriyor ki, yapıcılar, görüntünün ardındaki gerçeği görüyorlar: Tarihin bu en ‘belalı’ zamanında, evet tam da bu zamanda ve belalarıyla birlikte, sanılandan çok daha büyük fırsatlar ve imkanlar sunduğunu anlıyorlar, seziyorlar. Şimdi devrimcilerin, antifaşistlerin, demokratik-ilerici çevrelerin, kitle ilişkilerimizin ve hareket halindeki kitle bölüklerinin bize yönelik ilgi ve duyarlılığının en sıcak, en yüksek, en belirgin olduğu dönem. Üstelik 13 yıllık tarihin birikimi ve mirası ile son üç-dört yılın dinamizmi ekseninde gelişen başarılı mevzi savaşımız vesilesiyle daha belirgin bir saygıya da dönüşmüş durumda. İşte bu gerçeği bir fırsatlar ve olanaklar zincirine çevirmenin onlarca biçimi, türü, zemini var. Üç ay sonra değil, şimdi değerlendirilebilecek türden somut fırsatlar ve olanaklardır bunlar. Ancak büyük düşünmek, o güncel fırsatların/imkanların ötesini de görebilmek, stratejik bakabilmek demektir. Bir an için Eylül saldırısıyla giden (ama bir gün mutlaka geri alacağımız) o büyük hazineyle birlikte aynı saldırı dalgasının kaçınılmaz olarak dayattıklarını düşünen her yapıcı, ortaya çıkan yeni fırsatları ve devrimci olanakları anlayabilecektir. Toplumlar tarihinde de böyledir. İnsanlık tarihi boyunca en büyük buluşlar ve en esaslı kopuşlar çoğunlukla kriz anlarında olmuştur. İnsanlık ne zaman kıtlık çektiyse, yeni besin kaynakları bulmuştur. Ortaçağ karanlığının en koyu anı, bilimin ilk parlak ışıklarının patlak verdiği andır. Böylesi anlar, yeni’nin, oluşmakta olanın boy sürdüğü, eskinin aşıldığı sıçrama anlarına da dönüşebilir. İçinde bulunduğumuz ‘an’, büyük bedeller pahasına ilerleyişini sendelemeksizin sürdüren öncü için, kendini yenileme, eskimiş yanlarına vurma, geriye çekici alışkanlıklarından kopuşma ve yeni tarzda derinleşme için bir fırsattır. Öncünün bağrında filizlenmiş bulunan yeni güçler tereddütsüzce öne atılacak, kendi zihinlerindeki sınırlarla birlikte eskinin alışkanlıklarını da yıkacaklardır. 10 Eylül’ün çocukları, boşalan görev yerlerini dolduracak ve yeni tarzın bereketli toprağını işleyeceklerdir.

Öyleyse sınırlara saldırmak da alan genişleterek ilerlemenin bir parçasıdır; hatta ideolojik varoluş tarzıdır. Kötümser gerçekçilik bizden uzak dursun. İyimser gerçekçiyiz biz. “Olmaz”, “yapamayız”, “nesnel koşullar”, “zorlamaya gerek yok”, “sen bizim hala 7 Eylül’de mi olduğumuzu sanıyorsun” ve daha bir sürü klişe; güya acayip gerçekçi söz parçacıkları… Birbirimizle konuşurken, tartışırken yoldaşça nezakete ve inceliğe özen göstereceğiz ama kendi kendimizle tartışırken bu lafların düpedüz gericilik olduğunu söylemekte hiç tereddüt geçirmeyeceğiz. Sıradan akıl, ortalama yaklaşım, yüzeysel bakış, bizden uzak dursun. Ezber bozacağız, başka türlü yapacağız, derin ve geniş düşüneceğiz. İlerlemek, başka nasıl mümkün olabilir? Tabii ki gerçekçiyiz. Atılım’ın yayın yönetmeni tutukluydu, yayın koordinatörü tutukluydu, editörleri sürek avındaydı, bilgisayarlarına el konulmuştu, muhabirleri kuşatmadaydı, binası ablukadaydı, kuruş meteliği yoktu; Atılım’ın yayını birkaç hafta aksayabilirdi ve hiç kimse de ‘niye aksamış’ diye sormazdı. Oysa Atılım, her hafta çıktı! İşte Atılım’ı Atılım yapan budur. Gerekçe peşinde koşmamak… Bahane üretmemek… İzahçılığın esiri olmamak… Her şart altında hedefini korumak ve oraya ulaşmak. Öyle olmasaydı Eylül saldırılarını ayakta karşılayarak, göğüsleyerek, yıkılmayarak yolumuza devam edebilir miydik? Demek ki bir de devrimci gerçek vardır, devrimci gerçekçilik vardır.

Aralık ayı birkaç açıdan hapishaneler konusunun özellikle gündemleşeceği bir dönem olacaktır. Diğer yandan Aralık, 10 Eylül tutsaklarının parça parça yargılanacağı, dolayısıyla mahkemelere yönelik özgün faaliyetlerin yürütüleceği ay olarak planlanacaktır. “Özgürlük istiyoruz” kampanyasının üçüncü ve son periyodu olan bu zaman kesitinde uygulanacak politikanın iç ve çevre hatları, daha sonra ayrıca işlenecektir. 2007’yi ideolojik, siyasal ve örgütsel olarak kuvvetli bir rüzgarla selamlayacağız. Şimdi ilk görev, ileriye doğru süren yürüyüşümüzü durdurmadan, son iki ayın deneyimlerini sindirmek, eksikleri ve yanlışları hızla gidermek, önümüzdeki haftalara daha bir anlamış ve öğrenmiş olarak bakmaktır.
17
Halk Cephesi / Halk Cephesi
« Son İleti Gönderen: SoLForum Haziran 03, 2020, 07:05:02 ÖS »
EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK, FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ, KAPİTALİZME KARŞI SOSYALİZM MÜCADELESİ VERİYORUZHaklar ve Özgürlükler Cephesi Türkiye’de Demokratik mücadelenin öncüsüdür. Demokratik mücadeleyi meşruluk temelinde yürüten devrimci bir cephe olma özelliği taşıyor. Bu yanıyla HÖC bir geleneğin temsilcisi olarak 1968 yılından bu yana yürütülen Anti-emperyalist, Anti-Oligarşik bir mücadelenin Türkiye’deki tek sürdürücüsü olma onurunu taşımaktadır.Nasıl bir gelenekten Geliyoruz? Nasıl Bir Tarihe Sahibiz?Avrupa’da gelişen ve tüm dünyayı etkileyen 68 kitle hareketlerinden bağımsız, 50 yıllık bir revizyonist geleneği reddeden, devrimci bir ayrışmanın sonucu olarak ortaya çıktı. İlk temsilcileri o günün koşullarında gençlik hareketi içinde yer alan ve anti emperyalist eylemlere öncülük ve önderlik eden Mahir Çayan’lardır. Bu gelenek kendini yasalarla sınırlamayan, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı her koşulda, her türlü meşru yöntemle mücadele içinde gelişti. Ve 30 Mart 1971’de Kızıldere’de net şeklini aldı. Ogün bu geleneğin yaratıcıları olan Mahir Çayan ve yoldaşları katledilse de geriye bir mücadele manifestosu bıraktılar. Mahir’lerden devralınan mücadele geleneği bugünlere taşındı.1970’li yılların ilk evresinde “Dev-Genç” olarak ortaya çıksa da kendini gençliğin mücadelesiyle sınırlamamıştır. Köylülerle birlikte Ege Bölgesin’de Manisa ilinde, Tütün Mitingleri örgütlerken, Türkiye’de işçiler açısından bir dönüm noktası olan 15-16 Haziran İşçi Direnişi’nde İşçi eylemlerini örgütledi. 1 Mayıs’larda alanlarda “devrimci 1 Mayıs”ın temsilcisi oldu. Akademik-Demokratik Mücadelede Gençliğe İYÖKD(İstanbul Yüksek Öğrenim Derneği) olarak öncülük ederken, İşçilere Devrimci İşçi Hareketi, kadınlara Devrimci Kadın Hareketi’yle öncülük etti. Gecekondularda halkla birlikte yıkımlara karşı direndi, halkın konut sorununa çözüm bulmak için halkla birlikte konutlar yaptı,mahalleler kurdu. 12 Eylül 1980 öncesi faşist terör saldırılara karşı halkın can güvenliğini sağlamak için, FTKSME’leri (Faşist Teröre Karşı Silahlı Mücadele Ekipleri) kurarak faşizme karşı mücadelenin öncüsü oldu. Halkı mücadelenin içine katarak halkın kendi öz örgütlenmelerini nasıl yaratması gerektiğini pratikte gösterdi, örgütledi.Bu gelenek ,12 Eylül 1980 Faşist Cuntası’nın hapishanelerde devrimci tutsakları teslim alma saldırısına karşı direniş içinde yer alıp devrimci kimliğini savunarak ölen ama teslim olmayan Abdullah Meral, Haydar Başbağ, Hasan Telci’lerden alıyor gücünü. 12 Eylül 1980 Cuntası sonrası hapishanedeki tutsakların sesi soluğu olan Tayad’ın cuntaya karşı yapılan ilk demokratik eyleminden, Taksim Meydanı’na çelenk bırakma eyleminden geliyor bu gücü. Dev-Gençlilerin üniversiteli gençliğin akademik demokratik hakları için başlattığı 1987 Nisan direnişlerinden; 12 Eylül sonrasında ilk kitlesel işçi direnişi olan “88 Bahar Eylemleri”nden; 1980 sonrasının ilk grevi olan Migros İşçileri’nin grevinden; 36 ayrı gecekondu mahallesinde halkın konut, yol, su, elektrik, ekonomik ve demokratik hakları için kurulan derneklerinden ÇİHKAD’lardan (Çiftlik Halk Kültür Araştırma Dayanışma Derneği), GÜLKAD’lardan (Gülsuyu Halk Kültür Araştırma Derneği) alıyor gücünü.

İşsizliğe çare olarak halkın geliştirdiği işportacılık da bir iştir ve bu alanda da ilk örgütlenmeyi yine 96 Ölüm Orucu direnişinde yaşamını yitiren Yemliha Kaya’ların öncülüğünde kurulan İŞPOR-DER(İşportacılar Dayanışma Derneği) ve 12 Eylül 1980’den sonra örgütlenmeleri yasaklanan-sendikaları kapatılan memurların ilk örgütlenmeleri olan Sağlık-Sen(Sağlık Emekçileri Sendikası), Bem-Sen(Belediye Emekçileri Sendikası) bu gelenek tarafından kurulmuştur.HÖC’ün önceli HÖP’tür. Yani Haklar ve Özgürlükler Platformu. İçinde Memurların demokratik hakları için kurdukları Devrimci Memur Hareketi’nin, İşçilerin Devrimci İşçi hareketi, Gençliğin-özellikle de öğrenci gençliğin Dev-Genç’i, mahallelerin DSG’i(Devrimci Sol Güçler) ile bir araya geldiği hayatın her alanında sorunları gören ve çözüm üreten, eylemleriyle, örgütlenmeleriyle alternatif olan HÖC (Haklar ve Özgürlükler Cephesi) bu örgütlenmelerin daha nitelikli hale gelmesiyle oluşan demokratik bir cephe örgütlenmesidir.Bugün Türkiye’de 33 il ve ilçesinde bulunan Temel Haklar ve Özgürlükler Dernekleri’nin oluşturduğu Temel Haklar Federasyonu, 36 ilde öğrenci gençliğin akademik-demokratik haklarının mücadelesini veren Gençlik Federasyonu, Kültür ve Sanat Alanında Türkiye’de ve dünya çapında halkların sesi soluğu olan Grup Yorum-İdil Kültür Merkezi, Hukuk mücadelesini sadece mahkemelerle sınırlamayıp müvekkillerinin hakları için gerektiğinde kendisi de müvekkilleriyle aynı eylemde yer alıp dünyada avukatların günü olarak kutlanan 5 Nisan 2006’da kendisi de “F Tipi Hapishanelerdeki Tecritin Kaldırılması” talebiyle ölüm orucuna başlayan Avukat Behiç Aşçı ve bağlı bulunduğu Halkın Hukuk Bürosu, Türkiye’de tutsak yakınlarının kurduğu ve bu uğurda onlarca şehit ve tutsak veren TAYAD(Tutuklu ve hükümlü aileleri yardımlaşma derneği), Yayın alanında devrimci bir alternatif olma ve burjuva ideolojisine karşı devrimci-sosyalist ideolojiyle yayın yapan Yürüyüş Dergisi her biri kendi alanında Türkiye’de düzene karşı alternatif olan kurum ve yayınların örgütlenmesidir HÖC.Politika üretmediği hiçbir konu yoktur. Her konuda alternatif eylemler, etkinlikler, projeler üretmektedir. Temel Haklar Federasyonu kuruluşunun birinci yılında olmasına rağmen, halkı evsiz bırakmaya yönelik Türkiye iktidarının geliştirdiği “Kentsel Dönüşüm Projesi”ne karşı “Halkla Birlikte Çözüm” politikasıyla yıkım araçlarına karşı gecekondulularla birlikte dozerlere karşı barikatlar kurularak direnilmiştir. Türkiye’deki Kuş Gribi salgınında önlem almayarak halkın ölmesine sebep olan hükümeti “Kuş Gribi Değil AKP İktidarı Öldürüyor” sloganıyla yaptığı kitlesel gösterilerde alternatiftir. Ama sadece bunlarla da sınırlı değildir mücadelesi. Yine her mahallenin kendi sorunlarından yola çıkarak, kimi yerde uyuşturucuya, fuhuşa, hırsızlığa, kimi yerde internet cafelerin çocuklar üzerinde yarattığı olumsuz-yoz sonuçlara karşı Kütüphaneler projeleri, işsiz kalan kadınlara yönelik “Kadınlar İçin Mahalle İşlikleri” çalışması başlatmıştır. Gerekçesiz olarak kapatılan SEKA(Selülozik Kağıt Fabrikası)’nın direnen işçileriyle birlikte “Seka Halkındır Kapatılamaz” şiarıyla yaptığı eylemler ve bu eylemden dolayı onlarca kez uğradığı saldırılara karşı yılmamıştır. Şemdinli ve Yüksekova’da Kürt halkını hedef alan bombalı, silahlı kontrgerilla saldırılarına karşı Kürt halkına yönelik saldırılara karşı İstanbul’da yaptığı Taksim eylemleri, AKP önü açıklama-eylemleriyle ve yine bizzat saldırıya uğrayan Yüksekova ve Şemdinli halkının yalnız olmadığını göstermek ve saldırıyı yerinde incelemek için oluşturduğu heyetlerle o ilçelere yaptığı ziyaretlerle pratikte alternatif olduğunu göstermiş, göstermeye de devam edecektir.Yine TAYAD(Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Derneği)’ın 2000 Ekim ayından bu yana 6 yıldır süren Ölüm Orucu Direnişi’nin dışarıya taşıyan eylemleri ve yine bizzat üyelerinin Ölüm Orucu’nda hayatlarını feda etmeleri bunun pratikteki en somut göstergesidir.Gençlik Federasyonu bugüne kadar onlarca kez kampanyalar örgütlemiş, bu kampanyalar içerisinde birçok üyesi saldırıya uğramış, işkencelerden geçirilmiş tutuklanmıştır. Ortaöğrenim alanında öğrencilerin okullarda söz karar hakkı için başlattığı “Öğrenci Haklarımızı İstiyoruz” kampanyası bu konuda tektir.Kültür Sanat alanında OKM (Ortaköy Kültür Merkezi)’den İdil Kültür Merkezi’ne bir geleneği yaşatmaya devam etmektedir. Kültür merkezine bağlı olarak çalışma yürüten Grup Yorum kendi alanında tektir. 1986’dan bu yana 20 yıllık bir birikime ve tarihe sahiptir.Adaletin ve Hukukun ayaklar altına alındığı mahkeme duvarlarında “Adalet Mülkün Temelidir” yazısıyla adeta “mülkü olana adalet” i savunan mahkemelere sahip Türkiye’de hukukçularıyla da örnektir HÖC. Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatları 1988’den bu yana örgütlü olarak mücadele vermektedir.Haklar ve Özgürlükler Cephesi kendisini sadece Türkiye’yle sınırlı bir mücadeleye hapsetmemiştir . Emperyalizmin saldırısına uğrayan halklarla her türlü dayanışma ve birlikte mücadeleyi savunup, örgütlemiş, örgütlemeye de devam etmektedir. Geçmişte İstanbul Dolmabahçe’de Amerikan 6. Filosu’nun rıhtıma çıkan yankee askerlerine karşı kitlesel bir eylem düzenlemiş “6. Filo Ülkemizden Defol” diyerek yankee askerlerini denize atmıştır. Yine Filistin halkının direnişiyle dayanışma içinde olmuş, İsrail siyonizmine karşı mücadele etmiştir. Bugün de Irak’a 1990’dan bu yana yapılan emperyalist saldırganlığa karşı eylemler örgütlemiş, kampanyalar düzenlemiştir. 1990’da saldırı başlamadan önce “Emperyalist Savaşa Hayır” sloganıyla Türkiye’de tüm anti-emperyalist kişi ve kurumları bu konuda eylemlere katmıştır. Saldırı başladıktan sonra ise “Emperyalist Savaşa karşı Savaş” şiarıyla mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdürmüştür. Dünyanın birçok ülkesinde sosyalist iktidarların yıkılmasıyla “tarihin sonu” diyen emperyalizme karşı sosyalizmin bayrağını Türkiye’den daha da yükseğe kaldırarak sosyalizmi savunmaya devam etmiştir. Son Irak saldırısında Türkiye’de örgütlenen tüm eylemlerin içinde yer almış, örgütleyicilerinden olmuştur. Irak’taki işgale karşı eylem ve etkinlikler örgütleyen “Irak’ta İşgale Hayır Koordinasyonu”nun örgütleyicilerindendir. Irak’a saldırıyı engellemek için dünya genelinde örgütlenen “Canlı Kalkan” eylemine Türkiye’den Cihan Keşkek (Grup Yorum üyesi) ve Eylül İşçan (TAYAD üyesi) isimli iki üyesini Canlı Kalkan olarak Irak’a göndermiştir.Haklar ve Özgürlükler Cephesi devletin kendisine yönelik tüm baskı,yasak ve katliam politikasına rağmen çatısı altında bulunan 100’e yakın kurumuyla Türkiye’de her alanda hak ve özgürlük mücadelesi vermeye devam etmektedir.
18
HALKEVLERİ / Halkevleri Şube Listesi
« Son İleti Gönderen: SoLForum Haziran 03, 2020, 07:00:08 ÖS »
Halkevleri Şube Listesi

    Birinci Bölge
    Temsilci: Nuri Günay
        Avcılar Halkevi
        Bahçelievler Halkevi
        Beykoz Halkevi
        Ümraniye Halkevi
        Gaziosmanpaşa Halkevi
        Gültepe Halkevi
        İstanbul Halkevi
        Aşağımahalle - Kartal Halkevi
        Okmeydanı Halkevi
        Oruçreis Halkevi
        Sarıyer Halkevi
        Sefaköy Halkevi

    İkinci Bölge
    Temsilci: Mustafa Karabulutlar
        Tekirdağ Halkevi
        Uzunköprü Halkevi

    Üçücü Bölge
    Temsilci: Metin Kaya
        Bekirpaşa Halkevi
        Çenedağ Halkevi
        Hereke Halkevi
        Körfez Halkevi
        Saraybahçe Halkevi

    Dördüncü Bölge
    Temsilci: Mehmet Emre Battal
        Bursa Halkevi
        Eskişehir Halkevi
        Gültepe Halkevi
        İnegöl Halkevi
        Yıldırım Halkevi
        Akçağlayan Halkodası

    Beşinci Bölge
    Temsilci: Nejat Yaraş
        Bolu Halkevi
        Kilimli Halkevi

    Altıncı Bölge
    Temsilci: Hasan Coşar
        Gerze Halkevi
        Samsun Halkevi
        Ünye Halkevi
        Vezirköprü Halkevi

    Yedinci Bölge
    Temsilci: Şevki Keresteci
        Artvin Halkevi
        Giresun Halkevi
        Hopa Halkevi
        Kemalpaşa Halkevi
        Trabzon Halkevi
        Tonya Halkodası

    Sekizinci Bölge
    Temsilci: Osman Dalgalı
        Batıkent Halkevi
        Çayırhan Halkevi
        Dikmen Halkevi
        Hacıbektaş Halkevi
        Ilgın Halkevi
        Keçiören Halkevi
        Mamak Halkevi
        Saimekadın Halkevi
        Şirintepe Halkevi
        Yeniyol Halkevi
        Mamak Dostlar Halkodası

    Dokuzuncu Bölge
    Temsilci: Adnan Yılmaz
        Sivas Halkevi

    Onuncu Bölge
    Temsilci: Mahir Mansuroğlu
        Adana Halkevi
        Hatay Halkevi
        İskenderun Halkevi
        Mersin Halkevi
        Samandağ Halkevi
        Şakirpaşa Halkevi

    On Birinci Bölge
    Temsilci: Mustafa Tüm
        Antalya Halkevi

    On İkinci Bölge
    Temsilci: Nail Tursun
        Ayvalık Halkevi
        Çiğli Halkevi
        Gültepe Halkevi
        Konak Halkevi
19
TSiP / Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) PROGRAM ve TÜZÜĞÜ
« Son İleti Gönderen: SoLForum Haziran 03, 2020, 06:58:11 ÖS »
Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP)

PROGRAM ve TÜZÜĞÜ


GEREKÇE

Çağımız, çökmekte olan kapitalizmden sosyalizme geçiş çağıdır. Paris Komünü ile başlayan, Ekim Devrimi ile süren proletaryanın dünyayı değiştirme savaşımı, yaşanan bütün olumsuz gelişmelere karşın sürmektedir. Binlerce yıllık sömürücü sınıflara, düzenin sonsuz olmadığını gösteren Rus işçileri, yoksul köylüleri ve onların yarattığı Ekim Devrimi çözülmelere, yıkımlara karşın, yine de dünya proletaryasının ve halklarının esin kaynağı olmaya devam ediyor.

Sosyalizm,Yeni Dünya Düzeni koşullarında da kendi iç çelişkilerinden kurtulamayarak çürüyen emperyalist-kapitalizm karşısında, insanlığın ileriye doğru gelişiminin asal yönlendiricisidir.

Bugün yeryüzünde, geniş emekçi yığınların ve halkların ortak düşmanı emperyalizmdir. Bu olgu emperyalizme karşı dünyanın dört bir köşesinde yürütülen savaşımın çok yönlü bir bütünlük kazanmasını sağlar. Emperyalizmin kesin yenilgiye uğratılarak varlığına son verilmesi, başta dünya sosyalist hareketi olmak üzere, uluslararası işçi sınıfı eylemliliği ve ulusal kurtuluş savaşımlarının oluşturduğu dünya devrimci sürecinin bütünlüğünün ve dayanışmasının güçlendirilmesini zorunlu kılar. Tek tek ülkelerin halklarının sonuncu kurtuluşları, emperyalizme karşı verdiği savaşımda dünya devrimci sürecinin bütünlüğüne sonuna kadar bağlı kalmakla olanaklıdır. Günümüzde enternasyonalist dayanışma olmadıkça, hiçbir ülke halkı savaşımı sonuncu utkuya ulaştıramaz.

Emperyalizmin sömürüsü ve baskısı altındaki Türkiye halkının savaşımı bütün dünyadaki anti-emperyalist savaşımın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu savaşımın önderi işçi sınıfımızdır. Halkımızın sonuncu kurtuluşunu sağlamakla yükümlü olan işçi sınıfımız, emperyalizme karşı yürütülen savaşımın sonuna kadar kararlı biricik gücüdür. Çünkü ulusal sınırları çoktan aşıp uluslararası nitelik kazanmış olan sermayeye karşı savaşım veren bütün ülkelerin işçi sınıfının düşmanı tektir. Emperyalizm. Sonuncu ereği tektir; sınıfsız, sömürüsüz bir dünya toplumu. Bu somut durum işçi sınıfının birliği ilkesinin en yüce biçimi olan proletarya enternasyonalizmine sonuna dek bağlılığı zorunlu kılar.

Enternasyonalizm, Ulusların ve Halkların kendi geleceklerin belirleme türesini (Hakkını) önkoşulsuz sonuna değin savunmayı gerektirir. Böylece enternasyonalizmin halkların kardeşliği ilkesiyle çok daha kapsamlı ve güçlü bir biçimde yaşama geçirilmesi gerçekleşir. Öte yandan bölgesel gerginliklerin tırmandırılmasına, emperyalist işgallere karşı çıkmak ulusal kurtuluş savaşlarını desteklemek ve türesiz (haksız) savaşlara karşı durup, dünya barışını savunmak önemli enternasyonalist görevlerdendir.

Dünya emperyalist-kapitalist sistemine bağımlı, orta gelişkinlikte bir ülke olan Türkiye'de egemen üretim biçimi kapitalizmdir. Türkiye'de boy vermesi yüz yıl öncesine uzanan ve bu noktadan günümüze dek gelen süreç boyunca not etmeye değer erkin-yarışmacı bir dönem geçirmeyen kapitalizm, başlıca gelişmesine Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kavuşmuştur. Kapitalizmin bu başlıca gelişimi bütünüyle dünya kapitalizminin emperyalist döneminde yer aldığı ve palazlanmakta olan yerli burjuvazi, giderek emperyalizmle tam bir işbirliğine girdiği için, Türkiye kapitalizmi emperyalizme bağımlı olmuştur. Bu dönem boyunca, yerli burjuvazinin ortaklık içinde olduğu uluslararası finans kapitalinin tekelci niteliği ülke kapitalizmine de yansımış, ayrıca kapitalizm öncesinden gelen toplumsal koşulların zorlamasıyla Türkiye kapitalizmi tekelci bir nitelik kazanmıştır.

24 Ocak Ekonomik Kararları'yla başlayıp günümüze dek gelen süreçte Türkiye kapitalizminin tekelci niteliği daha da gelişmiş, emperyalizmle olan işbirlikleri güçlendirilerek ülke ekonomisinin bağımlılığı arttırılmış, dünya sosyalizm uygulamasındaki çözülmeyle birlikte, tek kutuplu duruma gelen dünyamızda Türkiye kapitalizmi dünya emperyalizminin olmazsa olmaz bir parçası durumuna gelmiştir. Dolayısıyla Türkiye tekelci burjuvazisi her türlü yetersizliğine karşın bölgemizde artık çok daha söz yetkisi olan yandır. Bu durumun sonucu ise Türkiye tekelci burjuvazisinin bölge pazarı üzerindeki pay istemleri, yayılmacılık eğilimlerini güçlendirmektedir.

Kapitalizmin, yani pazar için meta üretiminin ve buna bağlı olarak değişimin gelişmesi; bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kentlerde ve köylerdeki geniş emekçi yığınlarının önemli bir bölümünü, kendilerinin olan üretim araçlarından kopararak yoksullaştırmış ve işgüçlerinden başka satacağı bir şeyi olmayan ücretli köle durumuna getirmiştir. Özellikle son yıllarda büyük kentlerdeki nüfus patlaması ve bunun getirdiği sayısız sorunlar kapitalizmin ekonomik yasalarının nasıl acımasızca işlediğinin somut göstergesidir. Kapitalist toplumda gönenç düzeyinin göstergesi gibi ele alınan araba, beyaz eşya gibi asal gereksinmelere, üreticilerin küçük bir bölümünün sahip olması onların kredi ve borç kıskacı içinde boğuldukları gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Böylece üretim ve dolaşım araçlarının önemli bir bölümünün mülkiyetin elinde toplayan az sayıda kapitalist ve büyük mülk sahibinin karşısında, işçiler ve sömürülen diğer emekçiler yer almaktadır.

Üretim araçlarından koparılarak proleterleştirilen küçük üreticilerinde aralarına katılmasıyla daha da kalabalıklaşan işçi sınıfının durumu her geçen gün kötüleşmektedir. Yaygınlaşan kapitalistleşme sonucu işçi çalıştırma artsa bile daha ileri tekniklerin kullanılmasının hızla yaygınlaşması işçiye olan gereksinimi görece azalttığından, işsizler ordusu çığ gibi büyümektedir.

Kapitalist üretimin kaçınılmaz sonucu olan bu durum emeğin sermayeye bağımlılığını ve dolayısıyla sömürüye olan zorunluluğunu daha da arttırmaktadır.

Öte yandan kapitalist ekonominin denetimsiz yapısı sürekli olarak ekonomik bunalımlara yol açmakta, var olan kapitalist üretim ilişkilerinin yol açtığı bu durum, üretici güçlerin gelişmesini engellerken, proleterleşme ve tekellerin güçlenmesi süreçlerini hızlandırmaktadır. Üstelik ekonomisi, emperyalist sisteme bağımlı olan ülkemiz, bu sistemin gittikçe yoğunlaşan bunalımlarını daha da duyumsamakta ve bağımlı kapitalist ekonomi derin yaralar almaktadır.

Kapitalizm, emeğin üretkenliğini arttırarak yaratılan toplumsal değerin büyümesini sağlarken, bu toplumsal değerden yararlanma eşitsizliğini de beraberinde getirir. Bir avuç tekelciden ve onun gerici bağlaşıklarından oluşan sömürücüler, kapitalist mülkiyet ilişkilerinin bir sonucu olarak, toplumsal varsıllıkların büyük bir bölümüne el koyarken, tüm değerleri yaratan emekçiler yoksulluk içinde ve güçlükle geçinecekleri en az geçim koşullarında yaşamak zorunda bırakılırlar. Bu durum işçi sınıfının görece ve bazen kesin olarak yoksullaşmasına yol açarken köylülerin önemli bir bölümünün, küçük memur, zanaatkar, esnaf ve diğer halk tabakalarının yoksulaşmalarını son evreye vardırır. Bütün bu toplum kesimler var olan düzenin kötülüklerini, yoksullaşmanın getirdiği bağımlılığı, sömürünün yoğunlaşmasını, kıyım ve yaşama gevensizliğinin acısını ve öfkesini yüreklerinde duyarlar.

Toplumsal çelişkilerin gün geçtikçe büyüyüp derinleşmesi sınıf saflaşmalarını daha da belirginleştirmekte, sömürü ve baskıyla karşı karşıya olan toplum kesimlerinin kendi kurtuluşları doğrultusunda emperyalizme ve yerli ortaklarına karşı savaşımlarını birleştirmeleri için elverişli bir ortam yaratmaktadır.

Öte yandan kapitalist üretimin sosyal niteliği ile üretim ve dolaşım araçlarının özel mülkiyeti arasındaki kapitalist toplumun temel çelişkisi her geçen gün daha da derinleşmekte ve yükselen sosyalleşme düzeyi özel mülkiyet kabuğunu zorlamaktadır. Bu durumda, burjuva toplumunun yukarıda sıralanan çelişkilerinin kaynağı olan bu temel çelişkinin, işçi sınıfının erki ile çözülmesi gerekmektedir. Ancak böylece ekonomide kargaşayı ve devri bunalımları yaratan kapitalist üretim yerine sosyalist üretim temellendirilerek üretici güçlerin alabildiğine serpilip gelişmesi sağlanacak; ancak böylece toplumda küçük bir azınlığın, büyük bir çoğunluğu sömürmesine son verilerek var olan düzenden acı çeken geniş kitleler kurtarılmış olacak ve ancak böylece gönencin toplumun bütün kesimlerine yayılarak, toplumsal varsıllık kaynaklarının, aynı zamanda, sömürü ve yoksulluğun da kaynakları olması önlenecektir.

İşçi sınıfı, devrimci sürecin başını çekmek ve sonuna değin götürmek zorundadır. İşçi sınıfı üretim araçlarının özel mülkiyetinden yoksundur. Buna karşılık var olan düzende ezilen ve acı çeken diğer toplum kesimleri, üretimde nesnel konumları gereği özel mülkiyet alanında kalırlar. Ve var olan üretim ilişkilerinin sosyalist üretim ilişkileri ile değiştirilmesinde öncü rolü oynayamazlar.Bu nedenle işçi sınıfımızın, toplumdaki diğer sınıf ve tabakalardan, onların dünya görüşlerinden ve ideolojilerinden bağımsız örgütlenmesi, politikasını kendi sonuncu amacı doğrultusunda bağımsızca belirlemesi zorunludur.Bununla birlikte işçi sınıfının siyasi eylemliliği tüm sömürülen ve baskı altında tutulan diğer toplum kesimlerine, durumlarının umutsuzluğunu ve kurtuluşlarının, ancak işçi sınıfının yönetim erki ile birlikte olanaklı olacağını gösterir. Onları savaşımlarının yanılmaz bir doğa yasası gibi işleyen bilimselliğine ve haklılığına inandırmaya, aynı saflarda savaşıma katmaya çalışır.

Ülkemizde gerek sömürüye karşı yürütmekte olduğu ekonomik savaşımı yönlendirebilmesi, gerekse emperyalizme ve yerli ortaklarına karşı sürdürdüğü bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm savaşımını başarıya ulaştırabilmesi için işçi sınıfının örgütlü siyasi savaşım yürütmesi gereklidir. Ancak böyle yapmakla yönetim erki savaşımını verebilmesi, yönetime gelebilmesiyle yönetiminde uygulayacağı bir dizi köklü girişimlerle kendinin ve geniş emekçi yığınların geleceğini yok eden halk düşmanı komplo ve sabotajları önleyerek, halkın çıkarlarını koruması gerçekleşebilir. Ancak böyle yapmakla., bütün halkın kurtuluşunu sağlayacak olan kendi sonuncu amacı doğrultusunda toplumun yeniden biçimlendirilmesi olanaklı olur.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin amacı ve görevi; Türkiye işçi sınıfını bilimsel olarak zorunlu bu erk amacına doğru yöneltmek, bu savaşımında onu örgütlemek, ona bilinç ve savaşım kararlılığı kazandırmaktır.

Türkiye kapitalizminin gelişimindeki tekelci nitelik burjuva demokrasisinin yaygınlaşıp kökleşmesine olanak vermemiştir. Burjuvazinin ırkçılığı ve şovenizmi de burjuva diktatörlüğünü besleyip güçlendirmiştir. Bunlara etkin bir biçimde varlığını sürdüren kapitalizm öncesinden kalma keyfi davranışlar ve baskı yöntemleri de eklenince, alışılmış burjuva demokrasisinin kurum ve kuruluşlarının kalıcı biçimde yerleşmesi zorlaşmaktadır. Faşist ve dinci akımların varlığını sürdürmesine yol açan bu ortamda, tekelci burjuva zorlandığında ve koşullar elverdiğinde, emekçilerin savaşımları sonucu edinilen demokratik kazanımlar, cılız burjuva demokratik ortam yok edilerek faşist yönetimler getirilmektedir. Bütün bu koşullar demokrasi savaşımının ne ölçüde yaşamsal olduğunu gösterir. Ülkemizde halk düşmanı egemen güçler emperyalizmle işbirliği içindedir. Kendi çıkarları ile emperyalizmin çıkarları öylesine iç içe girmiştir ki; onların emperyalizmden bağımsız bir tutum göstermeleri, bilimsel olarak olanaksızdır. Halkımızın sömürülmesinde işbirliği içinde olan emperyalizm ve yerli ortakları, onun baskı altında tutulmasında da, ortak çıkarlarının sürmesi açısından işbirliği yapmak durumundadır. Demek ki halkımız emperyalizme karşı sürdürdüğü bağımsızlık savaşımında, eylemli olarak, onun yerli ortaklarını, ikisinin sömürü ve baskılarının sürekliliğini gerçekleştiren yönetimleri de karşısına almak zorundadır. Bu durumda bağımsızlık savaşımı ile bir bütün oluşturur.

İşte bu durumda, işçi sınıfımızın yakın ereği, emperyalizme bağımlı tekelci burjuvazinin ve bağlaşıklarının egemenliğine son vererek bağımsızlığı ve demokrasiyi gerçekleştirmektir.Bu amaç işçi sınıfının örgütlü öncülüğünde halkın demokratik yönetimini olanaklı ve zorunlu kılar. Ülkemizde çıkarları Bağımsızlık, Demokrasi ve Özgürlükten yana olan kesimlerin birlikteliğini gerektirir. Bu gereksinim Halk Cephesi'nde somutlaşır. Halk Cephesi'nin temelini işçi-yoksul köylü bağlaşıklığı oluşturur.

Ülkemizde üretici güçlerin gelişme düzeyi, bağımsızlık ve demokrasi doğrultusundaki girişimlerde, Demokratik Halk Erki'ni sosyalist istemlerle de karşı karşıya getirir. Toplumumuzda iş sınıfının bağımsız ve yönlendirici bir sınıf olarak yer almasının yol açtığı bu durum, Demokratik Halk Erki'nin daha ilk adımda, sosyalizm doğrultusundaki köklü dönüşümlerini olanaklı ve zorunlu kılar. Demek ki Türkiye'de bağımsızlık ve demokrasi için verilen savaşım, sosyalizm için verilen savaşım ile birleşir bütünleşir.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Demokratik Halk Erki'ne giden yolda halkımızın sürdürmekte olduğu bağımsızlık ve demokrasi savaşımında, emperyalizme ve gerici yönetimlere yönelen bütün anti-emperyalist ve anti-faşist girişimleri destekler, bu gibi eylemleri işçi sınıfının sonuncu çıkarları doğrultusunda, yörüngesine almaya çaba gösterir.

Ancak emperyalizme bağımlılığı, tekelci sermayenin egemenliğini ve anti-demokratik baskıları daha ince yöntemlerle pekiştirip yaygınlaştıran, her türlü iyileştirme (reform) girişimlerini tümüyle geri çevirir. Yine işçi sınıfının savaşımını yolundan saptırıp, burjuvazinin çıkarlarının peşine takarak ona zarar veren her türlü sapmaya, revizyonizme, sol serüvenciliğe ve işçi sınıfı dışı bir akım olan anarşizme karşı kararlı bir biçimde savaşır. Sosyalizm uygulamasındaki çözülmeyle birlikte sözde yenileşme kılığı altında sosyalizmi yok etmeye yönelik ikinci cepheyi açan yeni revizyonizme karşı ideolojik savaşım verir.


DEMOKRATİK HALK ERKİ'NİN AMAÇLARI VE GÖREVLERİ

Partimiz işçi sınıfı önderliğindeki, Demokratik Halk Erki'nin amaç ve görevlerini üç bölümde saptar.

I. POLİTİK AMAÇLAR:

1. Ülkemizi emperyalizme bağlayan bütün siyasi, ekonomik ve kültürel anlaşmalar yürürlülükten kaldırılacaktır.

2. Bağımsızlık, Demokrasi Özgürlük ve Sosyalizm ilkelerine uygun yeni bir anayasa, halkın demokratik katılımı ve tartışması yoluyla yapılacak, devlet ve toplum yaşamını ilgilendiren bütün yasal düzenlemeler bu anayasaya uygun olacaktır.

3. Ulusların kendi Yazgılarını Belirleme Hakkı ilkesine tümüyle uygun bir politika izlenecektir.

4. Kürt sorunu eşitlik, özgürlük ve gönüllülük çerçevesinde demokratik bir biçimde çözüme ulaştırılacaktır.

5. Başta komşularımız olmak üzere, gereken bütün ülkelerle dostluk ve saldırmazlık anlaşmaları imzalanacaktır.

6. Dünya devrimci sürecinin gerektirdiği enternasyonal dayanışmanın görevleri eksiksiz yerine getirilecek, anti-emperyalist politika, emperyalizm tüm dünyada kesin yenilgiye uğratılana değin kararlılıkla yürütülecektir.

7. Uluslararası düzlemde faşizm ve ırkçılıkla kararlı bir savaşım yürütülürken, Siyonizm ve İslam Fanatizmi'nin soyutlanması yönünde adımlar atılacak, emperyalist işgal ve askeri karışma (müdahalecilik) eğilimlerine karşı gerekli tüm önlemler alınacaktır.

8. Bütün yabancı sermaye kamulaştırılacak, yabancı anamal ve kredi ilişkileri halkın yararına demokratik halk devleti tarafından düzenlenecektir.

9. NATO'dan çıkılacak, ülkemiz ve dünya halklarına karşı yapılmış bütün gizli anlaşmalar açıklanacak, uluslararası güvenlik ve işbirliği, anlaşmazlıkların barışçı görüşmeler yoluyla çözümü, türesiz savaşların önlenmesi yolunda çalışılacak ve Ulusların Kendi yazgılarını Belirleme Hakkı ilkelerine uygun bir dış politika izlenecektir.

10. Her türlü faşist ırkçı, gerici halk düşmanı örgüt kapatılacak, yeniden örgütlenmelerine ve propagandasına olanak verilmeyecektir.

11. Her türlü halk düşmanı, komplo ve sabotaj girişimine, provokasyon ve açık saldırılara karşı iç düzen ve güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla, işçi ve emekçilerin gönüllü örgütlenmesi sağlanacaktır.

12. 18 yaşını bitiren her yurttaşın yasal durumu ne olursa olsun seçme ve seçilme özgürlüğü olacaktır. Devletin bütün yöneticilik aşamaları seçimle oluşturulacak, seçmenler temsilcilerini istedikleri anda, oy kullanarak görevden alabilecek, yerel yönetimlerde genel, eşit ve göreceli görevlendirme (nispî temsil) ilkesi uyarınca seçilecek sözcüleri (halk meclisi) Halkın devlet işleyişini denetlemesi ve sorgulamasının önündeki tüm engeller kaldırılacaktır.

13. Dinin devletle olan her türlü ilişkisi kesilecek, din bütünüyle kendi durumuna bırakılacak, mezhepler arası ayrılıklar yaratılmasına izin verilmeyecektir.

14. Ülkemizin iç ve dış güvenliğinin ana güvencesi olan silahlı kuvvetler, Halk Ordusu biçiminde yeniden düzenlenecek, ordu her aşamada demokratik süreci işletecek, ordu temsilcilerinin kendilerini ilgilendiren konularda ve tabandan tavana her aşamada ülke yönetimine ve karar alma süreçlerine katılımı sağlanacak, orduda kendi iç işleyişinde dayak ve benzeri insan onuruna aykırı, demokrasi karşıtı uygulamalar önlenecektir. Ordunun ülke yönetimi için gerekli profesyonel hazırlık ve donanımını gerektiren önlemler alınacaktır. Barış döneminde, silahlı kuvvetler görevlilerinin ülkenin toplumsal ve politik yaşamına etkin katkısı gerçekleştirilecek, her yurttaşın kendi doğduğu ya da yaşadığı yerde askerliğini yapması sağlanacak, bulunçsal (vicdani) nedenlerle silah kullanmak istemeyenlerin ülkenin iç ve dış güvenliğinin gerektirdiği alanlarda, barış gönüllüsü olarak görev yapmalarına olanak sağlanacaktır.

15. Ülkenin iç ve dış güvenliğinin gerektirdiği bilgi alma (istihbarat) örgütlenmesi barış, demokrasi, bağımsızlık, özgürlük ve sosyalizm ilkeleri doğrultusunda yeniden kurulacak, ilgililerin yüksek bir yurtseverlik ve enternasyonalizm bilinciyle donanmış olmalarına özen gösterilecektir.


II. EKONOMİK AMAÇLAR:

1. Ülke ekonomisi, bağımsızlık, özgürlük ve sosyalizmin stratejik ilkeleri doğrultusunda yeniden düzenlenecektir. Bu amaçla, ülke ekonomisinin hızla kalkınması, bölgeler arası ayrılıkların giderilerek dengenin sağlanması, gelir dağılımının emekten yana düzeltilmesi, sosyalist mülkiyet biçimlerine geçiş yoluyla ve merkezi bir planlama ile sağlanacaktır..

2. Sosyalist mülkiyet biçimlerine geçişin ilk adımı olarak, işkolunda tekel niteliği kazanmış büyük endüstri ticaret ve yardımcı (hizmet) işletmeleri, makro-ekonomik planlama açısından önemli bankacılık ve sigortacılık işkolu, dış ticaret, ulaştırma, erke (enerji) işkolları, ormanlar, kıyılar, madenler, doğal ve tarihsel SİT alanları, ilaç endüstrisi dahil bütün sağlık işkolları, büyük tarımsal işletmeler ile ağa toprakları tümüyle kamulaştırılacak, işkolunda tekel niteliği kazanmamış endüstri, ticaret ve yardımcı kuruluşları, küçük esnaf ve küçük ölçekli tarım yapan köylüler, balıkçılar, hayvancılık ve ormancılık yapan, el sanatlarıyla uğraşan küçük üreticiler, turizm, kültür ve sanat işkollarında çalışanlar demokratik ve merkezi planlama doğrultusunda özgürce çalışabilecek ve kooperatifleşme yönünde özendirilecektir. Kamulaştırılan toprakların bir bölümü topraksız ve az topraklı köylülere karşılıksız dağıtılacak, toprak reformundan yararlanan köylüler kooperatifleşme yönünde özendirilecektir.

3. Ekonomi yönetimi, demokratik toplumsal katılım yoluyla hazırlanan merkezi planlama aracılığı ile sağlanacaktır. Merkezi planlama; toplumsal ekonomide, piyasaların yol açabileceği kargaşa ve savurganlığın önlenmesini, bölgeler arası eşitsizliğin, dışa bağımlılığın, kol ve kafa emeği arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesini, toplumsal ve teknolojik gelişmenin, gönenç artışının doğal çevre ve insani açıdan gerçek, dengeli dağılımının gerçekleşmesi güvence altına alınacaktır.

4. Gelir dağılımını, işçiler ve diğer emekçilerin yararına değiştirmek amacıyla, merkezi planlama yönünde yeni mali politikalar uygulanarak, fiyat dengesi sağlanacak, insan onuruna yaraşır bir yaşam için gerekli taban ücret hakkı tanınacak, herkese emeğine göre ücret ödenecek, bütün dolaylı vergiler ve tüketim vergileri kaldırılacak, gelir düzeyine göre ve hakça, genel bir vergi uygulanacak, köylülerin devlete ve tefecilere olan bütün borçları silinecektir.

5. Başta yoksul köylülük olmak üzere, kırsal ekonominin canlandırılması için yönetim, makine, tarımsal ilaç, yetişmiş insan gücü ve diğer her türlü yardımı yaparak gerekli önlemleri alacak, yeni tarım politikaları yönünde eğitim süreci başlatılarak, köyle kent arasındaki uçurum kapatılacaktır.

6. Ülkedeki tüm yabancı sermayeli, banka ve işletmeler kamulaştırılacak, dış borçlar için öteleme (moratoryum) ilan edilecektir. Yabancı sermayenin ülkeye yeniden girişinin nasıl olacağını Demokratik Halk Erki belirleyecektir.


III. SOSYAL AMAÇLAR

Genel Olarak;

a) Kişinin toplumdaki yeri, toplumsal açıdan gerekli ve yararlı bir iş yapmasına bağlı olacaktır. Bu ilke uyarınca, çalışabilecek yaş ve güçte olan herkese iş olanağı sağlanarak, işsizliğe son verilecektir. Bütün çalışan halka iş güvencesi sağlanacaktır. İşsizlik tümüyle ortadan kaldırılıncaya değin, geçiş dönemi boyunca bütün işsizlere taban ücreti üzerinden işsizlik parası ödenecektir.

b) Günlük ve yıllık iş saatleri insanca yaşamaya, dinlenmeye, iş dışı yaratıcı bireysel etkinliklere elverecek biçimde sınırlanacak. İlk aşamada günde 8 saat ve haftada 40 saatten çok çalışmaya izin verilmeyecek, yılda 30 işgünü ücretli izin hakkı tanınacaktır. Çalışma saatlerinin giderek azaltılması yönünde politikalar izlenecek, bu durumun üretimde neden olabileceği düşüşü önlemek amacıyla merkezi planlama doğrultusunda iş gücü verimliliğini artırmaya yönelik önlemler alınacaktır.

c) Herkese genel, eşit ve ücretsiz, sağlık hizmeti sunulacaktır. Bu amaçla; gelişkin bir temel sağlık hizmetleri sistemi kurulacak, bütün sağlık sektörü ileri bilgi ve teknoloji uyarınca yeniden düzenlenecektir.

ç) Demokratik Halk Erki, her yurttaşın sınırsız ve çok yönlü, yaratıcı gelişimini güvenceye almak amacı doğrultusunda, ülke düzeyinde eğitim işlerini yeniden düzenleyecektir. 11 yıllık zorunlu temel eğitim dahil bütün eğitim işleri ücretsiz, eşit ve bilimin yol göstericiliğinde yeniden düzenlenerek sunulacak, herkese ana dilinde temel eğitim hakkı sağlanacak, çok yönlü yeni insanın eğitim için gerekli Politeknik eğitim ilkesi uygulanacaktır. Eğitim işleri, yaratıcı ve özgür düşüncenin, bilimin, aydınlık anlı (zihinli) insanların gelişimini amaçlayacak biçimde örgütlenecektir. Çalışan nüfusun iş saatleri dışında kalacak sürelerde eğitim yapması amacıyla akşam okulları ve üniversiteler kurulacak, bütün üniversiteler her türlü araştırıcılık uygulamada özerk olacaktır. Eğitimde bütün yurttaşların insan, doğa ve yurt sevgisiyle yetiştirilmeleri, köklü bir enternasyonallik ruhuyla biçimlenmeleri, yaratıcı yönlendirici, özgüveni yüksek, özdenetimli yetişkinler olabilmeleri asal amaç olacaktır.

d) En az güncel yeterlilikte bir konutta barınmak her yurttaşın hakkıdır. Bu hakkı güvenceye alabilmek amacıyla, ilk aşamada, bütün konutlar kamulaştırılacak özellikle konut gereksinimi olanlara, ücretlerinin %5'ini geçmeyecek biçimde kiralanacaktır. Konut yapımına elverişli kent toprakları ise yönetimce ve konut yapı kooperatiflerince merkezi plan ilkelerine ve amaçlarına uygun olarak, nüfusun konut gereksinimini karşılamak amacıyla değerlendirilecektir.

e) Köyler ve kentler arasında, var olan gelişim ve gönenç dengesizliğinin giderilmesi amaçlanarak, köylerden kentlere dek bütün yerleşim birimlerinde, en az güncel ölçülerde yaşam olanağı sağlanacak, bu amaçla merkezi plana uygun olarak, gerekli yenileştirme uygulamaları ve kentsel iyileştirmeler yapılacaktır. Merkezi planlama amaçları doğrultusunda yapılan kentsel iyileştirmelerle gecekondular aşama aşama ortadan kaldırılacak, bu bölgeler kentsel gelişim projeleri doğrultusunda yararlı alanlar durumuna getirilecektir. Kent içi ve kentler arası ulaşım, kamu araçlarına öncelik verilerek sağlanacak merkezi kent bölgelerinde kamu ulaşım araçları dışında ulaşım kısıtlanacak ve yaya alanları yaygınlaştırılacaktır.

f) Ulaşımda raylı sistemlere ağırlık verilecek, dışa bağımlılıktan kurtulmak amacıyla öz kaynaklarımızdan yaratılacak erke (enerji) türlerinin kullanılması yönünde köklü projeler geliştirilecektir.

İşçiler İçin:


a) Her işçinin dilediği yerde ve işte çalışması sağlanacaktır.

b) İşyerinin denetimi ve yönetimi işçiler tarafından gerçekleştirilecek, son söz Demokratik Halk Erki'nin amaçları doğrultusunda işçilerde olacaktır.

c) İşçi sınıfının birliği ilkesi uyarınca tüm işçilerin tek sendikada olmaları özendirilecek, sendikaların gürbüzlüğünün ve yetkinliğinin kalıcılaştırılması için her türlü olanak tanınacaktır.

ç) İşçi sınıfı, Demokratik Halk Erki'nin sosyalist niteliğinin biricik güvencesidir. Bu anlamda işçilerin, her geçen gün kamu yönetimine etkin bir biçimde katılmaları sağlanarak, bilinç kültür ve yönetme yeteneklerinin gelişmesi için bütün olanaklar kullanılacaktır.

d) Her işçi emeğinin karşılığı olan ücreti alacaktır.

Emekçi Köylülük İçin:

a) Kırsal alandaki baskı ve gerici erkin bütünüyle yok edilmesi, yeniden gelişmesinin önlenmesi için; yönetimde yoksul köylülerin ağırlıkta olduğu demokratik köylü komiteleri kurulacak ve yerel sosyal ekonomik yönetim Demokratik Halk Erki'nin politikası ve amaçları doğrultusunda bu yarkurulların elinde olacaktır.

b) Kırsal kesimde gizli işsizliğe son vermek amacıyla kırsal kalkınma projeleri geliştirilecek, tarımın geliştirilmesi ve ürünün değerlendirilmesi için kentle köy arasındaki sosyo-ekonomik dengesizlik ortadan kaldırılacak, çiftçilik özendirilecektir.

c) Köylünün tarım aletleri, makineler ve diğer tarım gereç ve gereksinimleri açığı kapatılacak, hızlı kooperatifleşme yöntemleri özendirilecek, büyük çaplı tarım üretimi çiftlikleri kurulacak, köylüler eğitilerek ortaçağ anlayış ve yöntemleri ile tarım yapmaktan kurtarılacaktır.

ç) Devlet ve tefeci borçlarında kurtulan köylünün ekonominin ana güçlerinden biri durumuna gelmesi için gereken tüm yatırımlar hızla yapılacaktır.

Diğer Çalışanlar İçin:

a) İşçiler dışında tüm çalışanların bir bütünsellik içinde sendikalaşmaları ve mesleki alanlarda örgütlenmeleri sağlanacaktır.

b) Her meslek kümesi çalışanı kendi mesleğinde, sosyalizm ilkeleri doğrultusunda özgürce çalışmakta serbesttir. Yurttaş ve yurt çıkarlarının en önde olduğu sosyalist düzende, aydınların, teknik elemanların, öğretmenlerin, doktorların ve sanat insanlarının yeni toplumun kurulmasındaki işlevsellikleri yadsınamaz. Demokratik Halk Erki tüm bu meslek öğelerine gereken önemi ve olanağı verecektir

Kadınlar İçin:

a) Sömürücü toplumların yarattığı kadın-erkek eşitsizliklerinin giderilmesi ve kadınların ev hayatının köleleştirici etkisinden kurtarılıp yaratıcı güçlerinin geliştirilmesi sağlanacak, organizmalarına zararlı olan alanlarda çalışmaları önlenecek ve kadın-erkek ayrımı gözetmeksizin eşit işe eşit ücret uygulanacaktır.

b) Dayak ve her türlü yıldırma yöntemleri en ağır biçimde cezalandırılacak, insanlık onurunu ayaklar altına alan, kadının kendi bedenini herhangi maddi çıkar karşılığı satması kesin olarak önlenecek, fuhşun tuzağından kurtulan kadınların onurlu bir yaşama kavuşması için iş sağlanacak, fuhşun ve kadını aşağılayan diğer baskıların nesnel koşulları ortadan kaldırılacaktır.

Gençlik İçin:

Toplumun geleceği olan gençliğin, özgür ve yaratıcı bir biçimde bütün erkesini halkı için kullanmasına yönelik engeller ortadan kaldırılacak, çok seçenekli bir eğitim ve sosyal etkinlikler ortamı yaratılacak, onlara yönetimin ve toplumun bütün olanakları kullanılacak, partiye tavırda bağımlı örgütsel olarak bağımsız örgütlenmelerinin bütün ülke çapında yaygınlaştırılması için gerekenler yapılacaktır.

Gençliğin özgürlüğe aşık yüksek bir yurt sevgisi ve enternasyonalizm ruhuyla yetişmesi için çalışılacaktır. Bu konumuyla gençlik yeni toplumun yaratılmasının itici gücü olacaktır.

Çocuklar İçin:

Yeni toplumun tek ayrıcalıklı kesimi çocuklar olacaktır. Devletin doğrudan güvencesinde, devlet-aile-okul işbirliğini gerçek anlamda yaratarak, en değerli varlığımız olan çocukların eğitimi, yetiştirilmesi birinci sırada ele alınacaktır. Çocuklara karşı en küçük bir savsaklama, toplum suçu sayılacak ve cezalandırılacaktır Öte yandan toplumun; çocuk eğitimi konusundaki bilim karşıtı eskimiş düşüncelerin nesnel koşullarının ortadan kaldırılması için her türlü bilimsel çalışma yapılacak, çocuk eğitimcilerine yönetimin ve toplumun bütün olanakları sunulacak, çocuk eğitimi mesleğinin ayrıcalıklı duruma getirilmesi için her türlü önlem alınacaktır

Doğanın Korunması İçin:

Çevrenin ve doğal varsıllıklarımızın korunmasına yönelik başta eğitim sistemi olmak üzere toplumun bakışını ve değer yargılarını kökünden değiştirecek projeler uygulanacak, çevrenin korunmasını yalnızca polisiye önlemlerle ele alan bakışın aşılması için her tünlü çalışma yapılacaktır. Doğanın korunmasına proje ve girişimler ödüllendirilecek, aykırı davrananlar ise cezalandırılacaktır.

Sanat ve Kültür İçin:

Sosyalist toplumda, yeni insanın oluşturulmasında, sanatın işlevi yaşamsaldır! Bu nedenle;

a) İnsanın kendisini özgürce anlatmasında, toplum yaşamında, sanatın değer biçilmez bir yanı vardır.

b) TSİP, sanatta Toplumcu Gerçekçiliğin yaratıcılığın ve özgürce gelişimin öncülüğünü yapar, sanatın özgür bir ortamda toplumsallaşması, sanat emekçilerinin örgütlenmesi ve sanatın yurttaşlara ulaşması için nesnel koşulları yaratır.

c) Sanat eğitimini, ilköğretim öncesi eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretimin bütün aşamalarında öğretim programlarına alır ve nesnel koşullarını oluşturur.

ç) Sanat, sanat emekçilerinin kendilerine sunulacak toplumsal olanakları, örgütlü ve birlikte bir toplumsal yeniden üretimi gerçekleştirmek yolunda geliştirir.

d) TSİP, yönetimin, sanatta yeni ve birbirine göre başkalıklar yaratma biçem ve anlatımlarının gelişmesi doğrultusunda özendirici bir yol izler.

e) Yönetim, sanatın metalaşmasını değil toplumsal işlevini gözetir.

f) Yönetim, sanatın, öğrenilmesi ve sunulması için gereken işlik (atölye) ve özel konutları (salonları) yapar.

g) TSİP, sanatsal ürünlere, yeni insanın oluşturulması sürecindeki yerine göre değer verilmesi için ideolojik savaşım verir.

Spor ve Sosyal Etkinlikler İçin:

Spor çıkar çevrelerinin sömürü alanı olmaktan çıkarılacak, toplumun bütün kesimlerinin spor yapabilmelerinin nesnel koşulları oluşturulacaktır. Ülkenin her köşesinde spor ve sosyal etkinliklerin yapılabilmesi için, yeşil spor alanları ve spor işletmeleri hızla kurulacak, var olan işletmeler halka açılacak ve kullanılabilir duruma getirilecektir. Spor yeni toplumun ayrılmaz bir parçası durumuna getirilecektir.

Sonuç olarak:

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Demokratik Halk Erki'ne giden yolda, halkımızın ivedi demokratik istemlerinin karşılanması, işçi sınıfımızın ve tüm emekçi halkımızın esirgenip güçlendirilmesi ve yoksul köylülerin ivedi istemlerinin gerçekleştirilmesi için sürekli savaşım yürütür.

Kendisi ile birlikte bütün çalışan halkın kurtuluşunun ilk adımı olan Demokratik Halk Erki'nin gerçekleştirilmesi amacıyla partimiz, bu programı yaşama geçirmek için çalışır. Bağımsızlık, Demokrasi, Özgürlük ve Sosyalizmden yana güçleri bu program doğrultusunda savaşıma çağırır.

PROGRAMA EK

Demokratik Halk Erkine giden Yolda Halkımızın İvedi İstemleri:

A. 12 Eylül Anayasası Değişmeli ve Sorumlular yargılanmalıdır.

1. Anayasa bütünüyle değiştirilecektir.

2. Demokratik bir anayasa hazırlanmalıdır.

3. 12 Eylül yöneticileri yargı önüne çıkarılmalıdır.

4. Tüm siyasi tutuklulara genel af çıkarılmalıdır.

B. Kürt Sorunu:

1. Olağanüstü Hal uygulamaları öncelikle kaldırılmalıdır.

2. Köy koruculuğu sistemi öncelikle kaldırılmalıdır.

3. Kürtçe üzerindeki her türlü yasağa son verilmelidir.

4. Kürt kimliği tanınmalıdır.

5. Halkımızın evlatlarının birbirlerine kırdırılması önlenmelidir.

6. Akan kan durdurulmalı, zora dayalı çözüm yollarından vazgeçilmelidir.

7. Ulusal gelirimiz, tank, top, silah için değil; iş, ekmek, özgürlük için kullanılmalıdır

C. Basın Üzerindeki Yasaklar:

1. İlerici basın üzerindeki baskı ve sıkı denetim (sansür) kaldırılmalıdır.

2. Öldürülen basın ilgililerinin suçluları bulunarak yargı önüne çıkarılmalıdır.

3. Kitap ve yayın yasaklamalarının, dayanağı olan, yayın toplatılmasıyla ilgili bütün yasa
maddeleri uygulamadan kaldırılmalıdır.

4. Basın ilgililerinin görevlerini kolaylaştırmak için gerekli önlemler alınmalı, engelleyici durum ve davranışları olan görevlilere yaptırımlar getirilerek uygulanmalıdır.

Ç. Demokratik Bilimsel Eğitim:

1. Din dersleri eğitim programlarından çıkarılmalıdır.

2. 8 yıllık ilköğretim süresi 11 yıla çıkarılmalı, ders programları, bilimsel açıdan gözden geçirilmeli, bilim dışı yaklaşımlar ayıklanmalıdır.

3. Ortaöğretim sanat ve meslek okullarının sayıları, çeşitlilikleri ve ders programları, ülke gereksinimleri ve gerçekleri göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Ortaöğretim ders programları, mantık, felsefe, sosyoloji dersleri ile anlamlandırılmalı, ezbercilik bırakılmalıdır.

4. Üniversiteler özerk duruma getirilmelidir.

5. Üniversite seçme sınavı kaldırılarak herkese yüksek öğrenim hakkı tanınmalıdır.

6. Harçlar kaldırılmalı, paralı eğitime son verilmelidir.

7. Öğrenci krediler taban ücret düzeyine çıkarılarak,öğrenciye parasız barınma hakkı sağlanmalıdır. Üniversite yönetiminde öğrenciler söz ve karar sahibi olmalıdır.

9. Üniversite yönetiminde bütün çalışanlara söz hakkı verilmelidir.

D. Siyasi Partiler, Dernekler ve Toplu Gösteri Yürüyüşleri Yasası:

1. Siyasi partiler ile dernekler ve sendikalar arasında bağ kurmayı yasaklayan bütün yasalar değiştirilmelidir.

2. Siyasi partilerin ve derneklerin uluslararası ilişkileri üzerindeki bütün yasaklar kaldırılmalıdır.

3. Seçimlerde, bir tek yurttaşın bile oyunun boşa gitmemesi için Ulusal Artıklar (MilliBakiye) yöntemi uygulanmalıdır.

4. 18 yaşını dolduran her yurttaş partilere ve derneklere erkinlikle üye olabilmelidir.
2820 Sayılı Siyasi Partiler Yasası tümüyle değiştirilerek parti örgütlenmesinin önündeki
engeller kaldırılmalıdır.

6. Partilerin merkez yöneticilerine siyasi dokunulmazlık hakkı tanınmalıdır.

7 Toplu gösteri ve yürüyüşler için uygulanan kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

E. Bütün Çalışanlara Grevli Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkı:

1. Grev ve toplu sözleşme ile ilgili demokrasi karşıtı kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

2. Lokavt suç sayılmalı ve yasaklanmalıdır.

3. Memura ve diğer çalışanlara sendika hakkı tanınmalı, ILO sözleşmelerinin gereği ivedilikle yerine getirilmelidir.

4. Sosyal yönetim anlayışlarından uzaklaşmaya (taşeronlaşmaya) son verilmelidir.

5. Sendikasız işçi çalıştırmak suç sayılmalıdır.

F. Genel Demokratik İstemler:

1. 1 Mayıs işçilerin birlik, savaşım ve dayanışma günü, 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü, 10 Kasım Dünya Gençlik Günü, olarak yasallaşmalıdır.

2. İşsizlik sigortası uygulaması başlatılmalıdır.

3. 16 yaşından küçük olanların çalıştırılmasının yasaklanması ve 16-18 yaş arası işçilerin 6 saat çalışmaları yasayla düzenlenmelidir.

4. Bütün çalışanlar için hafta sonu dinlencesi 2 gün olmalıdır.

5. Seçilme yaşı 18'e indirilmelidir.

G. Emekçi Köylülük İçin:

1. Köylü tefecinin elinden kurtarılmalı tefecilik cezalandırılmalıdır.

2. Emekçi köylülüğün tefecilere ve bankalara olan borcu silinmeli ve üzerindeki tutu (ipotek) kaldırılmalıdır.

3. Emekçi köylülüğe araç-gereç, makine ve gübre yardımı yapılmalıdır.


----------------------------------------------------------------


TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ ( TSİP ) TÜZÜĞÜ


A) Ad, Merkez ve Belirtke (Amblem)

MADDE 1 : Adı; Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, kısaltılmış adı TSİP’dir. Merkezi Ankara’dadır. Belirtkesi (Amblemi) kırmızı zemin üzerine sarı renkle işlenmiş sağ yumruk, anahtar ve başaktır.

B) Tarihsel Süreç ve Kuruluş:

MADDE 2: Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) GELENEK BİZİZ GELECEK DE BİZ OLACAĞIZ , belgisinden yola çıkarak 10 Eylül 1920’de Mustafa Suphi ve arkadaşlarınca kurulan TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ’ni (TKP), TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ’ni (TİP), ve Türkiye Devrimci Savaşım sürecini eleştirel bir yaklaşımla, bir bütünlük içinde benimser.

Partimiz, işçi sınıfının öğretisi Bilimsel Sosyalizmin ilkelerinden ödün vermeksizin savaşımını sürdürür ve öncü parti anlayışıyla işçi sınıfımızı ve bağlaşıklarını iktidara hazırlar.

C) AMAÇ:

MADDE 3: Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin amacı; sosyalizme giden yolda, bilimsel sosyalizmin yol göstericiliğinden ödün vermeksizin, emperyalizm ve yerli ortaklarının egemenliğine son verip ülkeyi özgürleştirerek, Demokratik Halk Erki’ni kurma ve sonuna kadar enternasyonalist bir tutumla sosyalizmin kuruluşunu gerçekleştirmektir.

Ç) Üyelik.

MADDE 4: 18 yaşını doldurmuş medeni haklara sahip herkes,

a) Parti amaç ve programını benimseyip yaymak,

b) Partiye düzenli ödenti ödemek,

c) Parti organlarından birinde çalışmak, koşuluyla partiye üye olabilir.

MADDE 5: Partiye üye olmak isteyenler; oturdukları ya da çalıştıkları ilçenin parti örgütüne başvururlar. Söz konusu ilçede ilçe örgütü yoksa başvurma yeri il başkanlığıdır. Bulundukları yerlerde parti örgütü henüz kurulmamış olması durumundaysa üyelik başvurusu doğrudan parti genel merkezine yapılır.

Üyelik için başvuranlar önce partiye aday üye olarak kaydedilir. Aday üyelik süresi en fazla 6 aydır. Yetkili parti organı 6 ay sonunda aday üyeyi asıl üyeliğe kabul edip etmemek konusunda karar vermek zorundadır. Herhangi bir karar alınmamışsa aday üye kendiliğinden asıl üyeliğe kabul edilmiş sayılır.

MADDE 6: Aday üyeler partinin bütün çalışmalarına gönüllülük esasında katılırlar. Aday üyelerin organların seçilmesinde oy hakkı yoktur.

MADDE 7: Kurucu heyet olarak kendilerine yetki verilenler, yetkilendirildikleri andan itibaren asıl üye sayılırlar.

MADDE 8: Partiden istifa etmek serbesttir. İstifa etmiş üyenin yeniden partiye girme istemi

doğrudan Merkez Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanır.

D) Disiplin Cezaları:

MADDE 9: Üyelere verilecek disiplin cezaları şunlardır;

a) UYARMA; Uyarı cezası, parti kararlarına uymayan ve verilen görevleri yerine getirmeyenlere verilir.

b) KINAMA; a fıkrasında belirtilen disiplin suçunu işlemekte ısrar edenler uyarı cezası kınama olarak verilir.

c) GÖREVDEN ALMA; bulunduğu parti örgütünün çalışmalarını sabote etme ve partiye zarar verme, parti içinde ayrıcalıklar yaratma durumunda görevden alma cezası uygulanır.

ç) GEÇİCİ VE KESİN ÇIKARMA; parti tüzük ve programına, organ kararlarına aykırı tutum takınarak ve partililere sözlü yada eylemli saldırılarda bulunduğu taktirde geçici çıkarma; sosyalizm, parti tüzük ve programını temelden reddedenlere, ideolojik ve örgütsel ayrılıklar yaratarak hizip kuranlara kesin çıkarma cezası uygulanır.

E) Cezaların Kesinleşmesi:

MADDE 10: Çıkarma ve kesin çıkarma cezaları Merkez Disiplin Kurulu’nun onayı ile kesinleşir. Onaylamaması halinde, ilgili disiplin kurulu konuyu yeniden ele alarak karar verir ve reddedilen cezada ısrar edemez.

Disiplin Kurulları kendilerine sevk edilen üyelerin, disiplin işlemlerini iki ay içinde sonuçlandırmak zorundadır.

Partiden çıkarılmış bir üyenin yeniden partiye alınması Genel Yönetim kurulu’nun kararı ile gerçekleşir.

Üyeyi ilgili disiplin kuruluna sevk etme yetkisi, bağlı bulunduğu İl ve İlçe Yönetim Kurulu’na aittir.

Merkez Yürütme Kurul ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin disiplin kuruluna sevki Genel Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir ve GYK’nın salt çoğunluğu ile işlem yapılır. İl, İlçe Yönetim Kurulu üyelerini disiplin kurullarına sevk etme yetkisi bir üst kurula aittir. Ayrıca üyelerin üçte bir imzası ile de bir üye disiplin kuruluna sevk edilir.

F) Örgüt Yapısı:

MADDE 11: Parti Örgütü Merkez Organları, İl, İlçe Örgütleri, TBMM, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi ve Belediye Meclisi Grupları’ndan oluşur.

I- MERKEZ ORGANLARI:

a) Genel Kurul

b) Genel Başkan

c) Başkanlık Kurulu

ç) Merkez Yürütme Kurulu

d)Genel yönetim Kurulu e)Merkez Disiplin Kurulu

II- İL ve İLÇE ÖRGÜTLERİ:

a) İl ve İlçe Genel kurulları

b İl ve İlçe Başkanları ile Yönetim Kurulları

b) Belde Örgütleri

c) ç) İl Disiplin Kurulları

III- PARTİ GRUPLARI

a) TBMM Grubu Genel Kurulu

b) TBMM Grubu Yönetim Kurulu

c) TBMM Disiplin Kurulu

d) İl Genel Meclisi Parti Grupları

e) Belediye Meclisi Parti Grupları’dır.

G) Parti Disiplininin Özü:

MADDE 12: Parti organlarının işleyişi ve seçimi;

a) Genel Kurul TSİP’in en yüksek organıdır. Üç yılda bir toplanır. Her gelecek toplantısının gününü kendi saptar.

b)Genel kurul’un seçilmiş delegeleri, TBMM üye tam sayısının iki katından fazla olamayacağından, her Genel Kurul öncesi GYK’nın hazırlayacağı Genel Kurul, Kurullar Yönetmenliği ile, parti üyelerinin sayısını göz önüne alarak, delegelerin kaç üyeyi temsil etmek için seçileceğini belirler.

c) Parti Genel Başkanı, Merkez Organları Üyeleri, partili TBMM üyeleri ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Genel Kurul’un doğal delegeleridir.

ç) Partinin kurucuları, İlk Genel Kurul’un doğal delegeleridir.Parti kurucuları İlk Genel Kurulu, partinin tüzel kişilik kazanmasından başlayarak iki yıl içinde toplanmak zorundadır.

GENEL BAŞKAN

MADDE 13:Genel Başkan, Başkanlık Kurulu ve Genel Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Parti adına demeç vermeye, görüşmeler yapmaya, her yerde her aşamada partiyi temsil etmeye yetkilidir.

Genel Başkan, Genel kurul’da üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.

Herhangi bir nedenle Genel Başkanlık görevinin boşalması halinde, Genel Kurula kadar Genel Başkan görevini üstlenecek bir Genel Yönetim Kurul üyesini Genel Yönetim Kurulu seçimle görevlendirir. Herhangi bir anlaşmazlık halinde Genel Sekreter, Genel Başkanlığa vekalet eder ve Olağanüstü Genel kurul’a gidilir.

BAŞKANLIK KURULU:

MADDE 14: Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sayman, Örgütlenme Sekreteri, Eğitim ve Propaganda Sekreteri ve iki MYK Üyesinden oluşur. Parti çalışmalarını planlar, organlar arası uyumu sağlar.

Parti alt kademe organlarına Merkez Yürütme Kurulu adına yönergeler verir. Parti yazışmalarını yürütür.

a) GENEL SEKRETER:

Genel Başkan’ın dışında parti adına açıklama yapar. Genel Başkan’ın olmadığı durumlarda Genel Başkanlığa vekalet eder.

Genel Başkan’ın en yakın yardımcısı Genel Sekreterdir.

b) GENEL SAYMAN:

Partinin yasalardan doğan mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden, İl Örgütleriyle Merkez kurulları arasında düzenli işleyişin (Mali) sağlanmasından Genel Sayman sorumludur.

c) ÖRGÜTLENME SEKRETERİ:

Parti örgütlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusundaki bütün önlemleri, Merkez yürütme Kurulu kararları doğrultusunda alır. Örgütlenme konusunda bilgi ve becerileri kapsayan raporları Merkez yürütme Kurulu’na sunar.

d) EĞİTİM VE PROPAGANDA SEKRETERİ:

Parti üyelerinin eğitim, parti program ve tüzüğünün üyelerce özümsenmesi için çalışmalar yapar. Eğitim seminerleri düzenler.

Halk kitlelerine parti politika ve ilkelerinin benimsetilmesi için gerekli tanıtma (propaganda) çalışmalarını yürütür. Örgütlenme Sekreteri ile Eğitim ve Propaganda Sekreteri anasında sürekli bir eşgüdüm vardır.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU:

MADDE 15: Genel Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesinden sonra, yapılacak ilk toplantıda GYK Üyeleri arasından Genel Başkan dahil yedi (7) asıl, üç (3) yedek üye olarak seçilir. İlk toplantısında kendi arasından Genel Sekreter, Genel Sayman, Örgütlenme Sekreteri, Eğitim ve Propaganda Sekreteri seçer. Yedek üyeler isterlerse toplantılara katılırlar ancak oy kullanamazlar. Merkez Yürütme Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun gündemini hazırlar ve ona rapor verir.

Seçim çalışmalarına partiyi hazırlar.Genel Kurul hazırlıkları yapar. Kesin hesap, çizelge (bilanço) bütçe ve çalışma raporunu hazırlar. Parti çalışmaları ile ilgili bürolar ve komisyonlar kurar. Yeni kurulacak İl Örgütlerini ve İl’inde İl Örgütü olmayan İlçelerin İlçe yönetim Kurulunu atar.

Parti program ve tüzüğüne aykırı davranan il ve ilçe yönetim kurullarına Merkez Yürütme Kurulu işten el çektirebilir ve yerlerine geçici yönetim kurulları atayabilir. Geçici yönetim atamalarından itibaren İlçe Yönetim Kurulu 30 gün, İl Yönetim Kurulu 45 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplayarak yöneticilerin seçilmesini sağlar. Bu süre içinde yeni delegeler seçilmiş değilse Genel Kurul eski delegelerle toplanır.

GENEL YÖNETİM KURULU:

MADDE 16: Partinin Genel Kurul’dan sonra en yetkili organıdır.

Genel Yönetim Kurulu, parti tüzük ve programına ve Genel Kurul kararlarına uymak koşuluyla partiyi ilgilendiren bütün konularda karar almak yetkisine sahiptir. Onbeş (15) asıl beş (5) yedek üyeden oluşur. Genel Kurul 15’den az olmamak koşulu ile bu sayıyı azaltıp çoğaltabilir.

Genel Yönetim Kurulu zorlayıcı nedenlerle Genel Kurulun toplanamaması durumunda partinin hukuki varlığına son verilmesi, tüzük ve programın değiştirilmesi dışında bütün kararları alabilir.

Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan’ı, Başkanlık Kurulu’nu, Merkez Yürütme Kurulu’nu denetler. Merkez Yürütme Kurulu’nun tamamını veya bir kısmını görevden alabilir. Genel Yönetim Kurulu en fazla 3’er ay aralıklarla toplanır. Yedek üyeler toplantılara katılırlar, oy hakları yoktur..

Genel Yönetim Kurulu, parti tüzük ve programının ve Genel Kurul Kararları’nın dışına çıkmamak koşuluyla bütün yetkileri kullanır. Bu doğrultudaki yasal ve eylemsel düzenlemeleri yapar.

MERKEZ DİSİPLİN KURULU:

MADDE 17: Genel Kurul tarafından 7 asıl 3 yedek olarak seçilir.

Merkez Disiplin Kurulu kendi üyeleri ve İl Disiplin Kurulu üyeleri ile partili TBMM üyeleri hakkında disiplin kararları alır.

Genel Başkan, Genel Sekreter veya kendi başkanının çağrısıyla toplanır. İl Disiplin Kurulu’nca verilen geçici ve kesin ihraç kararlarına yapılan itirazları karara bağlar.

Ğ) İL GENEL KURULLARI:

MADDE 18: İl Genel Kurulu üç yılda bir toplanır. İl Genel Kurulu 600’ü geçmeyen İlçe Genel Kurulları’nca seçilmiş delegelerden oluşur. O İl’in partili milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, ile Yönetim ve Disiplin Kurulları, Başkan ve üyeleri İl Genel Kurulu’nun doğal delegeleridir.

İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı ile birlikte 7 asıl 3 yedek üyeden oluşur. İl Yönetim Kurulu kendi arasından 1 Sekreter, 1 Mali Sayman seçer.

İl Başkanı ve Yönetim Kurulu’nu İl Genel Kurulu seçer.

İl Yönetim Kurulu, Merkez Karar Kurulu, Başkanlık Kurulu ve kendi Genel Kurulları’nın yönergelerini uygular ve illerdeki parti çalışmalarına önderlik ederler. İl Olağanüstü Genel Kurulu, İl Yönetim Kurulu’nun veya bir önceki İl Genel Kurulu delegelerinin veya partinin il örgütü üyelerinin beşte birinin imzası ile toplanır. Merkez Yürütme Kurulu, tüzük ve programın uygulanmaması ile Genel Kurul Merkez Organları’nın kararlarına uyulmaması durumunda İl Yönetim Kurulları’nı görevden alabilir. İl Genel Kurulu’na 3 aydan az zaman kalmışsa görevden alma hakkı kullanılamaz. Görevden alma durumunda Merkez Karar Kurulu’nca geçici yönetim kurulu atanır. Geçici yönetim 45 gün içinde olağanüstü Genel Kurulu toplar ve yeni seçim yapılır.

İlçe örgütü bulunmayan illerde ve ilçe örgütü bulunduğu halde, İlçe Genel Kurulu’nun yapılmaması durumunda, İl Genel Kurulu, il çapındaki üye sayısının 600’ü aşması durumunda, köy ve mahallelerden seçilecek üçte bir oranındaki delegelerle, aşmaması durumunda il çapında tüm üyelerin katılımı ile toplanır.

Bu durumda Genel Kurul delegelerinin seçilmesinde izlenecek yöntem parti tüzüğünün 12. Maddesi’nin “b” seçeneğinde olduğu gibidir.

H) İLÇE GENEL KURULLARI:

MADDE 19: İlçe Genel Kurulları üç yılda bir yapılır. Günü, Genel Kurul tarihi dikkate alınarak belirlenir. İlçe Genel Kurulları, Siyasal Partiler Yasası’nın öngördüğü yöntemlerle seçilecek en çok 400 delegeden oluşur. Üye sayısının 400’ü aşmaması durumunda tüm üyeler İlçe Genel Kurulu üyesidir.

İlçe Genel Kurul üyeleri, İlçe Genel Kurulu öncesinde, köy ve mahallelerdeki üyelerden, İlçe Genel kurulu’na katılacak delegeleri seçerler. Bazı köy ve mahallelerdeki İlçe Genel Kurulu’na katılacak delegelerin seçimi, İlçe Yönetim Kurulu’nun kararıyla bu köy yada mahalledeki üyelerin birleştirilmesi yoluyla yapılır. İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Genel kurulu’nun doğal delegeleridir.

İlçe Genel Kurulu üç yılda bir toplanır. Günü, Genel Kurul tarihi dikkate alınarak belirlenir.

İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Başkanı ile birlikte 5 asıl 2 yedek üyeden oluşur. İlçe Yönetim kurulu kendi arasından 1 sekreter, 1 sayman seçer.

İlçe Olağanüstü Genel Kurulu, İlçe Yönetim Kurulu kararıyla veya bir önceki İlçe Genel Kurulu delegelerinin beşte bir imzası ile toplanır. İl Yönetim Kurulları, tüzük ve programa, merkez organları kararlarına uyarıya karşın aykırı uygulamalarda bulunan İlçe Yönetim Kurulları’nı görevden alır. Görevden alma yetkisi İlçe Genel Kurulu’ndan önceki üç ay içinde kullanılamaz. Görevden alma durumunda İl Yönetim Kurulu tarafından Geçici yönetim Kurulu atanır. Geçici Yönetim Kurulu 30 gün içinde Olağanüstü İlçe Genel kurulu’nu toplar ve seçim yapar.

I) BELDE ÖRGÜTÜ:

MADDE 20: İl ve İlçe Merkezleri dışında kalan beldelerde üç üyeden oluşan Belde Yönetimi kurulur. Belde yönetimi kendi arasında Belde Başkanı’nı seçer. Belde yönetimi, beldeye kayıtlı üyeler arasında üst yönetim temsilcilerinin gözetiminde seçilir.

İ) İL BAŞKANI ve İL YÖNETİM KURULU:

MADDE 21: İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı ile birlikte 7 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Söz konusu il parti program ve tüzüğü doğrultusunda çalışmakla yükümlüdür. Merkez Yürütme Kurulu, parti program ve tüzüğüne aykırı davrandığı durumlarda İl Yönetim Kurulları’nı görevden alabilir. İl Genel Kurulu seçimlerine 3 aydan az süre kaldıysa görevden alma yetkisini kullanamaz. Görevden alma durumunda Merkez Yürütme Kurulu’nca 45 gün içinde Olağanüstü İl Genel Kurulu toplanır. Seçim yapılır.

İl Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinden 1 Sekreter, 1 Sayman seçerek işbölümü yapar. Yedek üyeler toplantıya katılabilir, oy hakkı yoktur.

İl örgütünde görev yapacak İl Disiplin Kurulu 3 asıl 2 yedek üyeden oluşur ve ilk toplantısında bir başkan ve bir sözcü (raportör) seçer.

J) İLÇE BAŞKANI ve İLÇE YÖNETİM KURULU

MADDE 22: İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Başkanı ile birlikte 5 asıl 2 yedek üyeden oluşur ve ilk toplantısında bir sekreter, 1 sayman seçerek işbölümü yapar. Yedek üyeler oy hakkı olmaksızın toplantılara katılırlar.

İlçe Yönetim Kurulu sorumlu olduğu ilçede parti tüzük ve programı doğrultusunda çalışmalar yapar.

K) PARTİ GRUPLARI:

MADDE 23: Parti üyesi TBMM, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisleri Üyeleri bulundukları yerlerde (Meclislerde) parti grupları kurarlar. Bütün birimlerinde doğrudan tüm yurttaşlara açık çalışırlar ve onları bilgilendirirler.

L) Seçime Katılacak Parti Üyelerinin Belirlenmesi:

Madde 24: Bütün birimlerde seçime katılacak adaylar il ve ilçe örgütlerinin önerileri dikkate alınarak merkez yoklamasıyla belirlenir. Bu konuda yetkili organ Genel Yönetim Kurulu’dur.

M) PARTİNİN GELİRLERİ:

MADDE 25: Partinin gelirleri ; Siyasi Partiler Yasası’nda belirlenen esaslar doğrultusundadır. Partiye üye olanlar, girişlerinde belli bir giriş ödentisi öderler. Parti üye ödentilerinin 1 yıllık tutarının alt ve üst sınırları Siyasi Partiler Yasası’nda belirtildiği gibidir.

Partinin bütçeleri, gelir ve gider listeleri ile kesin hesaplarının nasıl düzenleneceği, yapılacak hesap yönetmeliğinde gösterilir.

N) PARTİ YAYINLARI:

MADDE 26: Parti görüşlerini yaymak amacıyla dergi, gazete, kitap, (broşür) ve parti bülteni çıkarabilir. Bunun için gerekli yasal işlemler yerine getirilir.

O) GENEL HÜKÜMLER:

MADDE 27: Partinin bütün yönetici organları, kendilerine bağlı bürolar, yarkurullar, (komisyonlar, komiteler) çalışma kümeleri (grupları) Sanat, kültür ve bilimsel araştırma merkezleri ve denetim kurulları kurmaya yetkilidir.

İl ve İlçe örgütleri partinin halk kitlelerine önderlik etmesi için; fabrikalarda, köylerde diğer tüm üretim birimlerinde, mahallelerde, meslek esasına göre çalışma öbekleri kurarlar. Çalışma öbekleri bütün üye ve aday üyelerin katılacağı genel üye toplantıları yaparlar.

Parti Genel kurulları için gazete ilanı zorunluluğu yoktur.


 İŞ... EKMEK... ÖZGÜRLÜK...** TSİP
20
SDP / SDP PARTİ TÜZÜĞÜ
« Son İleti Gönderen: SoLForum Haziran 03, 2020, 06:52:15 ÖS »
TÜZÜK

Madde 1: PARTİNİN ADI:

Sosyalist Demokrasi Partisi'dir. Kısaltılmış adı; SDP'dir. Merkezi Ankara'dadır

Madde 2: PARTİNİN TANIMI

Sosyalist Demokrasi Partisi, işçi sınıfının, emekçilerin, sömürülenlerin, ezilenlerin ve dışlananların ve onlarla aynı saflarda yer alanlar ile eşit, özgür, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya kurmayı isteyen herkesin partisidir.


Madde 3: PARTİNİN AMACI

Partimizin amacı, insanın insan tarafından sömürülmesine ve ezilmesine, cinsler ve uluslar arasındaki eşitsizliğe, doğal çevrenin yağmalanmasına son verecek, insanın ve insanlığın ortak kültürünün gelişiminin önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracak olan, bayrağında "herşey insan için" ve "herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar" şiarlarının dalgalandığı sosyalizmdir.

Sosyalizme, bir dizi mücadele evresinden geçilerek, bütünsel ve kesintisiz bir devrimci süreç sonucunda; kapitalist toplumun devrimci tarzda aşılmasıyla, işçilerin ve emekçilerin öz iktidarı olarak sosyalist demokrasinin ilan edilmesiyle ve son çözümlemede bölgesel ve enternasyonal çapta ulaşılabilir.

Sosyalist Demokrasi Partisi, işçi sınıfının, emekçilerin, ezilenlerin ve dışlananların partisi olarak onların kurtuluşunu sosyalizmde gören, Marksist teoriyi eyleminin kılavuzu olarak benimseyen, sosyalist feminizmin ve sosyalist yeşillerin teorik katkılarına açık olan, kendisini sol-liberalizmden ve sol-milliyetçilikten ayıran bütün sosyalist hareketlerle birliği hedefleyen, örgütsel ilkesi sosyalist demokrasi-çoğulculuk olan, devrimci, enternasyonalist, sınıfsal bir kitle partisidir.


Madde 4: PARTİNİN NİTELİĞİ ve İLKELERİ

a) Parti, bir mücadele örgütü olarak gücünü ve inisiyatifini 2. maddede belirtilen güçlerden ve toplumsal meşruiyetten alır, siyaseti bu güçlerin yaşamın her alanında söz ve karar sahibi olması olarak algılar, faaliyetlerini çalışma ve yerleşim birimlerini temel alarak sürdürür.

b) Partinin birliği, farklılıkların meşruiyetine dayanan çeşitlilik içinde birliktir. Çeşitlilik içinde birlik, üyelerin ve bileşenlerin tarif edilmiş kolektif haklarının toplamından oluşur. Partinin birliği, belirlenmiş hakların kullanımı, karşılıklı sorumlulukların ve görevlerin yerine getirilmesiyle sağlanır.

c) Parti, tüzel kişiliğini belirleyen program ve tüzüğünde tarif edilmiş çerçevede bütün parti üyelerini birleştiren ve faaliyete/eyleme yönlendiren tek bağlayıcı kolektif iradedir.

d) Partide eylem birliği esastır. Kararlar konsensus aranarak alınır ve uygulanır. Konsensus sağlanamadığı durumlarda oylama yapılır ve salt çoğunlukla karar alınır. Partinin eylem birliği ve azınlık haklarını tarif eden esaslar bir yönetmelikle düzenlenir.

e) Kadınlara başta parti organları olmak üzere parti yaşamının her alan ve düzeyinde lehte ayrımcılık uygulanır. lehte ayrımcılık herhangi bir organ ya da kişinin niyet ya da inisiyatifine bırakılmaz. Onu parti içinde sistematik olarak realize edecek etkili yöntemler geliştirilir ve güvenceye alınır. Partide her türlü organ seçimlerinde kadın üyelerin seçimi için, aday olmaları halinde organ tam sayısının en az % 30’u oranında lehte ayrımcılık uygulanır. Lehte ayrımcılık, parti üyeleri arasındaki eşitlik ve demokrasi esasalarına aykırı olamaz.

f) Partide üye hukuku esastır. Üyeler arasında eşit ve demokratik ilişki kurulur. Parti üyeleri, kendilerini parti içinde ister birey olarak, isterse grup, çevre veya platform biçiminde ifade edebilir, görüşlerini ve tutumlarını partiye veya kamuoyuna sözlü ve/veya yazılı olarak açıklayabilirler.

g) Parti üye ve bileşenleri, bilgi alma, toplanma, görüş oluşturma, görüşlerini yayma, yayın faaliyetinde bulunma haklarına sahiptir. Herkes partinin olanaklarından (yayın, mekan, iletişim, vb.) eşit olarak yararlanır ve parti bileşenleri arasında herhangi bir ayrım yapılamaz, ayrıcalık tanınamaz.

Parti grupları, çevreleri ve platformları, partiyle ilgili çalışmalarını parti üyelerine ve diğer bileşenlerine açık bir şekilde yapar ve yürütürler. Bu çalışmalar hakkında ilgili parti organ(lar)ını bilgilendirirler.

h) Partide tüm faaliyetler tam bir açıklık içinde yürütülür. Tüm parti üye ve örgütlerinin parti çalışmaları hakkında zamanında sürekli ve yeterli bir biçimde bilgiye engelsiz ulaşabilme, çalışmaları denetleyebilme hakları vardır. Partinin her kademesinde ilgili organlara başvurmak, parti yayınlarından yararlanmak her üyenin ve bileşenin hakkıdır. Partinin, tüm çalışmaları ve mali durumu üyelerin denetimine açıktır. İlgili parti organları bunları düzenlemekle yükümlüdür.

ı) Partide tüm üyelerin söz ve karar sahibi olacakları, üyelerin irade ve inisiyatiflerini doğrudan veya temsilcileri vasıtasıyla yansıtmalarına elverişli demokratik bir model oluşturulur. Tüm yönetici organlara seçimle göreve gelinir. Seçenler seçtiklerini her zaman denetleme ve geri çağırma hakkına sahiptir. Geri çağırmada seçen organ ile seçim yöntemi esas alınır.

i) Partide organlı faaliyet ve kollektif çalışma tarzı temel alınır. Parti organ ve kurullarında “kişisel sorumluluk ve kollektif yönetim” esastır. Başkanlık ve aynı yönetici organ(lar)da üst üste iki dönemden fazla yer alınamaz. Ancak bir dönem ara verildikten sonra başkanlık veya aynı yönetici organa aday olunabilir.

j) Parti, seçim ilkesini çoğulcu yapısal özelliklerini koruyacak şekilde belirler. Parti üyelerinin kişisel ya da kollektif irade ve inisiyatifini yansıtacak eşit, adil, demokratik sonuçlar doğuracak ve azınlığın haklarını güvenceye alacak bir nispi temsil yöntemi uygular. Nispi temsil talebi olmadığı haller ile tek adaylı seçimlerde çoğunluk seçim sistemi (çarşaf liste) uygulanır. Seçim esasları ve usulleri seçim yönetmeliği ile düzenlenir.

k) Parti merkezi, il ve ilçe örgütleri gerektiğinde parti içine veya kamuoyuna yönelik yayın çıkarabilirler. Yayınlar partinin amaçlarına ve ilkelerine aykırı olamaz.

l) Partide tartışmalar tam bir açıklık içinde yapılır. Parti organlarındaki tartışmalar, o organ(lar)ı seçenlerce izlenebilir. Parti üyeleriyle yapılacak tartışmalar belli bir plan, zaman ve organizasyon çerçevesinde yapılır. Parti organ(lar)ı parti yayınlarını tartışmaya katılan tüm üye ve bileşenlerin görüşlerine açmak, yayımlamak ve tartışma sonuçlarını üyelere duyurmakla yükümlüdür.

m) Partide, tüzükte tarif edilmiş ve yaptırımları belirlenmiş onur kırıcı davranışlar (taciz, tecavüz, parti malları

nı çalmak, vb.) dışında yaptırım uygulanamaz.

Madde 5: ÜYELİK


Partinin programını ve tüzüğünü, istediği parti örgütünde çalışmayı ve parti görevlerini düzenli olarak yerine getirmeyi, aidatını her ay düzenli ödemeyi kabul eden herkes partiye üye olabilir.


Madde 6: ÜYELİK YÖNTEMİ


Partinin programını ve tüzüğünü, istediği parti örgütünde çalışmayı ve parti görevlerini düzenli olarak yerine getirmeyi, aidatını her ay düzenli ödemeyi kabul eden herkes partiye üye olabilir.

Madde 6: ÜYELİK YÖNTEMİ

Partiye üyelik başvurusu kişinin oturduğu veya çalıştığı ilçenin parti örgütüne yapılır. Üyelik başvurusu, başvuranın kimlik belgesine göre 3 nüsha olarak doldurularak üyelik fişini imzalaması ile yapılır. Başvurana alındı belgesi verilir. Başvuranın bulunduğu yerde ilçe örgütü kurulmamışsa, üyelik başvurusu il örgütüne; il örgütü de kurulmamışsa genel merkeze yapılır.

Partiye üyelik başvuruları parti panosunda ilan edilir. Üyelik başvuruları 30 gün içinde olumlu ya da olumsuz karara bağlanır. Bu süre içinde karar alınmadığı takdirde başvuru kabul edilmiş sayılır.

Üyeliğe ilişkin ret kararları bir yazı ile başvuran kişiye bildirilir. Üyelik başvurusu ilçe yönetim kurullarınca reddedilenler, 10 gün içinde il yönetim kuruluna, il örgütü kurulmamış yerlerde merkez yürütme kuruluna itiraz edebilirler. İtiraz üzerine verilen karara karşı, 10 gün içinde il yönetim kurulu kararları için merkez yürütme kuruluna, merkez yürütme Kurulu kararları için de parti meclisine başvurulabilir. Bu kurulun kararı kesindir.

Üyeliği kesinleşen kişiye, fotoğraflı bir parti üye kimlik belgesi verilir.

Üyeliğe kabul edilen kişinin, üye kayıt fişinin bir nüshası il örgütüne, diğer nüshası da genel merkeze gönderilir.

Üyelik işlerinin ve kayıtlarının düzenlenmesi için Parti Meclisi tarafından bir yönetmelik çıkarılır.

Cezaevlerinden ya da yurtdışından yapılacak başvurular, başvuru sahibinin yakın bağlarının devam ettiği ilçe veya il örgütüne, yoksa doğrudan merkeze yapılır.Madde 7: FAHRİ ÜYELİK

Parti, özel katkısı olabilecek ve isteyen partisiz kişilerin de çalışmalara katkısının alınmasını sağlar. Parti örgütleri bu amaçla, isteyen partisiz kişiler arasından fahri üyeler kayıt edebilir. Fahri üyelerden tüm parti örgüt, organ ve kademelerinde etkin bir biçimde yararlanılabilmesi için parti meclisi gerekli yönetmelikleri çıkarır.

Madde 8: PARTİ ORGANLARI


A) Merkez Karar ve Yürütme Organları

a) Büyük Kongre

b) Genel Başkan

c) Parti Meclisi

d) Merkez Yürütme Kurulu

e) Merkez Disiplin Kurulu

B) Merkez Danışma Organları

a) Parti Danışma Meclisi

b) Parti Danışma Konferansı

C) Yerel Karar ve Yürütme Organları

a) İl Kongresi, İl Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu

b) İlçe Kongresi, İlçe Başkanı, Yönetim Kurulu, Belde Örgütü

D) Yerel Danışma Organları

a) İl ve İlçe Danışma Meclisi

b) İl ve ilçe Danışma Konferansı

c) İl ve İlçe Parti Örgüt Toplantısı

d) İl ve İlçe üyeleri ile Partisiz Yurttaşlar Toplantısı

e) Yerleşim ve çalışma birimleri

E) Parti Grupları

a) TBMM Parti Grubu

b) İl Genel Meclisi Parti Grubu

c) Belediye Meclisi Parti Grubu

F) Tüzük ve yönetmeliklere göre kurulmuş diğer parti komisyon, büro, danışma ve çalışma gruplarından oluşur.


Madde 9: BÜYÜK KONGRE


Büyük kongre, partinin en yüksek organıdır. Seçilmiş ve doğal delegelerden oluşur.

a) Seçilmiş Delegeler

İki büyük kongre arasında yapılmış son il kongrelerince seçilir. Seçilecek delege sayısı o ilde seçilecek milletvekili sayısının en fazla iki katı kadardır.

İl sınırları içerisindeki toplam parti üyelerinin sayısı 600' den fazla değilse il kongresi, tüm il örgütü üyelerinin katılımı ile toplanarak büyük kongre Delegelerini seçebilir.

İlçe örgütü bulunup, henüz il merkezi açılmamış illerde, ilçeler il delegelerini oluşturur. Büyük kongre delegeleri bu il delegeleri tarafından seçilir.

b) Doğal Delegeler

Genel başkan, parti meclisi, merkez disiplin kurulu üyeleri, partili bakan, milletvekilleri ve kurucular, doğal delegeleri oluştururlar. Kurucu doğal üyelerin sayısı seçilmiş delege sayısının yüzde birinden fazla olamaz. Fazla olması halinde her büyük kongrede bir sonraki büyük bongre için, divan tarafından yapılacak ad çekme ile kurucu doğal delegeler saptanır. Büyük Kongrenin doğal delegeleri ayrıca il kongrelerinde delege seçilemezler.

c) Toplanması

Büyük kongre olağan olarak iki yılda bir toplanır, ancak PM veya büyük kongre kararı ile bu süre bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Toplantının yer, gün ve gündemi PM tarafından kararlaştırılıp en az bir ay önce örgüte bildirilir. PM'nin çalışma raporu, PM veya Genel başkan tarafından hazırlanmış karar tasarıları delegelere büyük kongreden1 ay önce gönderilir. Kurulacak komisyonlarda görev almak isteyenlerin adlarının bildirilmesi istenir.

Büyük ongrenin toplantı yeter sayısı büyük kongre delegelerinin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaz ise, büyük kongre nisapsız olarak çağrılan gündemle, belirtilen yerde ertesi gün toplanır. Büyük kongre için gazete ilanı verilmez.

d) Olağanüstü Toplanma

Genel başkan ve PM'nin gerekli görmesi ya da büyük kongre delegelerinin en az 1/5'nin imzası ile toplantıya çağrılabilir.

Olağanüstü büyük kongre çağrılı olduğu gündemi ile bağlıdır. olağanüstü büyük kongre isteminin, usulüne uygun biçimde ilgili yönetim birimine ulaştırılmasından başlayarak en geç 45 gün içerisinde yapılır.

Kongrenin yeri, gündemi ve varsa diğer kongre belgeleri en az 15 gün önceden delegelere gönderilir.

e) Görüşmeler

Büyük Kongre'de gündem konuları sıra ile ele alınır. Söz isteyenlere sıra ile söz verilir. Konu ile ilgili söz süreleri görüşmeye başlamadan önce saptanır. Çalışma raporu üzerinde 5, öteki konularda 3 delege konuşmadan yeterlilik önergesi oylanamaz. Karar yeter sayısı hazır bulunan delegelerin salt çoğunluğudur. Gündeme kongre delegelerinin 1/10’unun yazılı istemi ile gündem maddesi eklenebilir.

Parti programı ve tüzüğünde değişiklik ile parti politikaları konusundaki önerge ve karar tasarıları delegelerin 1/20'sinin imzası ile verilir. Bu önergelerin üzerinde doğrudan görüşme açılır. 1/50 oranında delege tarafından verilen önergeler doğrudan görüşmeye açılmaz. Üzerinde tartışma yapılarak, görüşmeye açılmasına oylama ile karar verilir. Usule ilişkin önergeler 1/50 imza ile verilebilir. Bu konuda lehte, üzerinde ve aleyhte birer söz verilir ve oylanır. Ancak bu hüküm usule ilişkin sözlü ve oya sunulmayacak taleplerin divan tarafından değerlendirilmesini engellemez.


Madde 10: GÖREV VE YETKİLERİ

Büyük kongrenin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak,

b) PM'nin yurt ve dünya olaylarını, parti çalışmalarını değerlendiren raporunu tartışmak, gelecek dönem için önerileri karara bağlamak,

c) Hesapları incelemek, PM'nin aklanması, kesin hesap, bilanço ve bütçe tasarısının onaylanması konusunda karar vermek,

d) Tüzük ve program doğrultusunda, yurt ve dünya olaylarını, parti sorunlarını incelemek, değerlendirmek, gerekirse kararlar almak,

e) Genel başkan, PM, merkez disiplin kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

f) Partinin amacı doğrultusunda gerektiğinde tüzük ve programında değişiklik yapmak,

g) Partinin kapanmasına ya da bir başka parti ile birleşmesine, böyle durumlarda malların tasfiye ve intikal biçimlerine karar vermek,

h) PM'ye taşınır ve taşınmaz mal alım ve satımı için yetki vermek,

i) PM'ye uluslararası örgütlere katılma yetkisi vermek,

j) Yasaların verdiği diğer yetkileri kullanmak.

Partinin tüzük ve programında değişiklik yapılmasına ya da parti politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına ilişkin önerileri karara bağlamak için bunların genel başkan, PM veya büyük kongre üyelerinin 1/20'si tarafından yazılı olarak önerilmesi gerekir.

Büyük kongreyi genel başkan veya MYK’dan görevlendireceği biri, bu organların boşalması durumunda ise PM'den bir üye açar. Büyük kongre divanı bir başkan, iki başkan yardımcısı ve gereği kadar yazmandan oluşur. Büyük kongre divanı açık oy ile seçilir.

Büyük kongre divanı, kongre çalışmalarını genel hukuk kuralları, siyasi partiler yasası, parti tüzüğü ve parti içi demokrasi ilkelerine uygun yürütülmesi ile yükümlüdür. Divan, büyük kongre çalışmalarının yürütülmesinde yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla takdir yetkisini kullanabilir, çalışmalara ara verebilir, toplantı mekanının düzeni ile ilgili karar alabilir.

Büyük kongre, disiplin kurulunca verilen cezaları affetme yetkisine sahiptir.


Madde 11: PARTİ MECLİSİ


A) Seçimi ve Oluşumu:

PM, Genel başkan dahil 41 kişiden oluşur. 20 yedek üye seçilir. Yedek üyeler ayrıca seçilmezler. Sıralamada asıl listeye giremeyenler aldıkları oya göre yedek üye olarak belirlenir.

PM'nin çalışmalarına katkıda bulunmak üzere sayıları 20'yi geçmemek üzere parti danışma konferansı tarafından fahri danışman tesbit edilir.

En az 2 ayda bir toplanan PM'nin başkanı genel başkandır. İlk toplantısını büyük kongrenin bitiminden sonra en geç 15 gün içinde yapar. Gündem, 3 gün önce, eğer görüşülecek yazılar varsa, yazılarla birlikte üyelere ulaştırılır.

Toplantıyı genel başkan veya yardımcı olacak göevlilerden biri yönetir. PM'de boşalma olursa, ilgili yönetmelikteki esaslara uygun olarak yedek üyeler göreve çağrılır. Olağan toplantılara 1 yıl içinde 3 kez geçerli bir neden olmaksızın katılmayanların üyeliği kendiliğinden sona erer. PM bunu karar altına alır.

B)Görev ve Yetkileri

a) Büyük kongreden sonra en yetkili organdır.

b) İki büyük kongre arasında partiyi yönetir.

c) MYK'yı seçer.

d) Parti işlerini düzenleyen yönetmelikler yapar.

e) Genel merkezde görevlendirilecek kadrolu elemanların sayısını ve görevlerini saptar.

f) Büyük kongreyi toplantıya çağırır, gündemi hazırlar.

g) Büyük kongreye yurt ve dünya olayları ve parti çalışmaları hakkında rapor, kesin hesap, bilanço ve bütçe tasarısı sunar.

h) Büyük Kongre'nin toplanmadığı durumlarda, parti hukuki varlığına son verilmesi, tüzük ve programın değiştirilmesi dışında bütün konularda karar alabilir.

ı) Olağanüstü toplantılarını, genel başkanın, MYK'nın ya da kurul üyelerinden 1/5'inin yazılı istemi ile yapar.

i) Kurulun gündem önerisi MYK tarafından hazırlanır. En az 1/10 kurul üyesinin istemi ile gündeme yeni maddeler tartışmasız olarak eklenir.

j) Seçimlere katılıp katılmama ve parti adaylarının belirlenmesi konusunda SPY'nin 37. maddesindeki gerekleri yerine getirir.

k) Partide ihtiyaç duyulan konularda partili ve partisiz kişilerin katıldığı danışma kurullarını oluşturur.

l) Yurtdışındaki yurttaşlarımızla ilgili üyelik işlerini sağlar.

m) PM, ihtiyaç duyduğu danışma kurlları, çalışma grupları,uzmanlık organları veya komisyonlar kurar. Ayrıca il ve ilçe düzeyinde kurulacak danışma kurulları, çalışma grupları ve uzmanlık organları veya komisyonlara ilişkin yönetmelikler yapar.

n) Hükümet kurmaya, tüm üyelerin görüşünü alarak hükümete katılmaya, hükümetten çekilmeye karar verir. Bu kararların alınmasında partinin TBMM'de bulunan üyeleri de toplantıya katılır.

o) Taşınır ve taşınmaz mal alım ve satımına karar verir.

p) Uluslararası örgütlere üye olma ve ayrılma kararını verir.

PM kararları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararların daha geniş bir mutabakat amacı ile gözden geçirilmesi için üye tam sayısının 1/5’inin başvurusu yeterlidir.Madde 12: GENEL BAŞKAN

a) Seçimi

Büyük kongrede gizli oy ve delege tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınmaz ise ilk iki oylamada en çok oyu alan iki adayın kaldığı 3’üncü bir oylama yapılır. Bu oylamada en çok oyu alan aday seçilir. Genel Başkanlığın boşalması durumunda PM'nin Büyük Kongre tarafından seçilmiş üyeleri arasından belirlenen bir kişi Genel Başkanlığa vekalet eder. 45 gün içerisinde seçim için Büyük Kongreyi olağanüstü toplantıya çağırır.

b) Görev ve Yetkileri

Partiyi temsil eder.

Tüzük, program, büyük kongre, PM kararları ve danışma meclisi tavsiye kararları ışığında parti çalışmalarını yürütür. Yetkili kurullarca verilen kararların uygulanmasını sağlar. PM, MYK ve meclis grubu toplantılarına başkanlık eder. Gerektiğinde gündemi kendisi belirleyerek bunları toplantıya çağırır.

TBMM Parti Grup Başkanı ve yöneticilerini, PM ve MYK ile birlikte ya da ayrı olarak toplantıya çağırır.


Madde 13: MERKEZ YÜRÜTME KURULU

a) Seçimi:

MYK, PM üyeleri arasından seçilir. MYK, genel başkan dahil 12 kişiden oluşur. Genel başkan MYK'nın üyesi ve başkanıdır. PM, MYK çalışmalarına yardımcı olmak üzere PM üyeleri arasından sayıları 5'i geçmemek üzere fahri danışman görevlendirir.

b) Görev ve Yetkileri

İki PM toplantısı arasında, PM adına tüm politik çalışmaları düzenler ve yürütür.

PM tarafından seçilmesinden en geç 15 gün sonra toplanır.

Olağan olarak iki haftada bir toplanır.

Olağanüstü toplantılar, genel başkanın ya da en az iki MYK üyesinin istemi ile yapılır.

MYK'nın gündemi genel başkanın bilgi ve onayı alınarak hazırlanır. En az 2 kurul üyesinin istemi ile gündeme yeni maddeler görüşmesiz olarak eklenir.

Genel merkezde görevlendirilecek kadroları atar.

MYK, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Alınan kararların daha geniş konsensus amacı ile gözden geçirilmesi için üye tam sayısının 1/5'inin başvurusu yeterlidir.

MYK, kendi içinden genel sayman seçer. Genel başkana yardımcı olacak görevliler ile MYK'nın işbölümü, çalışma esasları ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.


Madde 14: SEÇİMLERE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER


a) Partinin merkez, il ve ilçe organları seçimi ile, il büyük kongresi ve büyük kongre delegelerinin seçimleri SPY doğrultusunda gizli oy, açık ve aralıksız sayım ilkelerine göre yapılır.

b) Seçimler, SPY'nin 21. maddesi gereğince örgüt binasına asılan ve üyelere duyurulan kesinleşmiş delege listeleri esas alınarak yapılır. Bu listelerde adı olmayanlar oy kullanamazlar.

c) Büyük kongrede adaylar, seçimlere geçmeden önce saptanır. Adaylık önerileri yazılı ve sözlü olarak büyük kongre divanına yapılır. Seçim başladıktan sonra adaylık önerilemez. Aday olmayanlar seçilemezler.

d) Aday olanların seçimine ilişkin itirazlar büyük kongre divanı tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İtiraz karara bağlanmadan seçimlere geçilemez. Kongre başkanı seçime geçmeden önce, seçimde uygulanacak kuralları açıklar.

e) Büyük kongrede yapılacak seçimler için hazırlanacak oy pusulalarında, her organın adayları ayrı bölümlerde gösterilir.

Seçimlerde aday sayısının, seçilmesi zorunlu olan asil ve yedek üye sayısından az olmaması gözetilir.

f) Seçme ve seçilme hakkının kullanılması, üye başvurusundan sonra en az 2 ay geçmesi, giriş ödentisi ve üye aidatlarının ödenmiş olması koşullarına bağlıdır.

g) Her örgütün kongresinde bir üst örgüt tarafından idari ve mali işlerin denetimi; tüzüğe, yasaya ve yönetmeliğe uygunluğunu denetlemek üzere denetçiler gönderilir.


Madde 15: PARTİ DANIŞMA MECLİSİ

Genel başkan, parti meclisi üyeleri, merkez disiplin kurulu, partili milletvekilleri ve bakanlar, il başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde örgütü yöneticileri, parti temsilcileri, partili belediye başkanları, illerin büyük kongre delegeleri ve parti danışma konferansı delegeleri, toplumsal ve meslek örgütlerinde yönetici ve temsilci olan partililerden oluşur.

Parti danışma meclisi, parti politikaları ile ilgili her konuda PM ve MYK'ya öneri niteliğinde kararlar alabilir.

Parti danışma meclisi yılda en az bir kez toplanır. Çalışma esasları PM tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir


Madde 16: İL KONGRESİ


İl kongresi, seçilmiş ve doğal delegelerden oluşur.

a) Seçilmiş Delegeler

İlçe kongrelerince seçilir. İlçe kongrelerince seçilen en çok 600 delegeden veya il sınırları içinde toplam parti üye sayısı 600'den çok değilse, ildeki tüm parti üyelerinin katılımıyla oluşur. Kongrenin toplam delege sayısı 600'ü aşarsa, ilçelerin toplam üye sayısının 600 sayısına bölünmesiyle çıkacak sayının ilçe sayısına bölümünden çıkacak sayı ilçe delegeliğini oluşturur. Hesaplamada tam sayıdan küçük sayılar tam sayıya tamamlanır.

b) Doğal Delegeler

İl başkanı, il yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile ilin partili milletvekilleri yasa hükümleri çerçevesinde doğal delegedirler.

İl kongresi 2 yılda bir yapılır. Ancak PM veya büyük kongre kararı ile il kongreleri bir yılı aşmamak üzere uzatılabilir.

Olağan kongreler il yönetim kurulunca belirlenen yer, gün ve gündemle toplanır. İl yönetim kurulunun çalışma raporu, gündem ve toplantı yeri delegelere il kongresinden 1 ay önce gönderilir. Toplantı yeter sayısı delegelerin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı çoğunluksuz olarak bir gün sonra belirtilen yer ve saatte toplanır.

Olağanüstü toplantılar il yönetim kurulu kararı veya delegelerin 1/5'inin çağrısı ile toplanır. Olağanüstü toplantı çağrıldığı gündemle sınırlıdır.

İl kongrelerinin gazete ilanı gerekmez. Gündeme kongre delegelerinin 1/10'unun yazılı istemi ile gündem maddesi eklenebilir.

Kongre delegelerinin 1/20'si belirli bir konunun gündeme eklenmesini isteyebilir. Öneri lehte veya aleyhte yapılacak birer konuşmadan sonra oylanır. Gündeme alınması kararlaştırılan konu ilgili bölümde görüşülür.

İl kongresi divanı bir başkan, iki başkan yardımcısı ve gereği kadar yazmandan oluşur. İl kongre divanı açık oy ile seçilir. Kongre divanı kongre çalışmalarının genel hukuk kuralları, siyasi partiler yasası, parti tüzüğü ve parti içi demokrasi ilkelerine uygun yürütülmesi ile yükümlüdür.

Divan, büyük kongre çalışmalarının yürütülmesinde yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla takdir yetkisini kullanabilir, çalışmalarına ara verebilir, toplantı yeri ve düzeni ile ilgili karar alabilir.

İl Kongresi;

a) Yurt, dünya ve il çevresinin sorunlarını tüzük, program, büyük kongre, PM, parti il ve ilçe konferans ve ilçe danışma meclisleri kararları ışığında tartışıp değerlendirerek politika oluşturmak,

b) İl çapında yerel politikalar oluşturmak ve yürürlüğe koymak,

c) Büyük kongreye katılacak delegeleri, il başkanını, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek,

d) İl yönetim kurulunun çalışma raporu, mali raporu ve kesin hesap konusunda karar vermek ve aklamak,

e) Tahmini bütçeyi onaylamak amaçlarıyla yapılır.


Madde 17: İL BAŞKANI VE İL YÖNETİM KURULU


a) İl Başkanı: İl kongresi tarafından gizli oyla, kongrede hazır bulunan delege tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk oylamada sonuç alınmazsa, ilk oylamada en çok oyu alan iki adayın katılacağı ikinci oylama sonucunda en çok oyu alan seçilir.

b) İl Yönetim Kurulu:

İl yönetim kurulu il kongresi tarafından seçilir.

1) İstanbul ili için: İl yönetim kurulu başkan hariç, 8 üyeden oluşur. 3 de yedek üye seçilir. Yedek üyeler ayrıca seçilmezler. Asil listeye giremeyen adaylar sırasıyla yedek olur. İstifa ya da bir başka nedenle boşalan yönetim kuruluna oy sırasıyla yedek çağrılır. İl üyeleri arasında il yönetim kurulu çalışmalarına yardımcı olmak üzere sayıları 4'ü geçmemek üzere il konferansı tarafından fahri danışmanlar tesbit edilir.

2) Diğer iller için: İl yönetim kurulu başkan hariç, 7 üyeden oluşur. 3 de yedek üye seçilir. Yedek üyeler ayrıca seçilmezler. Asil listeye giremeyen adaylar oy sırasıyla yedek olur. İstifa ya da bir başka nedenle boşalan yönetim kuruluna oy sırasıyla yedek çağrılır. İl üyeleri arasında il yönetim kurulu çalışmalarına yardımcı olmak üzere sayıları 3'ü geçmemek üzere il konferansı tarafından fahri danışmanlar tesbit edilir.

İl başkanlığının boşalması halinde il yönetim kurulu kendi arasından bir geçici başkan seçer ve 45 gün içinde olağanüstü kongreye gider.

İl yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından sekreter ve sayman seçip görev bölüşümü yapar, olağan olarak 2 haftada bir toplanır. Toplantı gündemini başkan ve sekreter hazırlar. Hazır bulunan üyelerin en az 1/5’inin istemiyle gündeme yeni maddeler tartışmasız eklenir.

İl yönetim kurulu kararları üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar üye tam sayısının 1/5'inin talebi ile yeniden müzakere edilebilir. Olağanüstü toplantılar il başkanı veya 1/5 üyenin talebi ile yapılır.

İl yönetim kurulu, ildeki parti çalışmalarını tüzük, program, büyük kongre, PM, parti il ve ilçe konferans kararları ışığında değerlendirir, tam yetki ve inisiyatifle karar alıp yürütür. Bu bağlamda gerekli gördüğü yerel politikaları oluşturup uygulamaya koyar. Kongrelerin gündemini, çalışma raporu ve bütçesini hazırlar.

Toplumsal alanlara ilişkin parti çalışmalarının yürütülmesi ve politikaların oluşturulmasının araçları olarak bürolar/çalışma grupları kurar.

Partinin günlük etkinliklerini gerçekleştirmek, düşünce ve politika üretmek amacıyla uzmanlık komisyonları kurar.

Gereksinim duyulan konularda parti üyesi olan veya olmayan kişilerin katıldığı danışma kurulları oluşturur.

Madde 18: İL DANIŞMA MECLİSİ


İl başkanı, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde örgütü yöneticileri, il kongresi ve il danışma konferansı delegeleri, il milletvekilleri, il parti meclisi üyeleri, il büyük kongresi ve parti danışma konferansı delegeleri, partili belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri, toplumsal ve mesleki kurumlarda yönetici ve temsilcilik yapan parti üyeleri parti örgütleri atrafından tesbit edilip çağrılacak partisiz yurttaşların katılımı ile toplanır. Yılda en az bir kez toplanır. İl yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde kararlar alır ve ilin çeşitli sorunları üzerine görüş ve öneriler oluşturur.Madde 19: İL ÜYELERİ VE PARTİSİZ YURTTAŞLAR KONFERANSLARI

İl yönetim kurulu, tartışacağı ve karar alacağı konularda gerekli gördüğü uzman, bilim insanı, gazeteci, yazar, vb. kişilerin de bilgisine başvurulmak üzere çağrılı olduğu, tüm parti üyeleri ile isteyen partisiz yurttaşların da tartışmacı ve izleyici olarak katılacağı, "İl Üye ve Partisiz Yurttaşlar Konferansları" toplayabilir. Bu konferansların görüş alışverişi, tartışma ve kararları İl yönetim kurulu için tavsiye niteliğindedir. Konferanslar için gerekli yönetmelik PM'ce çıkarılır.Madde 20: PARTİ İL ÖRGÜTÜ TOPLANTISI

İl yönetim kurulu ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin ve parti meclisinin ildeki üyelerinin katılımı ile en az üç ayda bir toplanır. İl ve ilçe örgütlerinin çalışmalarını değerlendirir ve il kongresi, il danışma meclisi ve danışma konferansı kararları ışığında yerel politika önerilerini oluşturur.Madde 21: İLÇE KONGRESİ

İlçe kongresi o ilçeye bağlı bütün üyelerden oluşur. Eğer ilçe üyelerinin toplam sayısı 400'ü aşıyorsa Siyasi Partiler Yasası’nın öngördüğü yöntemler çerçevesinde çıkarılacak yönetmelikle, delege sayısı 400'ü aşamayacak biçimde seçilen ilçe delegelerinden oluşur.

İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu Üyeleri ilçe kongresinin doğal delegesidir. İlçe kongresi olağan olarak iki yılda bir toplanır. PM, büyük kongre kararı ile bu süre 1 yılı geçmemek üzere uzatılabilir. İlçe yönetim kuruluunun saptayacağı yer, gün ve gündemle toplanır. İlçe kongreleri kendi sınırları içinde il kongresinin görev ve yetkilerine sahiptir. İlçe yönetim kurulunun çalışma raporu, gündem ve toplantı yeri delegelere ilçe kongresinden 15 gün önce gönderilir. Olağanüstü toplantılar İlçe yönetim kurulu kararı veya delegelerin en az 1/5’inin yazılı istemiyle olur. Olağanüstü kongre çağrıldığı gündemle sınırlıdır. İlçe kongresi divanı bir başkan, iki başkan yardımcısı ve gereği kadar yazmandan oluşur. Kongre divanı açık oy ile seçilir. Kongre divanı kongre çalışmalarının genel hukuk kuralları, siyasi partiler yasası, parti tüzüğü ve parti içi demokrasi ilkelerine uygun yürütülmesi ile yükümlüdür. Divan ilçe kongre çalışmalarının yürütülmesinde yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla takdir yetkisini kullanabilir, çalışmalara ara verebilir, toplantı yeri ve düzeni ile ilgili karar alabilir. Kongrede yeni ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve il kongresine gidecek delegeler seçilir. İlçe kongresi, nisaplı olarak üyelere duyurulan ve İlçe seçim kuruluna bildirilen yer, gün ve gündem ile toplanır. Nisap sağlanmaz ise ertesi gün belirtilen yer, saat ve gündemle nisapsız olarak toplanır. İlçe kongreleri için gazete ilanı gerekmez.Madde 22: İLÇE BAŞKANI VE İLÇE YÖNETİM KURULU

a) İlçe başkanı, ilçe kongresinde gizli oy ve kongrede hazır bulunan delege sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk oylamada sonuç alınmaz ise ilk oylamada en çok oyu alan iki adayın katılacağı ikinci oylamada en çok oyu alan seçilir. İlçe yönetim kurulu ilçe kongresi tarafından seçilir.

b) İlçe yönetim kurulu sayısı, ilçe başkanı dahil 5 kişiden oluşur. 2’de yedek üye seçilir. Yedek üyelerin seçimi ayrıca yapılmaz. Oy sıralamasına göre yedekler belirlenir. İlçe yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere en fazla 3 fahri danışman, İlçe konferansı tarafından tespit edilir. İlçe yönetim kurulunun görev bölüşümü, toplantı gündemi ve görevleri gibi konular il yönetim kurullarında belirtilen şekilde gerçekleştirilir. İlçe yönetim kurulu ilçedeki parti çalışmalarını tüzük, program, büyük kongre, PM, parti il ve ilçe konferansları ışığında değerlendirir, tam yetki ve inisiyatifle karar alıp yürütür. Bu bağlamda yerel politikalar oluşturup uygulamaya koyar. Toplumsal alanlara ilişkin parti çalışmalarının yürütülmesi ve politikaların oluşturulmasının araçları olarak bürolar/çalışma grupları kurar. Partinin günlük etkinliklerini gerçekleştirmek, düşünce ve politika üretmek amacıyla uzmanlık komisyonları kurar. Gereksinim duyulan konularda parti üyesi olan veya olmayan kişilerin katıldığı danışma kurulları oluşturur.Madde 23: İLÇE DANIŞMA ORGANLARI

a) İlçe Danışma Meclisi:

İlçe başkanı, ilçe YK üyeleri, belde örgütü yöneticileri, partili belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri, ilçenin il kongresi ve il danışma konferans delegeleri, yerleşim ve çalışma birimi temsilcileri, toplumsal ve mesleki örgütlerde yönetici ve temsilci olan partililer ve parti örgütleri tarafından tespit edilip çağrılacak partisiz yurttaşların katılımı ile toplanır. Yılda en az bir kez toplanır. İlçe sorunları üzerine görüş ve öneriler oluşturur.

b) Yerleşim ve Çalışma Birimleri:

Tüzüğün 4. maddesi çerçevesinde çalışma ve yerleşim alanlarında (işyeri, mahalle, köy vb.) danışma nitelikli parti meclisleri oluşturulur. Çalışma ve yerleşim alanlarında oluşturulacak bu danışma birimlerinin çalışma esasları parti meclisi tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 24: PARTİ İLÇE ÖRGÜTÜ TOPLANTISI

İlçe yönetim kurulu, belde Örgütü yöneticileri, ilçe üyesi PM ve il yönetim kurulu üyeleri ile yerleşim ve çalışma birimi temsilcilerinden oluşur.

3 ayda bir toplanır. İlçe örgütünün çalışmalarını değerlendirir ve ilçe kongresi, ilçe danışma meclisi ve ilçe danışma konferansı kararları ışığında yerel politika önerileri oluşturur.

Madde 25: İLÇE ÜYELERİ VE PARTİSİZ YURTTAŞLAR KONFERANSLARI

İlçe yönetim kurulu, tartışacağı ve karar alacağı konularda gerekli gördüğü uzman, bilim insanı, gazeteci, yazar vb. kişilerin de görüşüne başvurulmak üzere çağrılı olduğu, tüm parti üyeleri ile isteyen partisiz yurttaşların da tartışmacı ve izleyici olarak katılacağı "İlçe Üyeleri ve Partisiz Yurttaşlar Konferansları" toplayabilir. Bu konferansların görüş alışverişi, tartışma ve kararları ilçe yönetim kurulu için tavsiye niteliğindedir.

Madde 26: BELDE ÖRGÜTÜ
İlçeye bağlı belediye örgütü kurulmuş beldelerde 3 parti üyesi tarafından oluşturulur. Belde örgütü tümüyle ilçe yönetim kurulunun sorumluluğu altında, ona bağlı olarak çalışır. Doğrudan ilçenin üyesidir. Kongre yapmaz, zorunlu defterleri tutmaz.

Madde 27: BELDE ÜYELERİ VE PARTİSİZ YURTTAŞLAR KONFERANSLARI

Belde örgütü, tartışacağı ve karar alacağı konularda gerekli gördüğü uzman, bilim insanı, gazeteci, yazar vb. kişilerin de görüşüne başvurmak üzere çağrılı olduğu, tüm parti üyeleri ve isteyen partisiz yurttaşların da tartışmacı ve izleyici olarak katılacağı "Belde Üyeleri ve Partisiz Yurttaşlar Konferansları" toplayabilir. Bu konferansların görüş alışverişi, tartışma ve kararları ilçe yönetim kurulu için tavsiye niteliğindedir.

Madde 28: PARTİ TEMSİLCİLİĞİ VE LOKALLERİ

a) Parti Temsilciliği:

Genel merkez ya da ilgili yönetim kurulu henüz il veya ilçe belde örgütü kurulmamış il veya ilçe merkezlerinde ve beldelerde başvuran yurttaşlara ilk elden parti hakkında bilgi vermek, tüzük, program ve parti yayınları ile rozet, flama vb. parti sembollerini satmak, dağıtmak, üyelik için başvuran yurttaşların giriş belgelerini kabul etmek ve böylece o yerde parti örgütünün kurulmasına olanak sağlamak amacı ile, bütünüyle ilgili yönetim kurulunun sorumluluğunda olmak üzere görevlendireceği bir parti üyesi eliyle "Parti Temsilciliği" açabilir. O il, ilçe veya beldede parti örgütü kurulduğu anda temsilciliğin görevi sona erer. Ancak o il, ilçe ya da belde örgütleri gerekli gördüğü mahalle vb. birimlerde parti temsilcilikleri açabilir.

b) Parti Lokali:

Partinin genel merkez, il ve ilçe örgütleri ihtiyaç duymaları halinde, bulundukları bölgelerde dernekler yasasının 90. maddesi çerçevesinde lokal açabilirler.Madde 29: YÖNETMELİKLER

a) Büyük kongre, il ve ilçe kongerelerinde yapılacak seçimler ile danışma konferanslarının çalışma esasları,

b) Siyasi Partiler Kanunu'na ve parti tüzüğüne göre parti içinde yapılacak her kademedeki seçimlerin kural ve yöntemleri,

b) Genel başkana yardımcı olacak görevliler ile MYK’nın iş bölümü, çalışma esasları ve usulleri,

c) Partinin eylem birliği ve azınlık hakları,

d) İhtiyaç duyulan diğer yönetmelikler, PM tarafından hazırlanır.Madde 30: PARTİ DANIŞMA KONFERANSLARI

Parti büyük kongresine, il ve ilçe kongrelerine siyasal kararlar ve seçimlerle ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere toplanan merkez, il ve ilçe düzeyindeki danışma organlarıdır. Parti danışma konferanslarına üyeler ve fahri üyeler katılır. Parti danışma konferanslarının amacı parti politikalarının en geniş üye katılımıyla oluşturulması ve bir tavsiye seçim listesinin büyük kongreye, il ve ilçe kongrelerine sunulmasıdır. Parti danışma konferanslarına üyelerin ve fahri üyelerin hangi esaslar dahilinde katılacağı ve parti danışma konferanslarının çalışma şekli 29. maddede belirtilen seçim yönetmeliğince saptanır. Parti danışma konferansları; büyük kongre, il ve ilçe kongreleri ile aynı zamanda toplanır.Madde 31: MECLİS GRUPLARI

a) TBMM Parti Grubu

Partili milletvekillerince oluşturulur. Büyük kongre kararları ve parti programı doğrultusunda yasama çalışması yapar. Genel başkan meclis üyesi ise grup başkanıdır. Görev ve yetkileri grup iç tüzüğü ile belirlenir.

b) Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları

Belediye meclisleri ve il genel meclislerindeki partili üyeler kendi aralarında bir grup oluştururlar. Partili belediye başkanı bu grubun başkanıdır. Belediye başkanı partili değil ise il başkanı, yokluğunda ilçe başkanı grubun doğal başkanıdır. Meclis grupları kendi içlerinde başkan vekili ve sözcülerini seçer. İl ve ilçe başkanları parti gruplarını bütçe, yıllık program ve faaliyet raporları görüşmeleri öncesi olmak üzere, bir yıl içinde en az üç kez toplantıya çağırırlar ve toplantıyı yönetirler.SEÇİMLERDE ADAYLARIN BELİRLENMESİ

Madde 32: MİLLETVEKİLİ ÖN SEÇİMİ

Milletvekili adayı olacak partililer, o seçim bölgesindeki parti üyelerinin tümünün katılacağı ön seçim sistemiyle belirlenir. Ön seçimler SPY ve PM tarafından hazırlanacak ön seçim usulünü gösterir yönetmeliğe göre yapılır. Ancak zorunlu hallerde PM, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile SPY'de gösterilen diğer aday belirleme yöntemlerine başvurma kararı alabilir.Madde 33: YEREL SEÇİMLERDE PARTİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ

Yerel seçimlerde parti adayları SPY ve bu konuda hazırlanacak yönetmeliğe göre yapılacak seçimlerde belirlenir. O seçim bölgesindeki parti üyelerinin tümünün katılacağı ön seçim sistemiyle belirlenir. Ön seçimler SPY ve PM tarafından hazırlanacak ön seçim usulünü gösterir yönetmeliğe göre yapılır. Ancak zorunlu hallerde PM, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile SPY'de gösterilen diğer aday belirleme yöntemlerine başvurma kararı alabilir.

Madde 34: YAPTIRIM GEREKTİREN KONULAR

Yasa ve tüzük gereklerini yerine getirmeyen, üst kurulların ve disiplin kurullarının sürekli yazılarını zamanında yanıtlamayan il ve ilçe yönetim kurulları başkan ve üyeleri üst yönetim kurullarınca yazı ile uyarılır. Verilen en çok 30 günlük süre içinde uyarı gereklerini yerine getirmeyen başkan ve yönetim kurullarının yenilenmesi amacıyla ilçe ve il kongreleri bir üst kurul tarafından 30 gün içinde toplantıya çağrılır. İl ve ilçe kongreleri bu konuda kongre çağrısı yapan üst kurula yardımcı olmakla yükümlüdür. Kongreyi toplamayan başkan ve yönetim kurulları bir üst kurulca görevden alınır. Benzeri durumlarda 1/5 oranında kongre delegesinin, 1/10 oranında üyenin yazılı başvurusuyla olağanüstü kongreye gidilir.

Madde 35: DİSİPLİN KURULLARI

a) Merkez Disiplin Kurulu (MDK):

Büyük kongrece gizli oyla seçilen 7 asil, 4 yedek üyeden oluşur.

b) İl Disiplin Kurulu:

İl kongeresinde gizli oyla seçilen 3 asil, bir yedek üyeden oluşur.

c) TBMM Grup Disiplin Kurulu:

Grup genel kurulunca seçilen 5 asil, bir yedek üyeden oluşur.

Bu kurullarda görev alanlar partinin diğer organlarında görev alamazlar.

Yetkileri: MDK, partinin merkez organlarında görevli olanlar, il başkanları, il yönetim kurulu üyelerinin disiplin suçlarını karara bağlar. Yukarıda sayılan kurul üyelerinin dışındaki disiplin suçları ilgili disiplin kurullarınca karara bağlanır. Ayrıca il disiplin kurulu üyelerinin disiplin suçları da MDK'da karara bağlanır. MDK aynı zamanda il disiplin kurullarının üst itiraz organıdır. Disiplin kurulları SPY'nin 55. maddesine göre çalışır.

Disiplin Kurulu'na Başvuru:

Genel başkan, PM üyeleri ve MYK üyeleri, MDK üyeleri, il başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ve il disiplin kurulu üyeleri hakkında, görevleri ile ilgili disiplin suçları nedeniyle üyesi oldukları organ veya üst organ tarafından resen veya şikayet üzerine MDK'ya başvurulabilir.

Yukarıda sayılan partililerin görevleri dışındaki disiplin suçları ilgili il disiplin kurullarınca karara bağlanır. Organların üyeleri kendileri ile ilgili sevk oylamasında oy kullanamaz. İl yönetim kurulları, ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurulları hakkında; ilçe yönetim kurulları belde başkanları ve tüm üyeler hakkında resen veya şikayet üzerine il disiplin kuruluna başvurabilir. İlgiliyi disipline sevk eden organ sevk işlemini ilgili yasalara, parti tüzüğüne ve yasalara uygun düzenler. Başvuru veya sevk işleminde bulunan kişi veya örgüt başvurusuna esas teşkil eden tüzük hükümlerini, ihlal edilen tüzük maddesini ve iddiasını destekleyen bilgi, belge, tanık ve her türlü kanıtı bir dilekçeyle ilgili organa iletmek durumundadır.Çalışma Yöntemi:

Disiplin kurulu kendisine yapılan başvuru veya sevki en geç iki ay içinde sonuçlandırır. Ancak disiplin kurulu ilgiliyi tedbiren görevinden alırsa 1 ay içinde karar verir. Disiplin kurulu karar verinceye kadar toplantılarını kapalı yürütür. Disiplin kurulunun görüştüğü bir olayla ilgili olarak parti organ ve toplantılarında görüşme açılamaz. Söz alınamaz, yayın yapılamaz. Disiplin kurulunca verilen kararlar ile disiplin cezaları hakkında her kademedeki parti kongresinde görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Ancak MDK'nın vermiş olduğu kararlar PM veya büyük kongrede kaldırılabilir. Bunun için ilgilinin şahsen veya il yönetim kurulunun 1/5'inin; PM veya büyük kongrenin 1/20'sinin başvurusu gereklidir. Parti disiplin kuruluna sevkedilen üye disiplin kurulunun kesin kararı olmadığı sürece masumdur. Ancak disiplin kurulu gerekli görürse tedbir niteliğinde olmak üzere disiplin kuruluna sevk edilen üyeyi parti içindeki görevlerinden derhal alabilir. Disiplin kurulunca hakkında geçici çıkarma cezası verilen üye parti faaliyetine katılamaz ve parti organlarına teklifte bulunamaz. Ancak geçici çıkarma süresinde partinin programı, tüzüğü ve parti organlarının bağlayıcı kararlarına uymakla yükümlüdür.

Partiden kesin çıkarma için disiplin kurulunun üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının kararı gereklidir. Disiplin kuruluna sevk edilen üye yazılı ve sözlü savunma hakkına sahiptir. Sevk edilen üyeye savunması için yazılı çağrı yapılır. Bu çağrıya 15 gün içinde yanıt vermeyen üye savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu süre seçim dönemlerinde SPY’nin 55. maddesi çerçevesinde 7 güne indirilebilir. Kasıtlı suç isnadı ve asılsız tanıklık disiplin suçu olarak değerlendirilir ve bu konuda disiplin kurulu resen işlem yapar. Disiplin kurulu kararı alınmadan parti içinde ve dışında yazılı veya sözlü görüş açıklanamaz. Kadına yönelik suçların disiplin kurullarında görüşülmesine öncelik verilir. Disiplin kurullarında görev alanlar partinin diğer organlarında görev alamazlar.

Karar Düzeltme ve Yeniden Yargılama Talebi:

MYK, MDK kararlarına karşı düzeltme ve yargılanmanın yenilenmesi talebiyle MDK'ya başvurabilir. Karar düzeltme talebi her zaman yapılabilir. Her iki başvuruda da gerekçeler gösterilir. Bu başvurular tüzük ve SPY'de belirtilen itiraz yolları arasında değerlendirilmez. MDK bu talebi en geç 30 gün içinde karara bağlar. Karar düzeltme talebi sonuçlanıncaya kadar disiplin kurulu kararı uygulamaya sokulmaz.

Madde 36: DİSİPLİN SUÇ VE YAPTIRIMLARI

Disiplin yaptırımları uyarı, kınama, üyelikten geçici çıkarma ve üyelikten kesin çıkarmadır.

Aşağıdaki disiplin suçlarına karşılarında yazılan yaptırımlar uygulanabilir. Tekrarı halinde bir üst ceza verilir.

a) Geçerli bir sebebi olmaksızın ödentisini yazılı talebe rağmen 4 ay üst üste ödemeyen üyeye uyarı cezası verilir.

b) Parti işlerinde özel çıkar sağlayanlara kesin çıkarma yaptırımı uygulanır.

c) Parti parasına ve malına zarar verenlere kınama, geçici çıkarma ya da kesin çıkarma yaptırımı uygulanır.

d) Parti defter ve evraklarında tahrifat yapanlara kınama, geçici çıkarma ve kesin çıkarma yaptırımı uygulanır.

e) Temel insan hakları ihlallerinde bulunanlara kınama, geçici çıkarma ya da kesin çıkarma yaptırımı uygulanır.

f) Özel alan dahil kadınlara yönelik her türlü şiddet ve tacizde bulunanlara kınama, geçici çıkarma ya da kesin çıkarma yaptırımı uygulanır.

İtiraz: Il disiplin kurulu kararlarına karşı MDK’ya başvurulabilir. Hakkında partiden ya da gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen parti üyesi parti içi itiraz yollarını tükettikten sonra SPY’nin 57. maddesi çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir. Yargı kararı kesindir.

Madde 37: MALİ HÜKÜMLER

Partinin gelirleri, parti bayrağı, flaması, rozeti, yayınları ve rumuzlarının satışından sağlanacak gelirler, partice düzenlenen balo, eğlence, tiyatro, film gösterimi, konser ve yemeklerinden sağlanacak gelirler ve SPY'de belirtilen diğer kaynaklardır.

Partiye üye olan herkesten en az 5 milyon en çok 50 milyon TL giriş aidatı alınır. Giriş aidatı genel merkeze aktarılır. Parti üye aidatlarının aylık tutarı en az 2 milyon TL, en fazla 50 milyon TL’dir. Bu miktar üye tarafından belirlenir ya da değiştirilir. Genel ve yerel seçimlerde adaylık için başvuru ödentisi PM'ce belirlenir. Partinin bütçesi, bilançoları, gelir ve gider cetvelleri ile kesin hesaplarının nasıl düzenleneceği ve gelirlerin sağlanması ile giderlerin yapılmasına ilişkin usuller SPY'nin ilgili hükümleri ve tüzük doğrultusunda hazırlanacak mali işler yönetmeliği ile gösterilir. Partinin her türlü gelir ve gideri SPY hükümleri ve yönetmelikler çerçevesinde belgelendirilir ve muhasebeleştirilir. Partinin bütün organları görev alanlarındaki mali işlemlerin belgelendirilmesi ve muhasebesinin tutulmasından birinci dereceden sorumludur.

Madde 38: GİDERLERDE SORUMLULUK VE YETKİ

Partinin giderleri ve girişeceği yükümlülükler, genel merkezde parti tüzel kişiliği, illerde il, ilçelerde ilçe Örgütü adına yapılır.

Yükümlülüklere girişmek, bankalardan para çekmek, bir mal veya hak üzerinde tasarrufta bulunmak ya da bu konuda temsil yetkisi vermek için merkezde genel başkan veya genel başkana yardımcı olacak görevliler ile saymanın, il ve ilçelerde ise başkan ve saymanın, başkan bulunmadığında da sekreter ile saymanın imzalarının bulunması zorunludur.

Madde 39: TUTULACAK DEFTERLER
Her kademedeki parti organları, SPY'de gösterilen defter ve kayıtları tutmak zorundadır. Bunların nasıl tutulacağı, bu defterler dışında, hangi kurulların hangi defterleri tutacağı, teknik olanaklardan nasıl yararlanılacağı yönetmelikte ayrıntılı olarak düzenlenir.

Madde 40: SPY VE DİĞER HÜKÜMLER

Parti tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde SPY ve siyasi partilerle ilgili diğer yasal düzenlemeler dikkate alınır. SPY ve diğer yasalar tarafından tanınan hak ve yetkiler ilgili kurullarca kullanılır.

Madde 41: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a) İl ve ilçe yönetim kurullarından birinde üye olanlar, diğer bir il, ilçe yönetim kurulları ile merkez yürütme kurulu üyesi olamaz. İl ve ilçe başkanları hakkında da aynı hüküm geçerlidir.

b) Bu tüzükte üst organlar ve kurallar için öngörülen esaslar aksine hüküm olmadığı takdirde alt organ ve kurullar için de geçerlidir. Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Madde 42: GEÇİCİ HÜKÜMLER

Parti Meclisi;

a) Partinin çalışma ve yerleşim alanlarındaki örgütlenme biçimi,

b) Partili kadınların ve gençlerin örgütlenme biçimleri,

c) Partili işçi ve emekçilerin çalıştıkları alanlardaki örgütlenmeleri,

d) Ve diğer örgütlenme konularını belli bir program çerçevesinde tartıştırarak gerekli çalışmaları yapar ve

I. Kongre'de sonuçlandırıp tüzük hükmü haline getirilmelerini sağlar.

Sayfa: 1 [2] 3